O czasopiśmie

W Kolegium Zarządzania i Finansów już od 1993 roku ukazują się cyklicznie zeszyty naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów". Zeszyty naukowe mają charakter interdyscyplinarny. Są zbiorem publikacji zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych Kolegium, jak i pracowników ośrodków naukowych współpracujących z Kolegium. Prezentowane w zeszytach materiały są efektem prac prowadzonych w ramach badań oraz przygotowywanych rozpraw naukowych na stopień doktora i doktora habilitowanego. Wszystkie przedstawiane artykuły zamieszczone otrzymały pozytywne recenzje.

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów indeksowane są m.in. w następujących bazach:

Studia i Prace KZiF stosuje zasady etyki zgodne z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethics). ​

Zeszyty SiP skupiają się na różnorodnych aspektach zarządzania i finansów, łącząc podejście teoretyczne i praktyczne z różnych dziedzin nauki. Znajdują się w nim artykuły prezentujące wyniki badań empirycznych, które dostarczają najnowszych danych z zakresu nauk społecznych. Z założenia zeszyty Studia i Prace KZiF mają zachęcić do głębszej refleksji i dyskusji nad aktualnymi wyzwaniami i tendencjami w obszarze zarządzania i finansów. Choć zeszyty skupiają się na wymiarze naukowym, zawierają również artykuły opisujące praktyczne zastosowania teorii w biznesie i zarządzaniu.