Spółki pod specjalnym nadzorem

Main Article Content

Maciej Srebro

Abstrakt

W artykule została omówiona struktura nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Opisane jest funkcjonowanie Ministerstwa Skarbu Państwa, głównej instytucji odpowiadającej za nadzór właścicielski. Autor wymienia istniejące strategie prywatyzacyjne MSP, sposób konstruowania planów rozwojowych sektorów i spółek mu podlegających. Zostały również przedstawione koncepcje zmiany struktury nadzoru właścicielskiego, których idea sprowadza się do wprowadzenia zasad profesjonalnego zarządzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Jednak zarówno obecna struktura nadzoru właścicielskiego, jak i koncepcje jego zmiany nie dają odpowiedzi na pytanie, jakie spółki są kluczowe dla interesów państwa i nie powinny podlegać procesom prywatyzacyjnym. Powszechne jest domniemanie, że takie spółki powinny funkcjonować, ale brakuje refleksji według jakich kryteriów należy je wyróżnić. Autor wskazuje, że właśnie określenie tych kryteriów powinno być podstawowym założeniem do budowy optymalnego modelu struktury nadzoru właścicielskiego, i jest to istotne również w procesie formułowania elementów polityki gospodarczej państwa.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Srebro, M. (2011). Spółki pod specjalnym nadzorem. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 21(4), 17-23. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2058
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Decyzja w sprawie szczegółowego sposobu postępowania pracowników MSP z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową, oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, decyzja Dyrektora Generalnego w MSP, nr 2 z 06.03.2006.
2. Dyrektywa 2008/114/WE w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony, (Dz. Urz. UE, L 345 z 23.12.2008).
3. Lepsze zarządzanie w spółkach Skarbu Państwa, decyzja Rady Ministrów z 2.11.2010, www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/lepsze_zarzadzanie_w_spolkach_,5482/.
4. Lista skomercjalizowanych spółek przeznaczonych do włączenia do Planu…, uchwała Nr 22/2009 Rady Ministrów, 10.02.2009 w sprawie aktualizacji Planu prywatyzacji na lata 2008-2011.
5. Lista spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, rozporządzenie RM z 30.09.2008, (Dz. Ust. 2008, nr 192, poz. 1184).
6. Nowy sposób na państwowe aktywa, „Rzeczpospolita,” nr 245, 20.10.2011.
7. Plan prywatyzacji na lata 2008-2011, uchwała nr 83/2008 Rady Ministrów, 22.04.2008.
8. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa z co najmniej 25% udziałem Skarbu Państwa w kapitale zakładowym w 2009 roku, Ministerstwo Skarbu Państwa, 06.05.2011.
9. Regulamin organizacyjny Ministerstwa Skarbu Państwa, zarządzenie nr 39 Ministra Skarbu Państwa z 5.10.2010 r.
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych, (Dz.U. z 2003 r. Nr 55 poz. 476, z późn. zm.).
11. Serwis Nadzór Właścicielski Ministerstwa Skarbu Państwa, nadzor.msp.gov.pl, 06.2011.
12. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji, z 30 sierpnia 1996 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 171 poz. 1397, z późn. zm.).
13. Ustawa o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, (Dz.U. Nr 169, poz. 1417 ze. zm.).
14. Ustawa o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, (Dz.U. z 2005 r. nr 132, poz. 1108).
15. Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, z 3 marca 2000 r. (Dz.U. z 2000 r., Nr 26 poz. 306, z późn. zm.).
16. Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, z 8 sierpnia 1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 106 poz. 493, z późn. zm.).
17. Ustawa o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, (Dz.U. z 2010 r. nr 240, poz. 1600).
18. Wytyczne dla jssp i spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2011, MSP, Warszawa, 04.10.2011.
19. Zarządzenie nr 40 w sprawie podziału zadań w Ministerstwie Skarbu Państwa, Minister Skarbu Państwa z 6.10.2010 r.
20. Zasady nadzoru korporacyjnego, OECD, Paryż 22.04.2004.
21. Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, MSP, Warszawa 15.03.2010.
22. bip.msp.gov.pl/palm/bip/17/2483/Egzaminy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.