Innowacyjność firm prowadzonych przez kobiety w sektorach turystyki i kreatywnych przemysłów/usług w krajach Morza Bałtyckiego

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ewa Lisowska
Ewa Rumińska-Zimny

Abstrakt

W artykule przedstawiamy wyniki badania wstępnego przeprowadzonego w drugiej połowie 2015 r., w ramach projektu Gender, Innovation and Sustainable Development in the Baltic Sea Region, w pięciu krajach: Estonii, Polsce i Szwecji oraz na Litwie i Łotwie. Kraje te różnią się pod względem skali zjawiska przedsiębiorczości kobiet i poziomu innowacyjności gospodarki, ale także w zakresie polityki państwa na rzecz równouprawnienia. Szwecja zajmuje pierwsze miejsce w rankingu Gender Equality Index ze wskaźnikiem na poziomie 74 punktów, podczas gdy pozostałe kraje objęte badaniem mają ten wskaźnik dużo niższy: Estonia – 54, Łotwa – 47, Polska – 44, Litwa – 40 [EIGE 2013]. Szwecja jest też liderem w rankingu Innovation Union Scoreboard 2014 (przed Danią i Finlandią), podczas gdy Estonia, Litwa i Polska znajdują się w grupie umiarkowanych innowatorów (moderate innovators), a Łotwa – w grupie słabych innowatorów (modest innovators). W ocenie ekspertów Unii Europejskiej sukces Szwecji (i innych krajów skandynawskich) w obszarze innowacyjności wynika nie tylko z wysokich nakładów na badania i rozwój, ale też z czynników społeczno-kulturowych, takich jak równość szans i ukierunkowanie na współpracę (tzw. wielopoziomowe zarządzanie). (fragment tekstu)

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Lisowska, E., & Rumińska-Zimny, E. (2022). Innowacyjność firm prowadzonych przez kobiety w sektorach turystyki i kreatywnych przemysłów/usług w krajach Morza Bałtyckiego. Kobieta I Biznes, (1-4), 14-21, 49. https://doi.org/10.33119/KiB.2016.1-4.2
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Alsos G.A., Ljunggren E., Hytti U. [2013], Gender and innovation: state of the arts and a research agenda, „International Journal of Gender and Entrepreneurship”, 5 (3), 236–256.
2. Andersson S., Berglund K., Gunnarsson E., Sundine E. (red.) [2012], Promoting innovation: Policies, practices and procedures, Vinnova Report VR 2012, 08, Stockholm.
3. Baltic Development Forum [2011], National and cross-national policies on women’s entrepreneurship in the Baltic Sea Region. A comparative perspective, http://www.bdforum.org/wp-content/uploads/2016/02/thematic_reports_women_entrepreneurs_2011.pdf
4. Bourne K.A. [2010], The paradox of gender equality: an entrepreneurial case study from Sweden, „International Journal of Gender and Entrepreneurship”, 2 (1), 10–26.
5. Danilda I., Thorslund G. (red.) [2011], Innovation and gender, Vinnova Information VI 2011:03 Stockholm; http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vi-11-03.pdf
6. Dobiegała-Korona B. [2003], Innowacje a zarządzanie wiedzą o kliencie, w: Wspólna Europa: innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Difin, Warszawa.
7. Dodd F. [2012], Women leaders in the creative industries: a baseline study, „International Journal of Gender and Entrepreneurship”, 4(2), 153–178.
8. Doing Business [2016], Measuring Regulatory Quality and Efficiency, 13th ed., World Bank, Washington.
9. Drucker P.F. [1992], Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa.
10. EIGE [2013], Gender equality index – country profiles, European Institute for Gender Equality, Vilnius.
11. European Commission [2013], Gendered innovations, how gendered analysis contributes to research, Report of the Expert Group „Innovation through Gender”, Luxemburg.
12. European Commission [2014], Statistical Data on Women Entrepreneurs in Europe, September, Luxemburg.
13. Gibson J.L., Ivancevich J.M., Donnelly J.H. [1988], Organizations: Behavior, structure, processes, Business Publications, Plano, Texas
14. Grzegorzewska-Mischka E. [2010], Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
15. Hesmondhalgh D. [2002], The cultural industries, Sage, London.
16. Hofstede G., Hofstede G.J. [2007], Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, wyd. II, PWE, Warszawa.
17. Howkins J. [2001], The creative economy: How people make money from ideas, Penguin Group (USA) Incorporated.
18. Hughes K.D. [2003], Pushed or pulled? Women’s entry into self-employment and small business ownership, „Gender, Work & Organization”, 10(4), 433–454.
19. Lisowska E. [2001], Przedsiębiorczość kobiet w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej, „Monografie i Opracowania” nr 494, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
20. Niemczewska M., Mrowiec K., Paterek A. [2007], Rola kobiet w innowacyjnej przedsiębiorczości wysokich technologii, PARP, Warszawa.
21. OECD [2005], Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data, OECD and Statistical Office of the European Communities, Paris.
22. Orhan M. [2005], Why women enter into small business ownership, w: International handbook of women and small business entrepreneurship, red. S.L. Fielden, M.J. Davidson, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham.
23. PARP [2011], Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Warszawa.
24. Pocztowski A. [2008], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, wyd. II zmienione, PWE, Warszawa.
25. Schumpeter J. [1934], The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle, Harvard University Press, Cambridge.
26. Stevenson N. [2002], Motywowanie pracowników, Liber, Warszawa.
27. UNCTAD [2010], Strengthening the creative industries for development in Zambia, United Nations, New York, Geneva