Kobiety z wykształceniem zasadniczym zawodowym na rynku pracy: sytuacja w Polsce

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ewa Lisowska

Abstrakt

Celem opracowania jest analiza sytuacji kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym na rynku pracy w Polsce w porównaniu z sytuacją mężczyzn, mających ten sam poziom wykształcenia. W analizie zostaną wykorzystane dane wtórne z kwartalnego badania aktywności zawodowej ludności Polski (dla lat 2010–2015) i badania wynagrodzeń prowadzonego przez GUS co dwa lata na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej osób (dla lat 2006, 2008, 2010 i 2012). Wyniki badań ilościowych zostaną wzbogacone i zilustrowane opiniami pracujących i bezrobotnych kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym, pochodzącymi z badań jakościowych (indywidualnych i grupowych wywiadów), przeprowadzonych w kilku wybranych miastach Polski w maju 2015 r. (fragment tekstu)

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Lisowska, E. (2022). Kobiety z wykształceniem zasadniczym zawodowym na rynku pracy: sytuacja w Polsce . Kobieta I Biznes, (1-4), 12-22, 41. https://doi.org/10.33119/KiB.2015.1-4.2
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Cichomski B. [2006], Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w latach 1996–2002, w: Krajowy system monitorowania równego traktowania kobiet i mężczyzn, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
2. Czarnik Sz., Turek K. [2015], Polski rynek pracy – aktywność zawodowa i struktura wykształcenia, na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Edukacja a rynek pracy – tom III, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
3. Goraus K., Tyrowicz J. [2014], Gender Wage Gap in Poland – Can It Be Explained by Differences in Observable Characteristics?, University of Warsaw, Faculty of Economic Science, „Working Paper”, No. 11.
4. Grajek M. [2003], Gender Pay Gap in Poland, „Economic Change and Restructuring”, Vol. 36(1).
5. GUS [2007], Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2006 r., Warszawa.
6. GUS [2009], Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2008 r., Warszawa.
7. GUS [2012], Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2010 r., Warszawa.
8. GUS [2013], Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I kwartał 2013, „Informacje i Opracowania Statystyczne”, Warszawa.
9. GUS [2014], Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 r., Warszawa.
10. GUS [2015], Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I kwartał 2015, „Informacje i Opracowania Statystyczne”, Warszawa.
11. Haponiuk M. [2013], Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce, w: Rynek pracy wobec zmian demograficznych, red. M. Kiełkowska, Instytut Obywatelski, Warszawa.
12. Kotowska I.E., Sztanderska U. [2007], Zmiany demograficzne a zmiany na rynku pracy w Polsce, w: Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, red. I.E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
13. Lisowska E. [2012a], Przedsiębiorczość kobiet i ich wkład w rozwój gospodarczy, w: Wiek po Marii Skłodowskiej-Curie. Emancypacja kobiet w Polsce i we Francji, red. K. Nadana-Sokołowska, M. Rudaś-Grodzka, E. Serafin, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.
14. Lisowska E. [2012b], Wynagrodzenia a płeć, w: Polityka różnorodności w administracji centralnej, red. E. Lisowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
15. Lisowska E. [2013], Zasada parytetu płci na stanowiskach kierowniczych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 4.
16. Magda I., Potoczna M. [2014], Does flexible employment pay? European evidence on the wage perspectives of female workers, „NEUJOBS Working Paper”, No. 16.3.
17. Mandal E. [2004], Stereotypowe postrzeganie ról kobiet i mężczyzn jako wyznacznik karier zawodowych i funkcjonowania na rynku pracy, w: Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?, Bank Światowy, Warszawa.
18. Matuszewska-Janica A., Witkowska D. [2010], Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn a struktura zatrudnienia w Unii Europejskiej, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych” 11( 2).
19. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014 [2014], „Informacje i Opracowania Statystyczne”, GUS, Warszawa.
20. Rekomendacje dotyczące działań w zakresie szkolnictwa zawodowego prowadzących do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy [2010], Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
21. Rocznik Demograficzny 2014 [2014], GUS, Warszawa.
22. Sarata N. [2011], Rynek pracy w Polsce – płeć, obecność, uczestnictwo, w: Gender w społeczeństwie polskim, red. K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka, NOMOS, Kraków.
23. Słoczyński T. [2012], Wokół międzynarodowego zróżnicowania międzypłciowej luki płacowej, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH”, nr 34.
24. Sztanderska U., Grotowska G. [2007], Zatrudnienie i bezrobocie kobiet i mężczyzn, w: Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, red. I.E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
25. Zajkowska O. [2013], Gender Pay Gap in Poland. BlinderOaxaca Decomposition, „Quantitative Methods in Economics”, Vol. XIV, No 2.