Wpływ offshoringu na kreację zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych

Main Article Content

Aneta Ejsmont

Abstrakt

W prezentowanym artykule został podjęty problem niedostatecznego poziomu wartości dodanej w przemyśle w przeliczeniu na jednego zatrudnionego w latach 2009–2021, stanowiącej kluczowy miernik poziomu zrównoważonego rozwoju. Badaniem objęto przedsiębiorstwa produkcyjne z 60 państw świata najchętniej wybieranych jako lokalizacja procesów offshoringowych. Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja hipotezy badawczej, zgodnie z którą znaczący wpływ offshoringu na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw przemysłowych stanowi istotny warunek w procesie promowania zrównoważonego uprzemysłowienia ich działalności. Metodę badawczą stanowi estymacja modelu ekonometrycznego potwierdzającego wysoki wpływ atrakcyjności offshoringowej usług pod względem finansowym na wartość dodaną brutto w przemyśle (uwzględniającą także budownictwo) w przeliczeniu na jednego zatrudnionego.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Ejsmont, A. (2022). Wpływ offshoringu na kreację zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 65(3), 97-108. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.65.3.6
Dział
Dział główny

Bibliografia

Barro R. (1997), Makroekonomia, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Baskaran G. (2021), Firms’ Approach to Mitigating Risks in the Platinum Group Metals Sector, “Mineral Economics”, Vol. 34, s.385–398.
Cai J., Leung P. (2020), A Note on Linkage Between Gross Value Added and Final Use at the Industry Level, “Economic Systems Research”, Vol 32, No. 3, s. 428–437.
Cele Zrównoważonego Rozwoju (2021), http://www.un.org.pl/biznes-i-cele-zrownowazonegorozwoju (dostęp: 27.04.2021).
Czarnas M. (2014), Atrakcyjność lokalizacji usług offshoringowych w Polsce na tle wybranych krajów Europy Środkowo- Wschodniej, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 369, s. 148–159.
Feenstra R. C. (2010), Offshoring in the Global Economy, Vol. IX, London, The MIT Press, Cambridge, Mass.
GUS (2021), Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownikpojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/563, pojecie.html (dostęp: 01.05.2021).
Hamel G., Prahalad C. K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenie rynków przyszłości, Warszawa, Wydawnictwo Business Press.
Harms P. (2011), Feenstra R. C.: Offshoring in the Global Economy IX, 148 pp. The MIT Press, Cambridge, Mass., London 2010. Hardback $ 30,00, “Journal of Economics”, Vol. 102, No. 3, s. 291–293.
Hertveldt B. (2013), Michel B., Offshoring and the Skill Structure of Labour Demand in Belgium, “De Economist”, Vol. 161, s. 399–420.
Pisani N., Ricart J. E. (2016), Offshoring of Services: A Review of the Literature and Organizing Framework, “Management International Review”, Vol. 56, s. 385–424.
Kearney A. T. (2021), Toward a Global Network of Digital Hubs. The 2021 A. T. Kearney Global Services Location Index, Chicago.
Kearney A. T. (2019), Digital Resonance: The New Factor Impacting Location Attractiveness, The 2019 A. T. Kearney Global Services Location Index, Automation and Cybersecurity are Increasingly Becoming Key Factors in Outsourcing Decisions, Chicago.
Kearney A. T. (2017), Global Services Location Index. The Widening Impact of Automation. Developing Nations Have Long Enjoyed The Economic Benefits of Other Countries’ Offshoring. Now This Model is in Danger as Technology Takes Over Much of Business Process Outsourcing, Chicago.
Kearney A. T. (2016), Global Services Location Index. On The Eve on Disruption. A New Business Model Threatens Established Concepts of Offshoring and Expands The Market, Chicago.
Kearney A. T. (2014), The 2014 A. T. Kearney Global Services Location Index. A Wealth of Choices: From Anywhere on Earth to No Location at All. Back-office Services are Now Embarking on a Third Wave of Arbitrage, as Automation Becomes Simpler, Chicago.
Kearney A. T. (2011), Offshoring Opportunities Amid Economic Turbulence. The A. T. Kearney Global Services Location Index, Chicago.
Kearney A. T. (2009), The Shifting Geography of Offshoring. The 2009 A. T. Kearney Global Services Location Index, Chicago.
Koop G. (2014), Wprowadzenie do ekonometrii, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
Kufel T. (2013), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Organizacja Narodów Zjednoczonych (2015), Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r. 70/1. Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 przygotowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Nowy Jork.
RICOH (2021), Planeta, społeczeństwo oraz zarządzanie i polityka firmy, https://www.ricoh.pl/o-nas/zrownowazony-rozwoj (dostęp: 21.04.2021).
Sachs J. D. (2012), From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals, „The Lanced”, No 379, No. 9832, s. 2206–2211.
Smid W. (2012), Boss Leksykon, Kraków, Wydawnictwo DR Lex.
Trzepacz P. (2012), Geneza i istota koncepcji rozwoju zrównoważonego: Zrównoważony rozwój – wyzwania globalne. Podręcznik dla uczestników studiów doktoranckich, P. Trzepacz (red.), Kraków, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 15.
Zimniewicz K. (2014), Teoria i praktyka zarządzania. Analiza krytyczna, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Zimniewicz K. (2011), Outsourcing, offshoring czy nearshoring?, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, nr 12 (14), s. 73–77.