Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów

W Kolegium Zarządzania i Finansów już od 1993 roku ukazują się cyklicznie zeszyty naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów". Zeszyty naukowe mają charakter interdyscyplinarny. Są zbiorem publikacji zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych Kolegium, jak i pracowników ośrodków naukowych współpracujących z Kolegium. Prezentowane w zeszytach materiały są efektem prac prowadzonych w ramach badań statutowych, własnych oraz przygotowywanych rozpraw naukowych na stopień doktora i doktora habilitowanego.Wszystkie przedstawiane artykuły zamieszczone otrzymały pozytywne recenzje.

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów indeksowane są m.in. w następujących bazach:

Studia i Prace KZiF stosuje zasady etyki zgodne z wytycznymiCOPE (Committee on Publication Ethics).

W 2023 r. „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” zostały sklasyfikowane w rankingu Google Scholar Metrics na 17. miejscu wśród najczęściej cytowanych polskojęzycznych czasopism naukowych (wartość indeksu Hirscha za lata 2018-2022 wynosiła 9, a mediana liczby cytowań – 13).

Zeszyty Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów znajdują się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z liczbą punktów 40.

ISSN: 1234-8872

e-ISSN: 2657-5620

Numery Archiwalne 1995-2017

Aktualny numer

Nr 193 (2023): Studia i Prace
					Pokaż  Nr 193 (2023): Studia i Prace

Od Rady Naukowej
Przekazujemy w Państwa ręce 193. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Poruszamy w nim tematy dotyczące m.in. długu publicznego, ładu projektowego, dojrzałości projektowej, zarządzania interesariuszami projektu, miejsca i roli governance w zarządzaniu organizacją, funkcjonowania biur zarządzania projektami, kwestii CSR, eksploatacji w miastach pojazdów wieloosiowych, przestępstw związanych z kryptowalutami, reklamy w metawersum, wpływu oddziaływania polityki monetarnej na dynamikę cen skupu produktów rolnych czy wpływu prowizji na RRSO.
Celem artykułu Jolanty Marii Ciak jest omówienie problematyki długu publicznego w Polsce w latach 2000–2023, wpływu pandemii COVID-19 na jego kumulację, w ramach podejmowanych przez władze publiczne działań pomocowych oraz przedstawienie możliwych dróg poprawy sytuacji w badanym zakresie. W artykule postawiono tezę, że wysoki dług publiczny może być elementem zagrażającym bezpieczeństwu finansów publicznych.
Artykuł Anny Marciszewskiej i Renaty Brajer-Marczak dotyczy zagadnień dojrzałości projektowej i ładu projektowego. Rozważania o charakterze teoretycznym i empirycznym odniesiono do organizacji non-profit działających w Polsce.
Celem badania i opracowania Pawła Wyrozębskiego i Aleksandry Łyszkowicz jest empiryczne rozpoznanie sposobu funkcjonowania biur zarządzania projektami (ang. PMO) w organizacjach stosujących podejście zwinne.
Tomasz Leśniowski i Emil Bukłaha w swoim artykule podejmują problematykę społecznej odpowiedzialność działalności projektowej a standardów zarządzania projektami.
W kolejnym artykule Mateusz Szymborski i Eryk Głodziński opisują zagadnienia związane z eksploracją koncepcji ładu projektowego (ang. project governance). Celem Autorów jest wskazanie dotychczasowych obszarów badawczych oraz nakreślenie nowych kierunków badań.
Beata Jałocha w swoim opracowaniu stara się przybliżyć zagadnienia living labu (LL) i możliwych obszarów wykorzystania narzędzi LL w praktyce projektowej, zwłaszcza w obszarze zarządzania interesariuszami projektu.
Michał Trocki podejmuje problematykę miejsca i roli governance w zarządzaniu organizacją. Autor dokonuje przeglądu aktualnego stanu tej problematyki i perspektyw jej rozwoju. Treść artykułu opiera się na analizie literatury przedmiotu, standardów zarządzania oraz sprawdzonych dobrych praktyk.
Maciej Krahel próbuje natomiast odpowiedzieć na pytanie badawcze: czy wartości firmy LEGO są przestrzegane przez przedsiębiorstwo w codziennej pracy. Przedstawiona została także zależność między podejmowanymi działaniami zgodnymi z CSR a ceną akcji przedsiębiorstw, które uznawane są za etyczne i działające ekologicznie.
Jarosław Brach w swoim artykule poruszył tematykę wprowadzania w miastach, głównie tych większych, pojazdów klasy City-HCT/HCV. Zagadnienie to prezentowane jest jako nowe, chociaż w Holandii z powodzeniem wieloosiowe mega wielotonowe podwozia są już eksploatowane z powodzeniem od lat.
Kolejny artykuł także autorstwa Jarosława Bracha to analiza wprowadzania w zestawach klasy EMS 25,25 m oraz HCT/HCV i SEC paliw gazowych i zelektryfikowanych układów. Powstał on na podstawie materiałów pochodzących od producentów ekologicznego taboru oraz przedsiębiorstw eksploatujących ten tabor.
Celem tekstu Jakuba Wróblewskiego i Czesława Bartłomieja Martysza jest identyfikacja najważniejszych przestępstw związanych z kryptowalutami oraz praniem pieniędzy przy użyciu infrastruktury opartej na blockchainie.
W kolejnym opracowaniu Nikodem Sarna, Tymoteusz Doligalski i Wojciech Kurowski prezentują reklamę w metawersum z perspektywy etapów rozwoju internetu, reklamy internetowej oraz zastosowania technologii blockchain w reklamie.
Andrzej Jędruchniewicz i Michał Wielechowski podejmują próbę przedstawienia oddziaływania polityki monetarnej prowadzonej przez Narodowy Bank Polski na dynamikę cen skupu produktów rolnych.
Celem badań Piotra Prewysza-Kwinto i Magdaleny Redo oraz artykułu, który powstał na podstawie tych badań, jest analiza i ocena tego, czy zmiana poziomu prowizji wywołuje taką samą zmianę wartości RRSO w przypadku pożyczek krótko- i długoterminowych oraz przy prowizji pobieranej z góry i z dołu – bez względu na poziom wyjściowy prowizji.
Mamy nadzieję, że kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę dla pracowników naukowych, jak i praktyków życia gospodarczego, a zaprezentowane artykuły zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
W imieniu Rady Naukowej
Joanna Wielgórska-Leszczyńska
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2023-12-06

Dział główny

Wyświetl wszystkie wydania