Procedura recenzowania

Obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku

1. Redakcja pisma wymaga, by każdy artykuł był przekazany w wersji papierowej (dwa egzemplarze) oraz elektronicznej.
2. Przekazując artykuł, jego autor (autorzy) składa oświadczenie o samodzielnym sporządzeniu artykułu oraz zobowiązanie, iż nie został on przekazany innej redakcji ani opublikowany w inny sposób.
3. Redakcja dokonuje wstępnej oceny artykułu z punktu widzenia wymagań formalnych i merytorycznych. Każdemu artykułowi jest nadawany numer redakcyjny, identyfikujący go w dalszych etapach procesu redakcyjnego.
4. Każdy artykuł jest dwukrotnie recenzowany przez osoby spoza jednostki naukowej, w której afiliowany jest autor (autorzy) artykułu, a także spoza członków Rady Naukowej pisma. Recenzenci są wybierani przez redakcję pisma spośród osób kompetentnych w tematyce artykułu, posiadających uznany dorobek naukowy oraz gwarantujących rzetelne sporządzenie recenzji.
5. Autor (autorzy) artykułu otrzymuje obie recenzje do wglądu oraz jest zobligowany do ustosunkowania się do nich. W przypadku akceptacji uwag recenzenta autor (autorzy) dokonuje niezbędnych poprawek i uzupełnień artykułu.
6. Recenzje są utajnione, tzn. autor (autorzy) artykułu oraz recenzenci nie znają swoich nazwisk ani afiliacji (double-blind review proces). Redakcja pisma gwarantuje, iż nazwiska i afiliacje autorów oraz recenzentów nie zostaną ujawnione z zastrzeżeniem podanym w punkcie 10.
7. Recenzje są sporządzane na formularzu przygotowanym przez redakcję pisma (opinia o pracy). Formularz recenzji stanowi załącznik do umowy o wykonanie prac twórczych, zawieranej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, reprezentowaną przez Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów, z autorem/autorami artykułu.
8. Sposób przekazywania artykułów do recenzji jest następujący:
      ◦ artykuł jest przekazywany obu recenzentom jednocześnie
         albo
     ◦ artykuł jest najpierw przekazywany jednemu recenzentowi, a następnie – po zapoznaniu się z autora (autorów)  artykułu z recenzją i ewentualnym naniesieniu poprawek bądź uzupełnień – drugiemu recenzentowi.
9. Redakcja pisma zastrzega sobie prawo dopuszczenia albo niedopuszczenia artykułu do druku.
10. Raz w roku, w ostatnim numerze lub na stronie internetowej czasopisma, redakcja zamieszcza listę wszystkich recenzentów, niezależnie od faktu opublikowania artykułu.

Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”

Formularz recenzji.