Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw turystycznych w warunkach pandemii COVID-19

Main Article Content

Maria Johann

Abstrakt

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility – CSR) jest szeroko dyskutowana w literaturze naukowej ze względu na jej znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstwa, długoterminowego wzrostu i zrównoważonego rozwoju, czego wyrazem są także badania prowadzone na rynku turystycznym. Korzyści wynikające ze strategii CSR potwierdzają wyniki licznych badań, natomiast CSR w warunkach pandemii COVID-19 stanowi nowy obszar dociekań naukowych. Tematyka artykułu koncentruje się na strategii oraz działaniach społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw turystycznych w czasie kryzysu pandemicznego. Celem opracowania jest ocena możliwości dostosowania strategii oraz działań społecznie odpowiedzialnych do warunków pandemii. Przyjęto założenie, że przedsiębiorstwa turystyczne realizujące strategię CSR posiadają zdolność adaptacyjną do zmieniających się uwarunkowań rynkowych i dostosowują działania do potrzeb interesariuszy, a wprowadzane zmiany przynoszą korzyści zainteresowanym stronom. W pracy dokonano przeglądu literatury przedmiotu dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu w odniesieniu do rynku turystycznego ze szczególnym uwzględnieniem czasu pandemii. Wyniki badań wskazują na zasadność działań CSR oraz konieczność ich dostosowania do potrzeb interesariuszy w warunkach kryzysowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Johann, M. (2023). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw turystycznych w warunkach pandemii COVID-19. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 68(2), 43–54. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/3536
Dział
Dział główny

Bibliografia

Bowen H. (1953), Social Responsibilities of the Businessman, Harper and Row.
Brundtland G. H, Khalid M., Agnelli S., Al-Athel S., Chidzero B. (1987), Our common future, New York.
Carroll A. B. (1979), A three-dimensional conceptual model of corporate performance“, Academy of Management Review”, Vol. 4, No. 4, pp. 497–505.
Carroll A. B. (1991), The pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders, “Business Horizons”, Vol. 34, No. 4, pp. 39–48.
Chen Z., Hang H. (2021), Corporate social responsibility in times of need: Community support during the COVID-19 pandemics, “Tourism Management”, Vol. 87, Article 104364.
Choi M., Choi Y. (2021), Employee perceptions of hotel CSR activities during the COVID-19 pandemic, “International Journal of Contemporary Hospitality Management“, Vol. 33, No. 10, pp. 3355–3378.
Clarkson M. E. (1995), A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance, “Academy of Management Review”, Vol. 20, No. 1, pp. 92–117.
Davahli M. R., Karwowski, W. Sonmez, S., Apostolopoulos Y. (2020), The hospitality industry in the face of the COVID-19 pandemic: Current topics and research methods, “International Journal of Environmental Research and Public Health”, Vol. 17, No. 20, 7366.
EC (2011), A renewed EU strategy 2011–14 for Corporate Social Responsibility, European Commissions, Brussels, 25.10.2011, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681: FIN:en:PDF
EC (2020), Communication from the Commission Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak 2020/C 91 I/01, European Commission, 20.03.2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0320 (03)
EP (2021a), Covid-19: EU support for the tourism industry, News European Parliament, 11.02.2021, https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200429STO78175/covid-19‑eusupport-for-the-tourism-industry
EP (2021b), EU strategy for sustainable tourism, European Parliament resolution of 25 March 2021 on establishing an EU strategy for sustainable tourism, 25 March 2021, Brussels, https://www. europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9–2021-0109_PL.html
EPRS (2020), COVID-19 and the tourism sector, European Parliamentary Research Service, April 2020, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649368/EPRS_ATA (2020) 649368_EN.pdf
Franco S., Caroli M. G., Cappa F., Del Chiappa G. (2020), Are you good enough? CSR, quality management and corporate financial performance in the hospitality industry, “International Journal of Hospitality Management”, Vol. 88, 102395.
Filimonau V., Derqui B., Matute J. (2020), The COVID-19 pandemic and organisational commitment of senior hotel managers, “International Journal of Hospitality Management”, Article 102659.
Frederick W. C. (1960), The growing concern over social responsibility, “California Management Review”, Vol. 2, No. 4, pp. 54–61.
Freeman R. E. (1984), Strategic management: A stakeholder approach, Pitman.
ILO (2022), The future of work in the tourism sector: Sustainable and safe recovery and decent work in the context of the COVID-19 pandemic, International Labour Organization, Geneva 25–29 April 2022, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_dialogue/sector/documents/meetingdocument/wcms_840403.pdf
Johann M. (2022), CSR Strategy in Tourism during the COVID-19 Pandemic, “Sustainability”, Vol. 14, No. 7, 3773.
Johann M. (2023), CSR strategy in the hospitality industry: From the COVID-19 pandemic crisis to recovery, “International Journal of Contemporary Management”, Vol. 59, No. 1, pp. 1–11.
Johnson H. H. (2003), Does it pay to be good? Social responsibility and financial performance, “Business Horizons”, Vol. 46, No. 6, pp. 34–40.
Latif K. F., Pérez A., Sahibzada U. F. (2020), Corporate social responsibility (CSR) and customer loyalty in the hotel industry: A cross-country study, “International Journal of Hospitality Management”, Vol. 89, 102565.
Porter M. E., Kramer, M. R. (2006), The link between competitive advantage and corporate social responsibility, “Harvard Business Review”, Vol. 84, pp. 78–92.
Porter M. E., Kramer, M. R. (2019), Creating shared value. In Managing Sustainable Business. An Executive Education Case and Textbook; Lenssen, G. G., Smith, N. C., Eds.; Springer: Berlin, Heidelberg, pp. 323–346.
Qiu, S. C., Jiang, J., Liu X., Chen M. H., Yuan, X. (2021), Can corporate social responsibility protect firm value during the COVID-19 pandemic?, “International Journal of Hospitality Management”, Vol. 93, Article 102759.
Schlenker K., Edwards D., Watts-Seale C. (2019), Modelling engagement of small and medium tourism enterprises (SMTEs) in cor-porate social responsibility, In Corporate Sustainability and Responsibility in Tourism; Lund-Durlacher, D., Dinica, V., Reiser, D., Fifka, M. S., Eds.; Springer: Cham, Switzerland, pp. 117–142.
Shin H., Sharma A., Nicolau J. L., Kang J. (2021), The impact of hotel CSR for strategic philanthropy on booking behavior and hotel performance during the COVID-19 pandemic, “Tourism Management”, Vol. 85, Article 104322.
Strasdas W. (2019), Corporate responsibility among international ecotourism and adventure travel operators, In Corporate Sustainability and Responsibility in Tourism; Lund-Durlacher, D., Dinica, V., Reiser, D., Fifka, M. S., Eds.; Springer: Cham, Switzerland, pp. 143–161.
UN (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development, https://sdgs.un.org/2030agenda
UNWTO (n.d.), https://www.unwto.org/about-us
WTTC (2022), Travel & Tourism Economic Impact Global Trends, August 2022, World Travel & Tourism Council, https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2022/EIR2022‑Global%20Trends.pdf
Van Wijk J., Persoon W. (2006), A long-haul destination: Sustainability reporting among tour operators, “European Management Journal”, Vol. 24, No. 6, pp. 381–395.
Zientara P., Kujawski L., Bohdanowicz-Godfrey P. (2015), Corporate social responsibility and employee attitudes: evidence from a study of Polish hotel employees, “Journal of Sustainable Tourism”, Vol. 23, No. 6, pp. 859–880.