Zmiany organizacyjne współczesnych przedsiębiorstw a uwarunkowania lokalizacyjne

Main Article Content

Adam Kałowski
Jacek Wysocki

Abstrakt

Znaczenie decyzji lokalizacyjnej dla przedsiębiorstwa ma wymiar strategiczny, gdyż wpływa bezpośrednio nie tylko na koszty prowadzenia działalności gospodarczej, ale także m.in. na dostępność oferowanych klientom produktów, co może zadecydować o uzyskaniu przez firmę przewagi konkurencyjnej. Celem artykułu jest wskazanie roli, jaką pełni decyzja o wyborze lokalizacji w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej i skutecznego funkcjonowania organizacji, przy jednoczesnym uwzględnianiu innych czynników zewnętrznych i wewnętrznych. W takim ujęciu, zaprezentowane przez autorów badania potwierdziły istotność lokalizacji geograficznej w odniesieniu do współczesnych warunków sprawnego funkcjonowania organizacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kałowski, A., & Wysocki, J. (2016). Zmiany organizacyjne współczesnych przedsiębiorstw a uwarunkowania lokalizacyjne. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 39(2), 60–67. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1915
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bielski M. [2004], Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa, Wyd. C.H. Beck, s. 80.
2. Budner W. [2004], Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe,Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 22.
3. Chandler A.D. [1990], Strategy and Structure, Chapters In the History of American Industrial Enterprise,Massachusetts, MIT Press, p. 13.
4. Drucker P.F. [2011], Praktyka zarządzania, Warszawa, Wydawnictwo MT Biznes, s. 294.
5. Fabisiak M., Piasecki T. [2006], Benchmarking regionalny, Łódź, Społeczna Wyższa SzkołaPrzedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, s. 13.
6. Fierla I., Kuciński K. (red.) [2001], Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność, Warszawa, OficynaWydawnicza SGH.
7. Godlewska-Majkowska H. [2013], Wybór lokalizacji dla projektów inwestycyjnych, w: Przygotowaniei ocena projektów inwestycyjnych. Wybrane zagadnienia, A. Kałowski, J. Wysocki, (red.), Warszawa,Oficyna Wydawnicza SGH, s. 191.
8. Hamel G., Breen B. [2008], Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości, Harvard BusinessSchool Press, p. 31.
9. Hoover E.M., Giarratani F. [1984], An introduction to regional economics, New York, Knopf, p. 11.
10. Koźmiński A.K., Piotrowski W. [2002], Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa, PWN, s. 30-31.
11. Kraśniak J. [2012], Zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji,Poznań, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 22.
12. Krzakiewicz K. [2012], Teorie rozwoju organizacyjnego i zmiany w organizacji, w: Systemy i procesyzmian w zarządzaniu, A. Barabasz, G. Bełz (red.), Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego weWrocławiu, s. 36.
13. Pawełko M. [2012], Struktury organizacji biznesowych i ich determinanty, Warszawa, OficynaWydawnicza SGH, s. 108-111.
14. Pierścionek Z. [2003], Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa, PWN, s. 20.
15. Szymańska A.I., Płaziak M. [2014], Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa nawybranych przykładach, „Przedsiębiorczość i Edukacja”, nr 10, Uniwersytet Pedagogiczny im. KomisjiEdukacji Narodowej w Krakowie, s. 73.
16. 1Yang C.H. [2004], Identifying and Testing the Decision Making Factors Related to ‘Key Industries’Choice of Location, Brisbane, Griffith University, April, p. 140.
17. Wieloński A. [2007], Teoretyczne podstawy lokalizacji działalności gospodarczej, Warszawa, Wyd. UWWGiSR, s. 35.