Przedsiębiorczość społeczna w pandemicznym ładzie gospodarki rynkowej

Main Article Content

Tomasz Gardziński

Abstrakt

Podejmowanym przez autora problemem badawczym jest obecny dryf ładu gospodarczego zwielokrotniony efektem mnożnikowym COVID-19 od zasad społecznej gospodarki rynkowej. Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, iż słabość polskiego ładu gospodarczego zainfekowanego koronawirusem może wspomóc przedsiębiorstwo społeczne jako amortyzator wykluczenia i alternatywa dla dotychczasowego paradygmatu rynkowego. Podjęcie tego tematu badawczego jest kontynuacją badań autora w zakresie komplementarności ordoliberalnego ładu gospodarczego społecznej gospodarki rynkowej z koncepcją przedsiębiorstwa społecznego. W jego przekonaniu, ta „mieszanka koncepcji” może stać się swoistą gospodarczą szczepionką dla rynku pod warunkiem konsekwentnego i kompleksowego stosowania w długim okresie. Badanie dotyczy stanu ładu gospodarczego po ponad roku pandemii w Polsce, na podstawie ordoliberalnych zasad i ich poszczególnych wyznaczników z wybranymi wskaźnikami gospodarczymi. Kluczowym wnioskiem opracowania jest to, że przedsiębiorstwo społeczne niwelując dysproporcje wspiera ład i tym samym może minimalizować negatywne skutki pandemii.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Gardziński, T. (2021). Przedsiębiorczość społeczna w pandemicznym ładzie gospodarki rynkowej. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 60(3), 59-69. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.60.3.4
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Borzaga C. (2007), Nowe trendy w partycypacji obywatelskiej: rosnąca rola zachowań społecznie odpowiedzialnych w konsumpcji, oszczędzaniu i produkcji, [w:] Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, E, Leś, M. Ołdak (red.), Tom 2 Zeszytów gospodarki społecznej, Collegium Civitas Press, Warszawa, s. 79-100.
2. Brdulak J., Florczak E., Gardziński T. (2020), Przedsiębiorstwo społeczne elementem współczesnego ładu gospodarki kapitalistycznej, Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 55 Nr 2, s. 29-42.
3. Brdulak J., Florczak E., Gardziński T. (2020), Przedsiębiorstwo społeczne szansą zmniejszania kosztów napięć we współczesnym kapitalizmie, [w:] Prospołeczność w życiu społeczno-gospodarczym w XXI wieku, M. Dahl, E. Florczak (red.), Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa, s. 75-96.
4. Brdulak J., Florczak E., Gardziński T. (2017), Przedsiębiorstwo społeczne w kulturze odpowiedzialnego rozwoju, [w:] Partycki S., Sobiecki R. (red.), Wartości i nowoczesność w strategii odpowiedzialnego rozwoju, KUL, Lublin, s. 101-113.
5. Brdulak J., Florczak E., Gardziński T. (2019), The Socialization of Capitalism through Social Enterprises, “International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability”, Vol. 2(4), s. 66-87.
6. Brdulak J., Florczak E., Gardziński T. (2019), Uspołecznienie kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2019 nr 1(64), s. 74-95.
7. Brdulak J, Florczak E. (2016), Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa.
8. Dahl M. (2015), Niemiecki Model Społecznej Gospodarki Rynkowej jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 roku, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
9. Dahl M. (2020), Znaczenie dorobku prawnego Franza Böhma w interdyscyplinarnych badaniach nad ordoliberalizmem, International Journal of Legal Studies, Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie, Polska, s. 393-403.
10. Dahl M., Florczak E. (red.) (2021), Prospołeczność w życiu społeczno-gospodarczym w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa.
11. Defourny J. (2009), Concepts and Realities of Social Enterprise: A European Perspective, Paper presented at the Second Research Colloquium on Social Entrepreneurship, Duke University, NC, June, 23-26, p. 4-7.
12. Defourny J. (2008), Od trzeciego sektora do przedsiębiorstwa społecznego, w: Antologia kluczowych tekstów. Przedsiębiorstwo społeczne, J.J. Wygnański (red.), FISE, Warszawa, s. 65-90.
13. Duczkowska-Małysz K. (2012), Ekonomia społeczna a rozwój przedsiębiorczości, w: Między ekonomią a historią, R. Dziemianowicz, A. Kargol-Wasiluk, J. Wilkin, M. Zalesko (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
14. Erhard L. (1988), Wirtschaft und Bildung, w: Erhard, L., Gedanken aus fünf Jarhrzehnten, red. K. Hohmann, Econ Verlag, Düsseldorf-Wien-New York.
15. Erhard L. (2011), Dobrobyt dla wszystkich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
16. Eucken W. (1989), Die Grundlagen der Nationalökonomie, 9. Aufl. Springer-Verlag, Berlin s. 51.
17. Eucken W. (2005), Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
18. Florczak E. (2009), Przedsiębiorstwo społeczne, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Nr 4 (13), s. 35-41.
19. Florczak E., Gardziński T. (2019), Social enterprise in the order of social market economy, “International Journal of New Economics and Social Sciences”, Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie, Warszawa, s. 127-145.
20. Gardziński T., Łabenda A. (2020), Spółdzielnia socjalna jako dynamicznie powstające przedsiębiorstwo społeczne, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, Nr 2 (69), s. 11-33.
21. Gardziński T. (2020), Metodologia teorii ładu społeczno-gospodarczego w zarządzaniu przedsiębiorstwem społecznym, w: Prospołeczność w życiu społeczno-gospodarczym w XXI wieku, M. Dahl, E. Florczak (red.), Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa, s. 97-153.
22. Gospodarka społeczna w Unii Europejskiej (2006), Streszczenie sprawozdania sporządzonego dla Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przez CIRIEC (Międzynarodowe Centrum Badań i Informacji na temat Gospodarki Publicznej, Społecznej, Spółdzielczej).
23. Grabska A., Moszyński M., Pysz P. (2014), Stanowiony i spontaniczny lad gospodarczy w procesie transformacji systemowej Polski i byłej NRD, Instytut Badań Gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Toruniu.
24. GUS, https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/ (dostęp 07.04.2021).
25. GUS, Organizacje non-profit w czasie epidemii COVID-19 (marzec – sierpień 2020), https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/organizacjenon-profit-w-czasie-epidemii-covid-19-marzec-sierpien-2020,20,1.html (dostęp 12.04.2021).
26. Kołodko G.W. (2013), Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa.
27. Kołodko G.W. (2020), Pandemia: praktyczne reakcje i teoretyczne pytania, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 55 (2), s. 5-14.
28. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 78, poz. 483).
29. Leś E. (2008), Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki, WUW, Warszawa.
30. Leś E., Ołdak M. (2007), Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, Collegium Civitas Press, Warszawa.
31. Malinowski G.M. (2020), Zasada ostrożności, czyli teoretycznie ustrukturyzowana panika w czasach COVID-19, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 56 (3), 5-26.
32. Mączyńska E., Pysz P (2003), Społeczna Gospodarka Rynkowa, Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, PTE, Warszawa.
33. Mączyńska E., Pysz P. (2010), Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, PTE, Warszawa.
34. Moszyński M. (2016), Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej – perspektywa rynku pracy, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
35. Moszyński M., Wiśniewski Z. (2020), Polityka rynku pracy w społecznej gospodarce rynkowej Niemiec, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
36. Pysz P., Jurczuk A. (2021), Społeczna gospodarka rynkowa, geneza, źródła, zasady, w: Prospołeczność w życiu społeczno-gospodarczym w XXI wieku, Dahl M., Florczak E (red.), Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa, s. 15-39.
37. Pysz P. (2008), Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
38. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”), s. 241.
39. Wünche H.F. (2000), Czego chciał właściwie Erhard?, w: Haberman G. (red.), Wizja i czyn – brewiarz Ludwiga Erharda, Wydawnictwo Ott, Thun.