Zaprojektowane na porażkę? Działania na rzecz równości płci w biznesie wobec przeciwności w Polsce i na Węgrzech

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Beáta Nagy
Ewa Lisowska
Ewa Rumińska-Zimny

Abstrakt

W artykule zaprezentowano analizę dostępu kobiet do stanowisk kierowniczych w Polsce i na Węgrzech w związku z dyskusją wokół dyrektywy Komisji Europejskiej o kwotach w biznesie. W analizie wykorzystano wyniki dotychczasowych badań. Autorki odpowiadają na pytanie, dlaczego konserwatywne rządy udaremniają starania polityczne na rzecz równości płci, bardziej na Węgrzech niż w Polsce. W artykule przedstawiono klimat społeczno-polityczny, w jakim podejmowane są inicjatywy na rzecz poprawy sytuacji kobiet w świecie biznesu w obu krajach, podkreślono ograniczoną skuteczność inicjatyw podejmowanych przez niektóre przedsiębiorstwa, a także wskazano, że same deklaracje równości, za którymi nie idą sankcje, przekładają się jedynie na nieznaczny wzrost obecności kobiet w radach nadzorczych i zarządach spółek publicznych. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Nagy, B., Lisowska, E., & Rumińska-Zimny, E. (2024). Zaprojektowane na porażkę? Działania na rzecz równości płci w biznesie wobec przeciwności w Polsce i na Węgrzech. Kobieta I Biznes, (1-4). Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KiB/article/view/4309 (Original work published 15 styczeń 2024)
Dział
Artykuły

Bibliografia

Adamska L., Jarosz B., Lisowska E. [2009], Kobiety w spółkach rynku kapitałowego, w: Kobiety dla Polski – Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989–2009, Fundacja Feminoteka, Warsza-wa.

Blaskó Z. [2005], Dolgozzanak-e a nők? a magyar lakosság nemi szerepekkel kapcsolatos véleményének változásai 1988, 1994, 2002, [Should women work? The changing attitudes of the Hungarian population on gender roles 1988, 1994, 2002], „Demográfia”, 48 (2–3): 159–186.

Deloitte [2019], Women in the boardroom. A global perspective, https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/women¬-in-the-boardroom-global-perspective.html, dostęp: 13.08.2020.

Dupcsik C., Tóth O. [2014], Family systems and family values in twenty-first-century Hungary, w: Family and social change in socialist and post-socialist societies, red. R. Zsombor, Brill, Leiden.

EC [2010], More women in senior positions. Key to economic stability and economic growth, European Commission, Luxem¬bourg.

EC [2012], Proposal for a directive of the European Parliament and of the council on improving the gender balance among non¬-executive directors of companies listed on stock exchange and related measures, European Commission Brussels, Brussels.

EC [2019], Report on equality between women and men in the EU, https://ec.europa.eu/ info/sites/info/files/aid_development_co-operation_fundamental_rights/annual_report_ge_2019_en.pdf, do¬stęp: 13.08.2020.

EIGE [2021], Gender statistics database: Largest listed com¬panies, https://eige.europa. eu/gender-statistics/dgs/indicator/ wmidm_bus_bus__wmid_comp_compbm, dostęp: 15.10.2021.

Fodor É. [2004], The state socialist emancipation project: Gen¬der inequality in workplace authority in Hungary and Austria, „Journal of Women in Culture and Society”, 29 (3): 783–813.

Fodor É., Glass Ch., Nagy B. [2019], Transnational business feminism: Exporting feminism in the global economy, „Gen¬der, Work and Organization”, (8): 1117–1137, https://doi.org/ 10.1111/gwao.12302

Fundacja [2016], Kobiety we władzach spółek giełdowych w Polsce w 2016. Czas na zmiany, Fundacja Liderek Biznesu, Warszawa.

Fuszara M., Rumińska-Zimny E., Środa M. [2017], Czas na ko¬biety, https://www.kongreskobiet.pl/ pl-PL/text/inicjatywy/czas_ na_kobiety/materialy_do_pobrania, dostęp: 13.08.2020.

GUS [2021], Aktywność ekonomiczna ludności Polski, Warszawa.

HCSO [2017], Nők és férfiak Magyarországon 2016 [Women and men in Hungary 2016], Budapest.

ILO [2015], Women in business and management: Gaining mo¬mentum, International Labour Office, Geneva.

Index.hu [2012], Nem akar Magyarország tobb nőt [ Hungary does not want to have more women], September 5, 2012, https:// index.hu/gazdasag/magyar/ 2012/09/05/magyarorszagon_bu¬khat_el_az_unios_noi_kvota/, dostęp: 20.12.2021.

Juhász B. (red.) [2014], A nőtlen évek ára: a nők helyzetének kozpolitikai elemzése, 1989–2013 [The price of years without women. Policy analysis of women’s situation 1989–2013], Ma¬gyar Női Érdekérvényesıtő Szovetség, Budapest.

Juhász B. (red.) [2016], Magyar Női Érdekérvényesıtő Szovet¬ség kozpolitikai ajánlásai [Policy recommendations of the hun¬garian women’s lobby], Magyar Női Érdekérvényes´ıtő Szo¨vet-ség, Budapest.

Kollonay L.C. [2012], Hungary, w: Positive action measures to ensure full equality in practice between men and women, inclu¬ding on company boards, red. G. Selanec, L. Senden, European Commission, European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality, Luxembourg, http://ec.europa.eu/justice/gen¬der-equality/files/gender_balance_ decision_making/report_gen¬der-balance_2012_en.pdf DOI 10.2838/850, dostęp: 8.08.2017.

Křížková A., Nagy B., Kanjuo Mrčela A. [2010], The gender im¬plications of labour market policy during the economic transfor¬mation and EU accession: A comparison of the Czech Republic, Hungary, and Slovenia, w: Welfare states and gender inequali¬ty in Central and Eastern Europe. Continuity and post-socia¬list transformation in the EU member states, red. Ch. Klenner, S. Leiber, ETUI, Brussels.

Lisowska E. [2008], Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Lisowska E. [2010], Women in stock market companies versus company profitability, „Women and Business”, 1–4: 32–41.

Lisowska E. [2021], Empowering women in organizations – good practices, „Women and Business”, 1–4: 56–64.

McKinsey [2013], Gender diversity in top management: Mo¬ving corporate culture, moving boundaries, McKinsey & Com¬pany, Warsaw.

Ministerstwo Finansów [2015], Dobre praktyki w zakresie za¬pewnienia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w orga¬nach spółek z udziałem Skarbu Państwa, Warszawa.

Ministerstwo Rozwoju [2017], Raportowanie niefinansowe. Po¬radnik dla raportujących, Warszawa.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej [2014], Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca. Przewodnik dla firm, Warszawa.

Ministerstwo Skarbu Państwa [2020], https://www.gov.pl/web/ nadzor-kprm/rady-nadzorcze-i-pelnomocnicy, dostęp: 13.08. 2020.

Nagy B. [2016], Magyar Női Érdekérvényesıtő Szovetség ajánlásai a nemek kozti egyenlőség szempontjainak figyelem¬be vételére a gazdasági vezetők tekintetében, w: Magyar Női Érdekérvényesıtő Szovetség kozpolitikai ajánlásai [Policy re¬commendations of the Hungarian women’s lobby], red. B. Ju¬hász, Magyar Női Érdekérvényesıtő Szovetség, Budapest.

Nagy B., Primecz H., Munkácsi P. [2017], The downturn of gen¬der diversity on boards in Hungary, w: Gender diversity in the boardroom, red. C. Seierstad, P. Gabaldon, H. Mensi-Klarbach, Palgrave Macmillan.

Nagy B., Sebők A. [2019], Female and male managers. The Hungarian labour market 2018, Institute of Economics, Cen¬tre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, https://www.mtakti. hu/wp-content/uplo¬ads/2019/07/23.pdf, dostęp: 8.08.2017.

Nagy B., Vicsek L. [2014], Exploring gender culture at a tele¬communications company, „Gender in Management: An Inter¬national Journal”, 29(6): 318–333.

NIK [2014], https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-wynagro¬dzeniu-kobieti-mezczyzn.html, dostęp: 13.08.2020.

Rumińska-Zimny E. [2009], Women’s employability in Eastern Europe and CIS, w: Gender gap and economic policy, red. E. Rumińska-Zimny, United Nations Economic Commission for Europe, Geneva.

Rumińska-Zimny E., Przyborowska K. [2016], Polityka społecz¬na rządu PiS: możliwe skutki i wyzwania, w: Prawa kobiet, pra¬wa obywatelskie pod rządami PiS, Kongres Kobiet, Warszawa.

Rzecznik Praw Obywatelskich [2019], Za mało kobiet we wła¬dzach spółek giełdowych i skarbu państwa. Postulaty RPO do premiera, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-do-premiera-za-malo-kobiet-we-wladzach-spolek-gieldowych-i-skarbu-panstwa, dostęp: 13.08.2020.

Saxonberg S., Sirovátka T. [2006], Failing family policy in post¬-communist Central Europe, „Journal of Comparative Policy Analysis”, 8 (2): 185–202.

„The Guardian” [2020], https://www.theguardian.com/world/2020/ oct/28/hungary-andpoland-to-counter-critics-with-rule-of-law-institute, dostęp: 29.10.2020.

Uchwała [2010], Uchwała nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z 19 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia dobrych praktyk spółek notowa¬nych na GPW, https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/dobre_ praktyki/uch_rg_17_1249.pdf, dostęp: 13.08.2020.

Uchwała [2011], Uchwała nr 20/1287/2011 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z 19 paździer¬nika 2011 r. w sprawie uchwalenia dobrych praktyk spółek no¬towanych na GPW, https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/ dobre_praktyki/uch_rg_15_1282_ 2011.pdf, dostęp: 13.08.2020.