Metodyka badania potencjału kapitału intelektualnego przedsiębiorstw produkcyjnych w kontekście obowiązku raportowania niefinansowego

Main Article Content

Arkadiusz Zalewski

Abstrakt

Artykuł prezentuje różne metody pomiaru kapitału intelektualnego, takie jak metody bezpośrednie, oparte na kapitalizacji rynkowej i karty wyników, a także metody badawcze. Celem opracowania było przedstawienie autorskiej metodyki badania potencjału kapitału intelektualnego na kanwie metodologii IC Rating i Technology Broker. Wyniki badania ilościowego potencjału kapitału intelektualnego zostały uszeregowane na podstawie odpowiedzi pracowników, ankiety składającej się z 70 pytań. Autor zaprezentował unikalne mierniki kapitału intelektualnego dla każdej z trzech warstw: kapitału ludzkiego, organizacyjnego i relacyjnego, które wizualizują proces skutecznego podejmowania decyzji zarządczych. Na końcu artykułu podkreślono znaczenie zarządzania kapitałem intelektualnym w procesie tworzenia wartości i związki z ESG, szczególnie w dłuższej perspektywie uzyskiwania przewagi konkurencyjnej poprzez budowanie tożsamości opartej na wartościach środowiskowych i społecznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zalewski, A. (2023). Metodyka badania potencjału kapitału intelektualnego przedsiębiorstw produkcyjnych w kontekście obowiązku raportowania niefinansowego. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 67(1), 115–136. https://doi.org/10.33119/KNoP.2023.67.1.7
Dział
Dział główny

Bibliografia

Barcik A. (2019), Kapitał intelektualny i compliance w procesach konstytuowania doskonałości systemów społecznej odpowiedzialności organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Batorski J., Wszendybył-Skulska E. (2016), Zmiany w kapitale ludzkim jako rezultat organizacyjnego uczenia się, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zasoby organizacji. Zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Beyer K. (2013), Pomiar kapitału intelektualnego wskaźnikiem VAICTM, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1.
Bratnicki M., Strużyn J. (2001), Przedsiębiorstwo i Kapitał Intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Brooking A. (1977), Long Range Planning, Vol. 30, pp. 364–365, Published by Elsevier Science Ltd. Great Britain
Chojnacka E. (2014), Kapitał intelektualny jako element sprawozdawczości w małym przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 799, Ekonomiczne problemy usług nr 111.
Dąbrowska A. (2019), Kapitał intelektualny generatorem wartości przedsiębiorstwa. Pomiar kapitału intelektualnego z zastosowaniem metody VAICTM – studium przypadku, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki.
Dziwulski J., Skowron S. (2020], Struktura i pomiar kapitału intelektualnego, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
Edvinsson L., Malone M. S. (2001), Kapitał intelektualny, Warszawa, Wydawnictwo PWN.
Fijałkowska J. (2012), Analiza porównawcza wybranych metod pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego, Zarządzanie i Finanse, Łódź.
Gross-Gołacka E., Jefmański B., Spałek P. (2020), Kapitał intelektualny przedsiębiorstw w Polsce – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Jarugowa A., Fijałkowska J. (2002), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Gdańsk, Wydawnictwo ODiDK.
Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (2006), Kapitał Intelektualny spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Kosin P. (2018), Dylematy pomiaru kapitału intelektualnego w procesie zarządzania wartością współczesnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Piasny B. (2013), Zarządzanie wiedzą i kreowanie kapitału intelektualnego we współczesnym przedsiębiorstwie, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 36.
Roos G., Pike S., Fernstrom L. (2005), Managing Intellectual Capital in Practice, Butterworth-Heinemann.
Rosińska-Bukowska M. (2019), Human Capital and Intellectual Capital in Modern International Business – Based on Studies of the Strategies of Transnational Corporations, Comparative Economic Research vol. 22 (2).
Sokołowska A. (2005), Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym, w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, K. Perechuda (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Sokołowska-Durkalec A., Zaremba-Warnke S. (2020), Wybrane problemy zarządzania niematerialnymi zasobami organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Sopińska A. (2005), Model kapitału intelektualnego firmy Skandia i jego modyfikacja, w: Pomiar Kapitału Intelektualnego Przedsiębiorstwa, P. Wachowiak (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Sopińska A. (2008), Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa, analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa..
Szałkowski A. (2005), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.