Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Zachęcamy do skorzystania z szablonu artykułu:
    - Szablon artykułu w języku polskim
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

​Artykuł do Zeszytu Naukowego „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH" powinien być złożony w Redakcji Zeszytów SiP KZiF:

w formie elektronicznej (wraz ze streszczeniem, słowami kluczowymi oraz klasyfikacją JEL) na adres: sipkzif@sgh.waw.pl ​
dodatkowo należy załączyć OŚWIADCZENIE o niepublikowaniu składanego artykułu w innych wydawnictwach (z własnoręcznym podpisem)
dodatkowy wymóg dla doktorantów: wypełniona REKOMENDACJA artykułu przez opiekuna naukowego lub promotora pracy doktorskiej