Gospodarstwo pszczelarskie jako forma przedsiębiorstwa rodzinnego: analiza społeczno-ekonomiczna

Main Article Content

Andriy Popovych

Abstrakt

Sektor pszczelarski w Unii Europejskiej jest niewielki w porównaniu do innych sektorów rolnych, ale niezbędny do zapylania większości upraw. W UE i na Ukrainie większość pszczelarzy to małe gospodarstwa rodzinne. Gospodarstwo rodzinne jest też ważną instytucją rolnictwa zachodnioeuropejskiego i ważnym elementem wiejskiego życia społecznego. Celem artykułu jest zbadanie jednego z rodzajów przedsiębiorstwa rolnego, jakim jest pszczelarstwo i identyfikacja jego cech szczególnych, które pozwalają klasyfikować taką działalność w ramach przedsiębiorstw rodzinnych. Analizę społeczno-ekonomiczną pszczelarstwa przeprowadzono z perspektywy dwóch podejść. Pierwsze oznacza spełnienie kryteriów formalnych dotyczących rolnictwa rodzinnego. Drugie podejście uwzględnia najczęstszą praktykę w pszczelarstwie indywidualnym. Badanie sugeruje, że sformułowanie szeregu teoretycznych i praktycznych przepisów dotyczących rolnictwa rodzinnego zostało potwierdzone w analizie indywidualnego gospodarstwa pszczelarskiego, jako niewielkiej formy produkcji rolnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Popovych, A. (2019). Gospodarstwo pszczelarskie jako forma przedsiębiorstwa rodzinnego: analiza społeczno-ekonomiczna . Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 53(4), 69–78. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.6508
Dział
Dział główny

Bibliografia

Brandth B. (2002), Gender identity in European family farming: A literature review, ”Sociologia Ruralis”, Vol. 3(42), p. 181-200.

Brookfield H., Parsons H. (2007), Family farms: survival and prospect: A world-wide analysis, Routledge.

Brookfield H. (2008), Family farms are still around: time to invert the old agrarian question, “Geography Compass”, Vol. 2(1), -Grupińska K., Tzoka-Stecka E. (2018), Wizerunek firmy rodzinnej i przedsiębiorcy z p. 108-126.

Bugiera K., Gierczak firmy rodzinnej w świetle autorskich badań sondażowych, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, Nr 1(46), s. 77-85.

Chambers L. (2010), Women’s Labour, Relationship Breakdown and Ownership of the Family Farm, “Canadian Journal of Law & Society”, Vol. 1(25), p. 75-95.

Chauzat M.P., Cauquil L., Roy L., Franco S., Hendrikx P., Ribière-Chabert M. (2013), Demographics of the European apicultural industry, “PloS one”, Vol. 8(11), e79018.

Djurfeldt G. (1996), Defining and operationalizing family farming from a sociological perspective, “Sociologia ruralis”, Vol. 36(3), p. 340-351.

Dźwigoł-Barosz M. (2018), Kompetencje sukcesorów współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, Nr 1(46), s. 9-18.

EC (1997), Council Regulation, No 1221/97 of 25 June 1997 laying down rules for the application of measures to improve the production and marketing of honey, OJ L 173, 1.7.97, p. 1.

Efimenko T.M., Odnosum G.V. (2017), Rzeczywiste problemy pszczelarstwa na Ukrainie, „Pszczelarstwo Ukrainy”, Nr 2, s. 55-64.

Forero-Álvarez J. (2013), The economy of family farming production, “Cuadernos de desarrollo rural”, Vol. 10(SPE70), p. 27-45.

Garner E., de la O Campos A.P. (2014), Identifying the ‘Family Farm’. An Informal Discussion of the Concepts and Definitions, ESA Working Paper No. 14-10.

Hernandez R., Reardon T., Guan Z. (2010), Rural nonfarm employment and agricultural modernization and diversification in Guatemala, Department of Food, Agricultural and Resource Economics, Michigan State University, East Lansing, Michigan, p. 92-114.

Honey Market Presentation, https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/honey/marketpresentation-honey_en.pdf, dostęp 15.09.2019.

Johnsen S. (2004), The redefinition of family farming: agricultural restructuring and farm adjustment in Waihemo, New Zealand, “Journal of Rural Studies”, Vol. 20(4), p. 419-432.

Kasimis C., Papadopoulos A.G., (2013), Rural Transformations and Family Farming In Contemporary Greece, in: Agriculture in Mediterranean Europe: Between old and new paradigms, Emerald Group Publishing, p. 263-293.

Moskaliuk I., Sakun N., Khamid K. (2018), Analiza stanu przemysłu pszczelarskiego na Ukrainie, specyfika organizacji, ochrony pracy i doskonalenie zasad bezpieczeństwa u pszczół, „Science Rise”, No. 4, p. 10-13.

National Apiculture Programmes 2017-2019, Agriculture and rural development. Beekeeping and honey, https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/honey/programmes/programmes_ en.pdf, dostęp 15.09.2019.

Regulation (EU), No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council establishing a common organization of the markets in agricultural products COM/2016/0776 final, https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0776, dostęp 15.09.2019.

Sobiecki R. (2018), Czy sukcesja jest problemem firm rodzinnych?, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, Nr 1 (46), s. 4-8.

The EU’s beekeeping sector, EP Think Thank, 24-10-2017, http://www.europarl.europa.eu/RegData/ etudes/ATAG/2017/608786/EPRS_ATA(2017)608786_EN.pdf, dostęp 15.09.2019.