Ekoinnowacje w branży produkcji materiałów budowlanych w Polsce

Main Article Content

Jacek Michalak
Jacek Wysocki

Abstrakt

W artykule omówiona została rola ekoinnowacji w działalności przedsiębiorstw z branży produkcji materiałów budowlanych. Analizowana branża cechuje się wysoką dynamiką wzrostu, a także stosunkowo wysokim poziomem innowacyjności w odniesieniu do całego budownictwa. Z kolei ekoinnowacje stanowią szczególny rodzaj innowacji, który z perspektywy przedsiębiorstw będzie na przestrzeni najbliższych lat zyskiwał na znaczeniu, głównie z uwagi na zachodzące zmiany gospodarcze oraz nasilający się globalny kryzys środowiskowy. W efekcie celem autorskich badań ankietowych uczyniono próbę rozpoznania stopnia wykorzystania rozwiązań ekoinnowacyjnych wraz z postrzeganiem ich znaczenia oraz powiązań z innowacjami w działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na polskim rynku materiałów budowlanych. Wyniki badań przeprowadzonych w 2022 roku częściowo wypełniły lukę badawczą w tym zakresie, gdyż umożliwiły wskazanie różnic w stosowaniu i postrzeganiu przez badane przedsiębiorstwa ekoinnowacji i innowacji, a także pozwoliły na określenie, które rodzaje ekoinnowacji są przez nie uznawane za najważniejsze. Finalnie niezbyt optymistyczny okazał się jednak fakt, że respondenci z badanych przedsiębiorstw nadal postrzegają ekoinnowacje – w odróżnieniu od innowacji – jako mniej znaczące dla ich działalności i przez to mniej skuteczne, mimo iż mają świadomość pojęcia ekoinnowacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Michalak, J., & Wysocki, J. (2023). Ekoinnowacje w branży produkcji materiałów budowlanych w Polsce. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 67(1), 23–38. https://doi.org/10.33119/KNoP.2023.67.1.2
Dział
Dział główny

Bibliografia

Andabaka A., Sertić M. B. (2020), Promoting sustainable development via public procurement: Is the European Union Leading by example? “In Proceedings of FEB Zagreb International Oddysey Conference on Economics and Business”, nr 2, Zagrzeb, s. 721–739.
Anderson J., Moncaster A. (2022), Using an analysis of concrete and cement EPD: Verification, selection, assessment, benchmarking and target setting, Acta Polytechnica, s. 1–7.
Produkty Grupy Atlas (2022), https://www.atlas.com.pl/produkty/produkty-grupy-atlas (data dostępu: 10.06.2022).
Awadh O. (2017), Sustainability and green building rating systems: LEED, BREEAM, GSAS and Estidama critical analysis, “Journal of Building Engineering”, nr 11, s. 25–29.
Białoń L. (2012), Problemy ekoinnowacji. Postępy techniki przetwórstwa spożywczego, nr 1, s. 127–133.
Building Research Establishment (2013), https://www.bre.co.uk/filelibrary/Materials/BRE_EN_15804_PCR.PN514.pdf (data dostępu: 22.05.2022).
Czarnecki L. (2010), Chemia budowlana w praktyce. “Materiały Budowlane”, nr 2, s. 22–24.
Czarnecki L., Deja J., Furtak K., Halicka A., Kapliński O., Kaszyńska M., Kruk M., Kuczyński
K., Szczechowiak E., Śliwiński J. (2017), Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. W poszukiwaniu paradygmatu rozwoju budownictwa. „Materiały Budowlane”, nr 539, 2017, s. 28–38.
European Commission website, Eco-Innovation at the heart of European policies. Green Business, https://ec.europa.eu/environment/ecoap/indicators/inputs_en (data dostępu 30.11.2022).
EUR-Lex (1988), Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0106&from=LT (data dostępu: 21.05.2022).
EUR-Lex (2011), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1418390626464&uri=CELEX:02011R0305–20140616 (data dostępu: 21.05.2022).
European Academies’ Science Advisory Council (2021), Decarbonisation of buildings: for climate, health and jobs, https://easac.eu/publications/details/decarbonisation-of-buildings-for-climatehealth-and-jobs (data dostępu: 15.06.2022).
European Environment Agency (2021), https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2021 (data dostępu: 15.06.2022).
European Commission (2011), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Innovation for a Sustainable Future – The Eco-Innovation Action Plan (Eco-AP), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0899 (data dostępu: 30.11.2022).
Fussler C., James P. (1996), Driving Eco-Innovation; a Breakthrough discipline for innovation and sustainability, Pitman Publishing.
Graczyk M.., Kaźmierczak-Piwko L. (2011), Uwarunkowania dla tworzenia wiedzy i innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, nr 45, s. 110–120.. (2011), Uwarunkowania dla tworzenia wiedzy i innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, nr 45, s. 110–120.
GUS (2020), Rynek producentów wyrobów budowlanych w latach 2015–2018, Warszawa.
Heijungs R., Huppes G., Guinee J. (2010), Life cycle assessment and sustainability analysis of products, materials, and technologies. Toward a scientific framework for sustainability life cycle analysis, s. 20.
Katoła A. (2012), Zrównoważony rozwój a ekoinnowacje, “Handel wewnętrzny”, nr specjalny (lipiec–sierpień), t. 1, Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, s. 68–77.
Komisja Europejska (2006), Decyzja nr 1639/2006/WE ustanawiająca Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0015:0040: PL:PDF (data: dostępu 13.06.2022). Komisja Europejska (2022), Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylającego rozporządzenie (UE) 305/2011, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49315 (data dostępu: 21.05.2022).
Kylili A., Fokaides P. (2017), Policy trends for the sustainability assessment of construction materials: a review. “Sustainable Cities and Society”, nr 35, s. 280–288.
Lützkendorf T. (2020), The role of carbon metrics in supporting built-environment professionals, “Buildings and Cities”, nr 1, s. 662–672.
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (2006), https://www.iso.org/standard/38131.html (data dostępu: 22.05.2022).
Paraschiv M., Nemoianu E., Langă C., Szabó (2012), T., Eco-innovation, Responsible Leadership and Organizational Change for Corporate Sustainability, “Amfiteatru Economic”, s. 405–412.
Pawłowski K. (2018), Innowacyjne rozwiązania materiałów termoizolacyjnych w aspekcie modernizacji budynków w Polsce, “Izolacje”, nr. 23 (3), s. 48–68. Seweryn J. (2008), Budowanie sieci relacji na rynku materiałów budowlanych w Polsce, w: Budowanie związków z klientami na rynku Business to Business, O. Witczak (red.), GeDeWu, Warszawa, s. 170–171.
Stowarzyszenie na rzecz systemów ociepleń (2022), http://www.systemyocieplen.pl/index.php (data dostępu: 10.06.2022).
Szruba M. (2021), Nowoczesne technologie i innowacje zmieniają budownictwo, “Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”, nr 3, s. 32–52.
Tisserant A., Pauliuk S., Merciai S., Schmidt J., Fry J., Wood R., Tukker A. (2007), Solid waste and the Circular Economy: a global analysis of waste treatment and waste footprints, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, s. 80.
Wall S. (2021), CE Marking of Construction Products – Evolution of the European Approach to Harmonisation of Construction Products in the Light of Environmental, Sustainability Aspects, Sustainability, nr 11, 6396.
Wysocki J. (2021), Innovative Green Initiatives in the Manufacturing SME Sector in Poland, “Sustainability”, nr 13 (4), 2386.
Zachura K. (2016), Ekoinnowacje w budownictwie w Polsce, Inżynieria Ekologiczna.
Zhong X., Hu M., Deetman S., Steubing B., Lin H., Hernandez G., Harpprecht C., Zhang C., Tukker A., Behrens P. (2021), Global greenhouse gas emissions from residental and commercial building materials and mitigation strategies to 2060, “Nature Communications”, nr 12, s. 1–10.