W Kolegium Zarządzania i Finansów już od 1993 roku ukazują się cyklicznie zeszyty naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów". Zeszyty naukowe mają charakter interdyscyplinarny. Są zbiorem publikacji zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych Kolegium, jak i pracowników ośrodków naukowych współpracujących z Kolegium. Prezentowane w zeszytach materiały są efektem prac prowadzonych w ramach badań statutowych, własnych oraz przygotowywanych rozpraw naukowych na stopień doktora i doktora habilitowanego. Wszystkie przedstawiane artykuły zamieszczone otrzymały pozytywne recenzje. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów indeksowane są m.in. w następujących bazach: IC Journals Master List, BazEkon, PBN - Polska Bibliografia Naukowa. Studia i Prace KZiF stosuje zasady etyki zgodne z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethics). ​

Zadanie związane z wydaniem czasopisma „Studia i Prace KZiF” – zadanie finansowane w ramach umowy 604/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Numery Archiwalne 1995-2017

Nr 180 (2020): Studia i Prace

Od Rady Naukowej
Przekazujemy w Państwa ręce 180. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Autorzy poruszyli w nim zagadnienia rynku bankowego w Hiszpanii oraz pracy członka zarządu firmy energetycznej.
W pierwszym artykule Justyna Salamon zaprezentowała analizę rynku bankowego w Hiszpanii w kontekście kampanii lobbingowej prowadzonej początkowo przez kasy oszczędnościowe, a następnie przez hiszpański bank Bankia. Analiza obejmuje lata 2009–2014.
Działania prowadzone w tym okresie miały na celu uzyskanie jak największego wpływu politycznego na rynek finansowy Hiszpanii przez przedstawicieli Wspólnot Autonomicznych. Autorka podjęła próbę odpowiedzi na następujące pytania: Jakie jest oddziaływanie Wspólnot
Autonomicznych na rynek finansowy Hiszpanii? Jaki jest wpływ Unii Europejskiej? Jak ewoluował rynek bankowy po kryzysie z roku 2008?
Paweł Laskowski w swoim artykule przedstawił warsztat pracy członka zarządu spółki w sektorze energetycznym. Zastosował empiryczną metodę naukową, za pomocą której ukazano pożądane czynności i cele członka zarządu w relacjach z pracownikami, jak
też w relacjach z organami nadzorczo-właścicielskimi. Ponadto zaproponowano kryteria udzielenia absolutorium członkowi zarządu z uwzględnieniem specyfiki omawianego sektora. Podstawowe pytanie badawcze, na które starał się odpowiedzieć Autor brzmi: Jak
wygląda zarys metodyki pracy członka zarządu spółki energetycznej? Tekst adresowany jest głównie do obecnych oraz przyszłych członków organu wykonawczego spółek w sektorze energetycznym.
Mamy nadzieję, że zaprezentowane artykuły zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2021-03-25

Wyświetl wszystkie numery