Region jako organizacja przedsiębiorcza w zarządzaniu strategicznym

Main Article Content

Tomasz Pilewicz

Abstrakt

Zagadnienia związane z przedsiębiorczością regionu oraz zarządzanie nim jako organizacją przedsiębiorczą znajdują się obecnie w centrum zainteresowań różnych nauk. Które spośród polskich ośrodków można zaliczyć do tej grupy, w czym to się przejawia, i jaki wpływa to ma na lokalny rozwój społeczno-gospodarczy? Badania przeprowadzone przez autora wśród regionów wskazują, że w Polsce istnieje wiele dobrych praktyk pokazujących zachowania przedsiębiorcze regionów. Na ich podstawie można stwierdzić, że pobudzanie przedsiębiorczości indywidualnej oraz gospodarczej, instytucjonalne uczenie się, wspieranie innowacyjności, przyciąganie nowych inwestycje oraz mieszkańców, potrafią skutecznie wspierać lokalny rozwój, przy istniejącym układzie kompetencyjnym jednostek samorządu terytorialnego i dostępnych źródłach finansowania rozwoju.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Pilewicz , T. (2012). Region jako organizacja przedsiębiorcza w zarządzaniu strategicznym. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 24(3), 27-35. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2016
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, www.araw.pl, dostęp 09/05/2012.
2. Banaszyk B., Zmienność zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
3. Bendell T., Boulter L., Benchmarking. Jak uzyskać przewagę nad konkurencją, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
4. Bosma N., Schutjens V., Patterns of promising entrepreneurial activity in European regions, “Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie”, 2007, Vol. 98, No. 5.
5. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 39-40.
6. Dolina Zielawy, http://www.dolinazielawy.pl/, dostęp 07/05/2012.
7. Domański R., Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa 2006.
8. Doz Y.L., Kosonen M., Fast Strategy, Wharton School Publishing, London 2008.
9. Doz Y.L., Kosonen M., Nowy układ na szczycie, „Harvard Business Review Polska”, 2009, nr 2, s. 14-15, 106-111,114-115.
10. Eurokreator s.c., PwC Polska Sp. z o.o., Analiza trendów rozwojowych i podejmowanych partnerskich inicjatyw i projektów. Przygotowanie do planowania i zarządzania zmianą gospodarczą w województwie małopolskim, seria raportów dla regionów woj. małopolskiego, powstałych w ramach realizacji projektu Czas na zmiany, PO KL 2007–2013, działanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Warszawa 2011, www.cnz.eurokreator.eu/publikacje.
11. Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J., Kurs na innowacje – Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Raport Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej 2012, s. 97.
12. Gospodarka regionalna i lokalna, Strzelecki Z. (red.), PWN, Warszawa 2008, s. 36.
13. Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, Strzelecki Z. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 49.
14. Ibata-Arens K., The Kyoto model of innovation and entrepreneurship: regional innovation systems and cluster culture, “Prometheus”, 2008, Vol. 26, No. 1.
15. Jelonek W., Tyszka K., Koncepcje rozwoju lokalnego, Scholar, Warszawa 2005.
16. Johansson A.W., Regional development by means of broadened entrepreneurship, “European Planning Studies”, 2009, Vol. 17, No. 8.
17. Kłysik-Uryszek A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 11.
18. Kotler P., Casoline J.A., Chaotics.The Business of Managing and Marketing in the Age of Turbulence, Amacom, New York 2008.
19. Kotter J.P., Sens pośpiechu. Mobilizacja w Erze Turbulencji, Harvard Business Press, Warszawa 2010.
20. Miasto jako analog przedsiębiorstwa. Inspiracje dydaktyczne i badawcze, Kuciński K. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
21. Obój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
22. Pike A., Rodriguez-Pose A., Tomaney J., What kind of regional development and for whom?, “Regional Studies”, 2007, Vol. 41:9.
23. Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Kuciński K. (red.), Difin, Warszawa 2010, s. 42, 48, 68, 72.
24. Scott A.J., Regions and the World Economy. The Coming Shape of Global Production, Competition and Political Order, Oxford University Press, Oxford 2000.
25. Strategie i plany urzędu miejskiego w Gliwicach, http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=641/1.
26. Swianiewicz P., Łakomska J., Władze samorządowe wobec lokalnego rozwoju gospodarczego. Które polityki są skuteczne?, „Samorząd Terytorialny”, 2004, nr 6, s. 14-33.
27. Szromik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
28. Wall R., The relational economy: geographies of knowing and learning, “Regional Studies”, 2012, 46:2.
29. Wrocław miastem o największym przyroście zatrudnienia w sektorze usług biznesowych, www.araw.pl.
30. Wrocławski System Informacji Przestrzennej, www.wrosip.pl, dostęp 09/05/2012.
31. Zybała A., Siła partnerstwa. Jak partnerstwa społeczne pomagają lokalnym środowiskom pokonywać problemy i sprostać wyzwaniom przyszłości, CPS „Dialog”, Warszawa 2007.