Archiwum

 • Studia i Prace
  Nr 193 (2023)

  Od Rady Naukowej
  Przekazujemy w Państwa ręce 193. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Poruszamy w nim tematy dotyczące m.in. długu publicznego, ładu projektowego, dojrzałości projektowej, zarządzania interesariuszami projektu, miejsca i roli governance w zarządzaniu organizacją, funkcjonowania biur zarządzania projektami, kwestii CSR, eksploatacji w miastach pojazdów wieloosiowych, przestępstw związanych z kryptowalutami, reklamy w metawersum, wpływu oddziaływania polityki monetarnej na dynamikę cen skupu produktów rolnych czy wpływu prowizji na RRSO.
  Celem artykułu Jolanty Marii Ciak jest omówienie problematyki długu publicznego w Polsce w latach 2000–2023, wpływu pandemii COVID-19 na jego kumulację, w ramach podejmowanych przez władze publiczne działań pomocowych oraz przedstawienie możliwych dróg poprawy sytuacji w badanym zakresie. W artykule postawiono tezę, że wysoki dług publiczny może być elementem zagrażającym bezpieczeństwu finansów publicznych.
  Artykuł Anny Marciszewskiej i Renaty Brajer-Marczak dotyczy zagadnień dojrzałości projektowej i ładu projektowego. Rozważania o charakterze teoretycznym i empirycznym odniesiono do organizacji non-profit działających w Polsce.
  Celem badania i opracowania Pawła Wyrozębskiego i Aleksandry Łyszkowicz jest empiryczne rozpoznanie sposobu funkcjonowania biur zarządzania projektami (ang. PMO) w organizacjach stosujących podejście zwinne.
  Tomasz Leśniowski i Emil Bukłaha w swoim artykule podejmują problematykę społecznej odpowiedzialność działalności projektowej a standardów zarządzania projektami.
  W kolejnym artykule Mateusz Szymborski i Eryk Głodziński opisują zagadnienia związane z eksploracją koncepcji ładu projektowego (ang. project governance). Celem Autorów jest wskazanie dotychczasowych obszarów badawczych oraz nakreślenie nowych kierunków badań.
  Beata Jałocha w swoim opracowaniu stara się przybliżyć zagadnienia living labu (LL) i możliwych obszarów wykorzystania narzędzi LL w praktyce projektowej, zwłaszcza w obszarze zarządzania interesariuszami projektu.
  Michał Trocki podejmuje problematykę miejsca i roli governance w zarządzaniu organizacją. Autor dokonuje przeglądu aktualnego stanu tej problematyki i perspektyw jej rozwoju. Treść artykułu opiera się na analizie literatury przedmiotu, standardów zarządzania oraz sprawdzonych dobrych praktyk.
  Maciej Krahel próbuje natomiast odpowiedzieć na pytanie badawcze: czy wartości firmy LEGO są przestrzegane przez przedsiębiorstwo w codziennej pracy. Przedstawiona została także zależność między podejmowanymi działaniami zgodnymi z CSR a ceną akcji przedsiębiorstw, które uznawane są za etyczne i działające ekologicznie.
  Jarosław Brach w swoim artykule poruszył tematykę wprowadzania w miastach, głównie tych większych, pojazdów klasy City-HCT/HCV. Zagadnienie to prezentowane jest jako nowe, chociaż w Holandii z powodzeniem wieloosiowe mega wielotonowe podwozia są już eksploatowane z powodzeniem od lat.
  Kolejny artykuł także autorstwa Jarosława Bracha to analiza wprowadzania w zestawach klasy EMS 25,25 m oraz HCT/HCV i SEC paliw gazowych i zelektryfikowanych układów. Powstał on na podstawie materiałów pochodzących od producentów ekologicznego taboru oraz przedsiębiorstw eksploatujących ten tabor.
  Celem tekstu Jakuba Wróblewskiego i Czesława Bartłomieja Martysza jest identyfikacja najważniejszych przestępstw związanych z kryptowalutami oraz praniem pieniędzy przy użyciu infrastruktury opartej na blockchainie.
  W kolejnym opracowaniu Nikodem Sarna, Tymoteusz Doligalski i Wojciech Kurowski prezentują reklamę w metawersum z perspektywy etapów rozwoju internetu, reklamy internetowej oraz zastosowania technologii blockchain w reklamie.
  Andrzej Jędruchniewicz i Michał Wielechowski podejmują próbę przedstawienia oddziaływania polityki monetarnej prowadzonej przez Narodowy Bank Polski na dynamikę cen skupu produktów rolnych.
  Celem badań Piotra Prewysza-Kwinto i Magdaleny Redo oraz artykułu, który powstał na podstawie tych badań, jest analiza i ocena tego, czy zmiana poziomu prowizji wywołuje taką samą zmianę wartości RRSO w przypadku pożyczek krótko- i długoterminowych oraz przy prowizji pobieranej z góry i z dołu – bez względu na poziom wyjściowy prowizji.
  Mamy nadzieję, że kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę dla pracowników naukowych, jak i praktyków życia gospodarczego, a zaprezentowane artykuły zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Joanna Wielgórska-Leszczyńska
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 192 (2023)

  Od Rady Naukowej
  Przekazujemy w Państwa ręce 192 numer Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów. Poruszono w nim zagadnienia dotyczące m.in. sporów sądowych między bankami a ich klientami w kontekście kredytów walutowych, faktoringu, poziomu edukacji finansowej w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, wynagradzania sygnalistów, wartości kapitału intelektualnego, wskaźnika koncentracji właścicielskiej i wyceny giełdowej przedsiębiorstw, dezintermediacji banków, wybranych działań legislacyjnych inicjowanych w ostatniej dekadzie na szczeblu unijnym w zakresie sprawozdawczości CSR, instrumentów finansowych, takich jak weksel własny i weksel własny in blanco, czy narzędzi ekonomii behawioralnej stosowanych w sytuacji zagrożenia nadzwyczajnym, nieoczekiwanym i wielkoskalowym kryzysem. Spektrum zagadnień związanych z naukami społecznymi jest zatem bardzo szerokie.
  Artykuły zamieszczone w numerze zostały napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski.
  Maciej Zaleśkiewicz podejmuje problematykę dotyczącą jednego z najbardziej skomplikowanych i doniosłych w skutkach zjawisk gospodarczych obserwowanych w ostatnich latach w Polsce – sporów sądowych prowadzonych przez banki i konsumentów jako strony umów walutowego kredytu hipotecznego. W wyniku krytycznej analizy zarysowującego się obecnie kierunku linii orzeczniczej autor artykułu formułuje rekomendację, zgodnie z którą w wydawanych przez sądy rozstrzygnięciach sporów powstałych na tle walutowych kredytów hipotecznych należy uwzględniać argumenty ekonomiczno-finansowe.
  Monika Bekas opisuje z kolei zależność między modelem konsorcjum faktoringowego a płynnością finansową dużego przedsiębiorstwa. Zdaniem autorki konsorcjum pozwala dużemu przedsiębiorstwu na stabilne finansowanie transakcji handlowych i zakupowych oraz przejęcie pełnej kontroli nad zarządzaniem należnościami i zobowiązaniami, a także zapewnia dużą elastyczność w typowaniu odbiorców i dostawców faktoringu.
  Celem opracowania Magdaleny Suskiej jest przedstawienie poziomu edukacji finansowej, kompetencji finansowych i włączenia finansowego w Polsce na tle innych krajów europejskich. Badanie uzupełnia analiza oferty dydaktycznej w zakresie edukacji finansowej na polskich uczelniach wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH).
  Czesław Martysz i Andrzej Nikołajczuk poruszają natomiast problem racjonalności finansowego wynagradzania sygnalistów. W podsumowaniu nakreślono rekomendacje wynikające z przeprowadzonego przez autorów badania ankietowego.
  Przedmiotem artykułu Elwiry Ziółkowskiej jest analiza wybranych zagadnień dotyczących sztucznej inteligencji, a szczególnie jej wpływu na rynek finansowy, z uwzględnieniem szans, wyzwań oraz rekomendacji w zakresie stabilności, bezpieczeństwa i przejrzystości jej zastosowania.
  Arkadiusz Zalewski przedstawił w swoim artykule analizę zależności między wartością kapitału intelektualnego, wskaźnikiem koncentracji właścicielskiej a wyceną giełdową przedsiębiorstw produkcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).
  Celem artykułu Marka Chrzanowskiego jest z kolei zweryfikowanie prawdziwości tezy o dezintermediacji banków jako konsekwencji wprowadzenia pieniądza cyfrowego banku centralnego (CBDC) oraz ustalenie, jak można programować jego wpływ na dezintermediację banków.
  Renata Małkowska i Magdalena Walczak omówiły wybrane działania legislacyjne inicjowane w ostatniej dekadzie na szczeblu unijnym w zakresie sprawozdawczości CSR. Zdaniem autorek mają one bezpośredni wpływ na kształt krajowego prawodawstwa.
  W artykule Teresy Janickiej-Michalak i Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol zostały zaprezentowane dwa instrumenty finansowe: weksel własny i weksel własny in blanco, występujące w postaci zmaterializowanej oraz dopuszczone do obrotu gospodarczego i finansowego na podstawie prawa wekslowego z 28 kwietnia 1936 r. Przedstawiona konstrukcja weksla własnego i weksla własnego niezupełnego, będących szczególnym rodzajem papierów wartościowych, ma służyć zwróceniu uwagi na postępującą na rynkach kapitałowych transformację cyfrową.
  W ostatnim opracowaniu Monika Czerwonka, Joanna Siembida i Aleksandra Staniszewska dokonały przeglądu narzędzi ekonomii behawioralnej znajdujących zastosowanie w sytuacji zagrożenia nadzwyczajnym, nieoczekiwanym i wielkoskalowym kryzysem. Przedstawione w artykule przykłady dotyczą wykorzystania innowacji behawioralnych i zachowań stadnych w różnym kontekście, przez władze państw z różnych stron świata. Niniejszy przegląd może stanowić inspirację do wprowadzenia nowych rozwiązań, uwzględniających teorię impulsu oraz zachowań stadnych i altruistycznych jednostek.
  Liczymy na to, iż kolejny zeszyt Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów będzie
  stanowić ciekawą lekturę zarówno dla pracowników naukowych, jak i praktyków życia gospodarczego, a zawarte w nim rekomendacje zostaną wykorzystane przez decydentów odpowiedzialnych za kształt polityki ekonomicznej w naszym kraju.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Joanna Wielgórska-Leszczyńska
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 191 (2023)

  Od Rady Naukowej
  Przekazujemy w Państwa ręce 191. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Autorzy poruszyli w nim tematy związane z kwestią minimalnego wieku emerytalnego w Polsce i w Unii Europejskiej, problemy związane z dzietnością, opodatkowaniem dochodów przedsiębiorców oraz nieruchomości, polityką pieniężną, finansami dawnej Japonii i zjawiskiem credit crunch. Istotne jest, że w większości artykułów zaprezentowane zostały rekomendacje dotyczące potencjalnych zmian, jakie mogą zaistnieć w opisywanych przez autorów obszarach. Mogą być one wykorzystane przez animatorów życia gospodarczego do usprawnienia polityki gospodarczej.
  W pierwszym artykule Piotr Russel jako cel rozważań przyjął zaprezentowanie występujących w całej Unii Europejskiej tendencji w zakresie kształtowania minimalnego wieku emerytalnego, jak również najważniejszych implikacji wynikających z utrzymywania niskie[1]go wieku emerytalnego w Polsce. W artykule zaproponowano również autorską koncepcję uelastycznienia wieku emerytalnego, która mogłaby zmniejszyć prawdopodobny opór społeczny wobec proponowanych zmian.
  W drugim artykule Bartłomiej Juszczyk i Janusz Ostaszewski starają się wykazać, że rozwiązanie problemu, przez który Polacy nie decydują się na posiadanie dzieci, nie znajduje się jedynie w kwestii finansowej. Szerokie spojrzenie na to zagadnienie, zdaniem Autorów, pozwala zauważyć, jaka jest geneza tego zjawiska. Autorzy sugerują rozwiązania, jakie należy zastosować w najbliższym czasie, aby zastopować ten niepokojący trend i sprawić, żeby Polacy częściej decydowali się na potomstwo.
  Marcin Jamroży, Aleksander Łożykowski i Jan Sarnowski w kolejnym tekście skoncentrowali się na zidentyfikowaniu deficytów funkcjonowania podatku dochodowego od osób prawnych i wypracowaniu postulatów de lege ferenda. W swoich rozważaniach Autorzy odnieśli się zarówno do klasycznego systemu opodatkowania dochodów, jak i do ryczałtu od dochodów spółek, a także zdiagnozowali deficyty w wybranych obszarach opodatkowania spółek (obecny stan rzeczy) oraz zarekomendowali zmiany w tym zakresie.
  Celem artykułu autorstwa Magdaleny Janiszewskiej i Agnieszki Tłaczały jest przedstawienie wątpliwości powstałych na gruncie analizy przepisów dotyczących ryczałtu od dochodów spółek zarówno na gruncie prawa podatkowego, jak i prawa bilansowego.
  W kolejnym opracowaniu Michał Bernardelli i Paweł Felis zarekomendowali zmiany w istniejącej konstrukcji podatku od nieruchomości, która nie realizuje skutecznie funkcji fiskalnej i pozafiskalnych. Zdaniem Autorów między obecnym, powierzchniowym systemem a podatkiem opartym na wartości nieruchomości jest miejsce do zagospodarowania i dokonania modyfikacji. Przeprowadzona została również analiza scenariuszowa dotycząca lokalnego podatku strefowego, pokazująca elastyczność proponowanych rozwiązań w zakresie dopasowania kryteriów różnicujących stawki do specyfiki konkretnych gmin na przykładzie miasta stołecznego Warszawy.
  Wojciech Zdunkiewicz w kolejnym tekście przedstawia wpływ polityki monetarnej Narodowego Banku Polskiego, realizowanej w reakcji na kryzys pandemiczny oraz w okresie podwyższonej inflacji, na inwestorów rynku dłużnych papierów wartościowych. Analiza obejmie cechy rynku długu istotne dla inwestorów, tj. podaż nowych emisji, poziom rentowności oraz wymogi regulacyjne. Rekomendacje sformułowane w artykule dotyczą zarówno polityki monetarnej oraz fiskalnej, jak i sieci bezpieczeństwa finansowego.
  Michał Bernardelli i Mariusz Próchniak postanowili zbadać i opisać oddziaływanie polityki pieniężnej (oraz szerzej – sektora finansowego) na realną gospodarkę w wybranych krajach europejskich. W artykule uwzględniono także politykę fiskalną. Badanie obejmuje 15 państw europejskich nienależących do strefy euro oraz lata 2010–2022.
  Celem artykułu Magdaleny Jerzemowskiej jest próba pokazania finansów dawnej Japonii, czyli w epokach Yamato (250–710), Nara (710–794) i w początkach ery Heian (794–1185), oraz sprawdzenie, czy niektóre z ich zasad i rekomendacji mogą być implementowane we współczesnych finansach polskich. Artykuł może być intersujący dla osób eksplorujących japońską historię ekonomii, finanse oraz nadzór korporacyjny.
  W ostatnim artykule Katarzyna Kreczmańska-Gigol przedstawiła istotę zjawiska credit crunch, jego skutki dla przedsiębiorstw i całej gospodarki. Wskazała związek, jaki istnieje między poziomem kapitałów banków a zjawiskiem credit crunch.
  Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Joanna Wielgórska-Leszczyńska
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 190 (2023)

  Od Rady Naukowej
  Przekazujemy w Państwa ręce 190. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Poświęcony jest on głównie szerokiej problematyce związanej z rachunkowością i sprawozdawczością finansową.
  Celem pierwszego artykułu, autorstwa Macieja Gierusza, jest analiza porównawcza dwóch głównych źródeł regulacji sprawozdawczości finansowej, jakimi są MSSF oraz US GAAP. Od ponad dwudziestu lat ważnym trendem w rachunkowości na poziomie światowym jest proces globalizacji, czyli zbliżania się tych tradycyjnie odmiennych zbiorów przepisów. Hipotezą postawioną przez autora jest to, że mimo ujednolicenia wielu rozstrzygnięć droga do całkowitej uniformizacji zasad sprawozdawczości finansowej okazuje się być ciągle daleka. Wykorzystane narzędzia badawcze obejmowały studia literaturowe oraz przegląd sprawozdań finansowych jednostek raportujących według MSSF oraz US GAAP.
  W drugim artykule Maciej Leszek Hyży zaprezentował zagadnienia związane z instrumentami finansowymi. W okresie znaczącego wzrostu cen paliw i energii Autor postanowił zbadać, czy notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółki z sektora paliwowo-gazowego oraz energetycznego zabezpieczają się przed wahaniami kursów walutowych. W artykule zweryfikowano również, czy instrumenty finansowe i zabezpieczające stanowią istotną część majątku badanych spółek. Sprawdzono także, czy badane spółki stosują rachunkowość zabezpieczeń oraz czy zmiany wartości instrumentów zabezpieczających w istotny sposób wpływają na ich wynik finansowy.
  W następnym artykule Marzenna Lament postawiła sobie za cel ocenę zasad prezentowania informacji ESG (ang. Environmental Social Governance) przez zakłady ubezpieczeń oraz analizę zakresu podejmowanych działań na rzecz środowiska, społeczeństwa oraz zarządzania korporacją, ujmowanych w raportach rocznych zakładów ubezpieczeń.
  W kolejnym artykule Krzysztof Mataczyna przedstawił podsumowanie badania sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności, sporządzanych za lata 2017–2021 przez przedsiębiorstwa branży lekowej notowane na GPW w Warszawie, w odniesieniu do ujawniania informacji o kapitale relacyjnym. Celem Autora było wykazanie zróżnicowania ujawnień informacji w tym obszarze oraz wskazanie potrzeby dalszej standaryzacji sprawozdawczości niefinansowej. Artykuł został przygotowany na podstawie analizy literatury przedmiotu – aktów prawnych, artykułów naukowych oraz opracowań instytucji państwowych i stowarzyszeń branżowych.
  Celem ostatniego artykułu, autorstwa Małgorzaty Białas, było ustalenie, czy corporate governance ma wpływ na wysokość tworzonych rezerw w branży górniczej. Autorka podjęła próbę weryfikacji, czy wartość tworzonych rezerw zależy od tego, jaka jest forma prawna i kto jest właścicielem danego przedsiębiorstwa górniczego. Dodatkowo, dzięki zebranym danym będzie możliwe określenie, w jakim stopniu przedsiębiorstwa te, przez tworzenie rezerw, przygotowują się na przyszłe zobowiązania.
  Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę zarówno dla pracowników naukowych, jak i praktyków życia gospodarczego.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Joanna Wielgórska-Leszczyńska
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 189 (2023)

  Od Rady Naukowej
  Oddajemy do rąk Czytelników 189. numer zeszytu „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest to zbiór ciekawych publikacji dotyczących aktualnych zagadnień z obszaru zarządzania oraz finansów. Poruszono w nich kwestie związane m.in. z działalnością przedsiębiorstw rodzinnych, promocją społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzaniem zasobami ludzkimi, handlem elektronicznym, restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją instytucji finansowych oraz rynkiem numizmatycznym.
  Autorzy publikacji to zarówno doświadczeni, jak i młodzi naukowcy z wiodących ośrodków akademickich w kraju. W bieżącym numerze można odnaleźć nie tylko badania empiryczne, lecz także rozważania teoretyczne ukazujące ogromne znaczenie nauk społecznych we współczesnej gospodarce.
  W pierwszym artykule Agnieszka Sopińska i Patryk Dziurski starają się przybliżyć specyfikę działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach rodzinnych. Proponują też autorską klasyfikację modelowych postaw członków rodziny wobec działalności innowacyjnej wraz z ich krótką charakterystyką.
  W drugim artykule Sławomir Ostrowski i Krzysztof Molenda prezentują bariery wejścia na rynek dla projektów NFT. Poruszają m.in. zagadnienia związane z kapitałochłonnością, regulacjami prawnymi, dostępem do wiedzy i patentów, a także zróżnicowaniem produktów i dostawców na rynku NFT. Celem opracowania jest identyfikacja i opis barier wejścia, które napotykają nowe przedsiębiorstwa wchodzące na rynek.
  Artykuł Magdaleny Galant zawiera analizę działań z zakresu promocji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) podejmowanych w województwie wielkopolskim. Jego celem jest zweryfikowanie, czy województwo to powiela model promocji społecznej odpowiedzialności biznesu realizowany przez administrację centralną, czy też władze regionu prowadzą własną politykę w tym zakresie. Analiza przeprowadzona została na podstawie danych dotyczących aktywności firm z województwa w zakresie CSR, działań promujących to zjawisko w regionie, a także dokumentów strategicznych.
  Adam Weinert i Robert Banaś koncentrują się w swoim artykule na zagadnieniu podejścia projektowego w zakresie procesu kształcenia na uczelniach wyższych w Polsce. W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji i analizy potrzeb interesariuszy, w tym studentów, nauczycieli akademickich oraz członków uczelnianych organizacji studenckich.
  W artykule Artura Wilczyńskiego zaprezentowano narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi stosowane w niedocenianym etapie cyklu życia pracownika, jakim jest jego odejście z organizacji. Celem opracowania jest wyjaśnienie ważności, potrzeby i wykorzystania procesu offboardingu w zarządzaniu odejściami pracowników.
  W następnym artykule Ewa Parys porusza problematykę korzystania przez konsumentów z handlu elektronicznego, w zależności od stylu życia, jaki prowadzą. Obok przeglądu literatury dotyczącego stylów życia i handlu elektronicznego w artykule przedstawione zostały wyniki autorskiego badania ilościowego poświęconego problematyce korzystania z handlu elektronicznego przez konsumentów o deklarowanych odmiennych stylach życia.
  W kolejnym opracowaniu Marta Schwabe wskazuje różnice definicyjne odnoszące się do pojęcia zaufania oraz wyodrębnia i systematyzuje czynniki sprzyjające budowaniu zaufania w wymiarze inter- oraz intraorganizacyjnym. W toku analizy Autorka dokonała także przeglądu dorobku teoretycznego oraz wybranych badań empirycznych odnoszących się do zaufania w ramach zarówno sieci międzyorganizacyjnej (zaufanie interorganizacyjne), jak i poszczególnych organizacji (zaufanie intraorganizacyjne).
  Katarzyna Ragin-Skorecka i Jakub Stempczyński w swoim artykule prezentują ramy koncepcji zarządzania zgłoszeniami użytkowników systemów IT, odnosząc się do wyników badań własnych, których celem była identyfikacja typowych zachowań w procesie zgłaszania problemów z systemami IT. Przedstawiono w nim także koncepcję zarządzania zgłoszeniami użytkowników, zgodną ze standardami świadczenia usług informatycznych, która ma poprawić funkcjonowanie systemu zgłoszeń i skuteczności rozwiązywania problemów przez wsparcie techniczne.
  Celem artykułu autorstwa Anny Dobrzańskiej jest analiza i porównanie krajowych rozwiązań związanych z wdrożeniem regulacji w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych (w tym także zakładów ubezpieczeń) przyjętych trzech krajach: Rumunii, Francji i Holandii, z uwzględnieniem wytycznych Rady Stabilności Finansowej. Analiza obejmuje kluczowe elementy składające się na ramy regulacyjne resolution, tj. kwestie instytucjonalne, planowanie, cele i warunki wszczęcia resolution, zestaw narzędzi resolution oraz finansowanie.
  W kolejnym artykule Krzysztof Borowski stara się wypełnić część luki badawczej dotyczącej opracowań naukowych związanych z rynkiem numizmatycznym. Przedstawiona została analiza rocznych, nominalnych stóp zwrotu na rynku srebrnych monet wchodzących w skład serii Skarby Stanisława Augusta i wyemitowanych do końca 2022 r. oraz porównanie ich do stóp zwrotu na rynku akcji (indeksy: WIG, mWIG40, S&P 500) oraz surowców (złoto i ropa naftowa). W badaniu wykorzystane zostały ceny srebrnych monet z serwisu Allegro, bez gradingu oraz z gradingiem MS70.
  Przedmiotem badań zawartych w opracowaniu Sławomira Kujawy jest struktura portfela inwestycyjnego w 28 bankach spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej (SGB) w latach 2019–2021. Najważniejszym wnioskiem z badania jest to, że część badanych podmiotów realizowało politykę inwestycyjną niezgodnie ze statutem banku, co należy rozważać w kategoriach prawno-regulacyjnych, ale i etycznych.
  Mamy nadzieję, że wiedza zawarta w tym zeszycie stanowić będzie istotny wkład w rozwój polskiej nauki.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Joanna Wielgórska-Leszczyńska
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 188 (2023)

  Od Rady Naukowej
  Przekazujemy w Państwa ręce 188. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Poświęcony jest on szerokiej problematyce związanej głównie z zarządzaniem. Autorzy artykułów, którzy są przedstawicielami wiodących ośrodków akademickich z całej Polski, poruszyli w nich takie wątki, jak społeczna odpowiedzialność biznesu, implementacja sklepów bezobsługowych jako elementu handlu postpandemicznego, zachowania konsumentów w czasie pandemii COVID-19 oraz ich zniekształcenia poznawcze czy pomiar efektywności działań marketingowych.
  Główną tezę w artykule Anity Szuszkiewicz stanowi założenie, iż społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa będą wdrażać innowacyjne praktyki w tym zakresie, takie jak współpraca z konsumentami, m.in. przez współtworzenie wartości z klientem, czy raportowanie społeczne oraz edukacja konsumencka jako formy promocji. Autorka zakłada również, iż czynnikami warunkującymi taką aktywność jest wielkość przedsiębiorstwa, pochodzenie kapitału w przedsiębiorstwie, a także branża, w której prowadzona jest główna działalność.
  Celem opracowania Barbary Kucharskiej jest identyfikacja specyfiki i przesłanek wprowadzania sklepu bezobsługowego oraz określenie komponentów tego innowacyjnego formatu w kontekście tworzenia wartości dla klienta również w czasie postpandemicznym. Artykuł został przygotowany m.in. na podstawie analizy literatury przedmiotu, raportów branżowych oraz wyników badań bezpośrednich przeprowadzonych w 2020 r. wśród 1045 konsumentów techniką ankiety online.
  W kolejnym tekście Grzegorz Maciejewski stara się wskazać zaobserwowane zmiany w zachowaniach konsumentów w czasie pandemii COVID-19. Szczególna uwaga zwrócona została na zachowania zrównoważone. W artykule przedstawiono również wyrażone w badaniach opinie na temat wpływu postępującej degradacji środowiska naturalnego na wystąpienie pandemii COVID-19. Tekst powstał w wyniku przeglądu literatury przedmiotu oraz realizacji oryginalnych badań empirycznych, przeprowadzonych w listopadzie 2020 r. na próbie 1045 dorosłych konsumentów z całej Polski.
  Celem artykułu Katarzyny Sanak-Kosmowskiej jest dokonanie przeglądu i zidentyfikowanie dotychczasowych badań poświęconych problematyce zniekształceń poznawczych w zachowaniach konsumentów. Problematyka ta została zbadana przede wszystkim na gruncie nauk o zarządzaniu, w tym marketingu, ale także psychologii, w szczególności w subdyscyplinach: psychologia poznawcza oraz psychologia społeczna.
  Mierniki efektywności mogą stanowić istotne wsparcie dla procesów zarządzania w organizacjach badawczych, które coraz częściej inwestują w działania marketingowe, oferując na zasadach komercyjnych wyniki zrealizowanych badań naukowych. Autorki kolejnego artykułu – Marzena Walasik i Paulina Mizerska – w pierwszej kolejności zdefiniowały kluczowe mierniki dokonań i odróżniły je od innych narzędzi wykorzystywanych w praktyce biznesowej. Następnie zaprezentowały podział mierników, które są najczęściej wykorzystywane podczas oceny aktywności marketingowej podmiotu. Na podstawie dokonanej analizy zaproponowano model doboru mierników dokonań dla organizacji badawczej.
  Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę zarówno dla pracowników naukowych, jak i praktyków życia gospodarczego.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Joanna Wielgórska-Leszczyńska
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 187 (2022)

  Od Rady Naukowej
  Przekazujemy w Państwa ręce 187. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Autorzy poruszyli w nim tematy związane z zarządzaniem projektami w organizacjach non profit, RRSO, elektromobilnością czy też opodatkowaniem kryptowalut. Artykuły mają charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny. Zostały napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski oraz animatorów i praktyków życia gospodarczego.
  W pierwszym artykule Anna Marciszewska i Renata Brajer-Marczak omawiają kierunki badań związanych z zarządzaniem projektami w organizacjach non profit. Prezentowane rozważania wskazują przyszłe trendy, które mogą wzbudzić zainteresowanie nie tylko badaczy, lecz także praktyków zajmujących się zagadnieniami zarządzania projektami w organizacjach non profit.
  Sylwia Koszarna poświęciła swoje opracowanie omówieniu ewolucji definicji koopetycji, które to zjawisko zyskuje coraz większą popularność w obszarze zarządzania strategicznego. Celem opracowania jest pokazanie ścieżki rozwoju definicji i czynników, które na ten rozwój wpłynęły. Uwzględniono wpływ różnych badaczy i kierunki rozwoju, a także uzasadnienie postulatu konieczności ujednolicenia definicji koopetycji.
  W kolejnym opracowaniu Piotr Prewysz-Kwinto i Magdalena Redo poddają w wątpliwość wartość informacyjną RRSO jako miernika niezwykle popularnego i wyliczanego w Polsce już od dwóch dekad. Autorzy wykazali, że RRSO, wbrew definicji zawartej w ustawie o kredycie konsumenckim, nie pokazuje prawdziwego (tj. rzeczywistego) kosztu długu.
  W następnym artykule Katarzyna Błaszczuk przedstawia aktualnie obowiązujące regulacje prawne, orzecznictwo oraz poglądy doktryny na temat prawnego charakteru decyzji administracyjnej o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej i momentu powstania odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki. Ponadto w artykule omówiono rodzaje i następstwa rozstrzygnięć sądu upadłościowego skutkujących umorzeniem zobowiązań.
  Celem artykułu Rafała Kowalczyka jest dokonanie oceny bieżących regulacji prawno-podatkowych i nakreślenie pożądanych kierunków ich zmiany w kontekście opodatkowania walut wirtualnych w polskim systemie podatkowym. Ponadto Autor scharakteryzował waluty wirtualne z pozaprawnego punktu widzenia.
  Jarosław Brach przedstawił w swoim artykule celowość wprowadzenia w polskich warunkach megawydłużonych zestawów drogowych o podwyższonej dopuszczalnej masie całkowitej, nazywanych HCT-HCV/SEC. Autor przeanalizował, czy istnieje w naszym kraju ekonomiczny, użytkowy i ekologiczny sens wprowadzenia zestawów tego rodzaju, a jeżeli tak, to jak powinien przebiegać proces ich wprowadzania oraz jakie mogą towarzyszyć temu szanse i zagrożenia.
  W kolejnym artykule Urszula Motowidlak i Joanna Górniak starały się zidentyfikować czynniki krytyczne warunkujące rozwój ekosystemu elektromobilności w kontekście zrównoważonych, innowacyjnych i rezylientnych systemów mobilności. Artykuł poświęcono badaniu relacji zachodzących między rozwojem systemu elektromobilności a możliwościami kreowania zrównoważonego i odpornego na zakłócenia łańcucha wartości tego systemu.
  Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Joanna Wielgórska-Leszczyńska
  Michał Matusewic

 • Studia i Prace
  Nr 186 (2022)

  Od Rady Naukowej
  Przekazujemy w Państwa ręce 186. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Jest on poświęcony głównie szerokiej problematyce zarządzania projektami, które w ostatnich latach bardzo zyskało na znaczeniu i roli.
  Poruszono w nim m.in. zagadnienia odnoszące się do ładu projektowego organizacji, zarządzania wiedzą w projektach, zarządzania zmianą w warunkach zmienności, niepewności, złożoności i wieloznaczności otoczenia organizacji oraz relacji klienta z wykonawcą projektu budowlanego. Artykuły w nim zawarte zostały napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski.
  W pierwszym artykule Michał Trocki i Mateusz Juchniewicz przedstawili podstawy, interpretacje i koncepcje ładu projektowego organizacji. Opracowali także oryginalny, autorski model ładu projektowego organizacji. Model ten składa się z czterech domen: strategicznej (ład strategiczny), metodycznej (ład metodyczny), organizacyjnej (ład organizacyjny) i personalnej (ład personalny). Scharakteryzowali również tryb wdrażania ładu projektowego w organizacji. Artykuł opiera się na analizie, systematyzacji i interpretacji wiedzy – teoretycznej i praktycznej – oraz na doświadczeniach w zarządzaniu projektami.
  Agnieszka Bitkowska w kolejnym artykule analizuje problemem badawczy dotyczący tego, jakie uwarunkowania zarządzania procesowego we współczesnych organizacjach wpływają na ich sukces, a jakie powodują ich niepowodzenie.
  Celem opracowania Małgorzaty Pojdy jest przedstawienie cech charakterystycznych dla branży farmaceutycznej w kontekście projektów wdrożeniowych nowych produktów leczniczych oraz wskazanie w procesie NPD (New Product Development) czynników, które bezpośrednio wpływają na porażki i sukcesy w tychże projektach z uwzględnieniem specyfiki samej branży.
  Eryk Głodziński wskazuje natomiast główne czynniki wpływające na kształtowanie relacji klienta z wykonawcą projektu budowlanego oraz definiuje te kategorie systemu zarządzania dokonaniami, na które te relacje mogą wpływać. Przeprowadzone badania mogą pomóc kierownikom projektów klienta oraz wykonawcy w doskonaleniu procesu zarządzania dokonaniami (rezultatami) projektu, co powinno się przyczynić do wzrostu ich skuteczności i efektywności.
  Celem artykułu Pawła Wyrozębskiego i Roberta Pawlaka jest poznanie znaczenia i roli, jaką doświadczenia projektowe odgrywają w zarządzaniu wiedzą w projektach. W wyniku weryfikacji hipotez badawczych dowiedziono m.in. występowania korelacji pomiędzy praktykami gromadzenia i stosowania doświadczeń projektowych, a osiąganiem korzyści w projektach.
  Artykuł Krzysztofa Ćwika i Janusza Marka Lichtarskiego ma charakter koncepcyjny a jego celem jest prezentacja koncepcji badań empirycznych, dotyczących wpływu zbieżności wykorzystywanych metodyk na sukces projektu. Przegląd literatury pozwala na sformułowanie hipotezy badawczej, wskazującej, że zbieżność stosowanych przez partnerów projektu metodyk i standardów zarządzania projektami jest istotnym czynnikiem powodzenia wspólnego projektu.
  Celem artykułu Huberta Cichockiego jest analiza potencjalnego związku między cechami społecznymi i demograficznymi charakteryzującymi liderów lokalnych samorządów (wójtów, burmistrzów, prezydentów), a zaangażowaniem j.s.t. w realizację projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE. W tekście przedstawiono wyniki realizacji badania pilotażowego metodą analizy jednoczynnikowej ANOVA. Przeanalizowany został wpływ zmiennych, takich jak płeć włodarza samorządowego, jego wiek, wykształcenie czy wykonywana profesja.
  W ostatnim artykule, Emil Bukłaha i Paweł Cabała omawiają zagadnienie zarządzania zmianą w warunkach zmienności, niepewności, złożoności i wieloznaczności (VUCA) otoczenia organizacji. Wychodząc od przedstawienia głównych nurtów badań w zarządzaniu zmianą, autorzy dokonują oceny przydatności modeli zarządzania zmianą w świecie VUCA.
  W opracowaniu wskazano również czynniki determinujące sprawność zarządzania zmianą w warunkach wysokiej dynamiki i złożoności otoczenia.
  Liczymy na to, że kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę dla pracowników naukowych, jak i praktyków życia gospodarczego.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Joanna Wielgórska-Leszczyńska
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 185 (2022)

  Od Rady Naukowej
  Przekazujemy w Państwa ręce 185. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Poświęcony jest on głównie problematyce finansów i ekonomii. Autorzy poruszyli w nim m.in. tematy dotyczące terms of trade, stopy oprocentowania czy wpływu pandemii COVID-19 na rynek kontroli przedsiębiorstw. Artykuły w nim zawarte zostały napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski.
  Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę zarówno dla pracowników naukowych, jak i praktyków życia gospodarczego.
  W pierwszym artykule Krzysztof Marczewski rozpatruje wpływ terms of trade na wzrost gospodarczy w Polsce w ujęciu dobrobytowym. Omówione zostały podstawy teoretyczne zagadnienia, proste wskaźniki pomiaru wpływu terms of trade na PKB oraz zastosowana w badaniu metoda dekompozycyjna U. Kohliego. W części empirycznej przedstawione zostały wyniki obliczeń, na tle innych czynników produkcji, oddziaływania terms of trade na tempo wzrostu gospodarczego Polski w latach 1995–2020.
  Celem artykułu Pawła Węgrzyna jest ocena poziomu zaufania inwestorów indywidualnych do obligacji bankowych w Polsce, a także ustalenie, czy rodzaj banku oraz kategoria obligacji emitowanych przez banki determinują poziom zaufania do tych instrumentów finansowych. Do realizacji celu badawczego i weryfikacji przyjętych hipotez badawczych wykorzystano badania ankietowe skierowane do inwestorów indywidualnych (CAWI) oraz nieparametryczne testy statystyczne (test Wilcoxona).
  Czesław Bartłomiej Martysz, Maciej Dąbrowski i Arkadiusz Kocel w swoim artykule opisują nowe praktyki powstałe na rynku dystrybucji instrumentów finansowych po wdrożeniu Dyrektywy MIFID II oraz wyniki pogłębionej autorskiej ankiety przeprowadzonej wśród profesjonalistów rynku finansowego.
  W kolejnym opracowaniu Przemysław Jatkiewicz i Łukasz Mieczkowski prezentują wyniki badań związane z dodatkową formą uzyskiwania przychodów z gier komputerowych, jakimi są mikrotransakcje oraz DLC. Autorzy przeprowadzili ankietę wśród polskich graczy w celu określenia ich skłonności do ponoszenia kosztów zakupu dodatków do gier.
  Magdalena Redo i Piotr Prewysz-Kwinto napisali artykuł dotyczący rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO) – wskaźnika, którego wyliczanie i publikację przez instytucje kredytowe narzuciły dyrektywy unijne oraz ustawa o kredycie konsumenckim. Celem artykułu jest wykazanie, że przyjęta w języku polskim nazwa tej miary jest nieprawidłowa, oraz wyjaśnienie, że nie informuje ona o rzeczywistym koszcie ponoszonym przez pożyczkobiorcę.
  W kolejnej publikacji Krzysztof Melnarowicz podjął tematykę wpływu zdarzenia katastroficznego, jakim niewątpliwie jest pandemia związana z wirusem COVID-19, na rynek kontroli przedsiębiorstw. W artykule Autor stara się zaprezentować specyfikę rynku kontroli przedsiębiorstw jako rynku reagującego na zdarzenie katastroficzne.
  W ostatnim artykule Anna Karmańska i Monika Łada odnoszą się do wyzwań metodycznych związanych z walidacją konstruktów teoretycznych opracowanych w ramach normatywnych badań prowadzonych na gruncie połączonym rachunkowości finansowej i zarządczej. Dyskusja problematyki walidacji została przeprowadzona na podstawie studiów literaturowych z zakresu metodyki badań w naukach o zarządzaniu oraz własnych doświadczeń badawczych.
  Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury
  W imieniu Rady Naukowej
  Joanna Wielgórska-Leszczyńska
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 184 (2022)

  Od Rady Naukowej
  Oddajemy do rąk czytelników 184. numer zeszytu „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest to zbiór ciekawych publikacji dotyczących bieżących zagadnień, głównie z obszaru zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii COVID-19. Zostały w nim poruszone m.in. takie kwestie, jak: pojęcie rezyliencji, wdrażanie nowych produktów leczniczych, czynniki sukcesu negocjacji zdalnych czy zmiany w strukturze portfela innowacji wśród dużych przedsiębiorstw w Polsce.
  Autorzy tekstów to zarówno doświadczeni, jak i młodzi naukowcy z czołowych ośrodków akademickich w kraju. W niniejszym numerze zeszytu można odnaleźć badania empiryczne i rozważania teoretyczne ukazujące ogromne znaczenie nauk o zarządzaniu we współczesnej gospodarce.
  W początkowym artykule Justyna Bugaj i Andrzej Witek – na podstawie krytycznej analizy treści literatury przedmiotu – przedstawili kompetencje współczesnych menedżerów oraz omówili pojęcie rezyliencji. Artykuł porządkuje wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości w obszarze kompetencji menedżerskich w zarządzaniu kryzysem oraz zawiera treści pomocne dla ukierunkowanego rozwoju menedżerów.
  Małgorzata Pojda i Emil Bukłaha w swoim opracowaniu poddali analizie schemat realizacji projektów wdrażania nowych produktów leczniczych, pozwalający skutecznie wprowadzać te projekty w segmencie leków generycznych. Zagadnienie to zostało przedstawione z uwzględnieniem zjawiska projektyzacji branży farmaceutycznej oraz specyfiki realizacji projektów rozwoju nowych produktów i wprowadzania ich do obrotu.
  W kolejnym artykule Wojciech Dyduch i Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec przywołują podstawy teoretyczne przedsiębiorstwa hybrydowego oraz wskazują na jego wymiary i dostrzegalne sprzeczności. Poruszają także zagadnienia związane z pracą hybrydową jako jednym z wymiarów przedsiębiorstwa mieszanego.
  Grzegorz Głód i Martyna Wronka-Pośpiech w swoim artykule starają się odpowiedzieć na pytanie, jak w kontekście pandemii COVID-19 z przeciwnościami radzą sobie grupy rodzinnych i nierodzinnych przedsiębiorstw w Polsce.
  Opracowanie Piotra Jedynaka i Sylwii Bąk dotyczy identyfikacji oraz kategoryzacji kluczowych czynników sukcesu wybranych przedsiębiorstw w trakcie trwania globalnej pandemii COVID-19. Główną metodą wykorzystaną w procedurze badawczej było wielokrotne studium przypadku.
  Anna Masłoń-Oracz i Maria Pietrzak w swoim tekście zidentyfikowały kluczowe czynniki sukcesu negocjacji zdalnych, by wskazać przedsiębiorcom, ale też innym przedstawicielom życia gospodarczego, dobre praktyki w tym zakresie, a także wyszczególnić te obszary, którymi różnią się negocjacje stacjonarne od zdalnych.
  Celem kolejnego artykułu autorstwa Patryka Dziurskiego i Wioletty Mierzejewskiej jest identyfikacja zmian w strukturze portfela innowacji dużych przedsiębiorstw w Polsce w wyniku pandemii. Został on zrealizowany poprzez badania empiryczne wśród przedsiębiorstw w Polsce zatrudniających powyżej 250 osób, które w latach 2016–2019 wprowadziły co najmniej jedną innowację.
  Piotr Prokopowicz i Marcin Kocór w swoim artykule analizują dynamikę przemian w zakresie kultur organizacji oraz planów działań polskich firm i ich powiązania z odpornością na kryzys pandemiczny w obszarze innowacyjności. Źródłem danych są wyniki przeprowadzonego badania panelowego reprezentatywnej próby polskich średnich i dużych przedsiębiorstw.
  W ostatnim opracowaniu Monika Zajkowska i Celina Sołek-Borowska omawiają praktyki odpowiedzialnego zarządzania stosowane przez przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19.
  Mamy nadzieję, że wiedza zawarta w artykułach prezentowanych w niniejszym numerze zeszytu będzie stanowić istotny wkład w rozwój polskiej nauki.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Joanna Wielgórska-Leszczyńska
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 183 (2022)

  Od Rady Naukowej
  Przekazujemy w Państwa ręce 183. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Bieżący numer poświęcony jest głównie aspektom związanym z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w formule hybrydowej. Autorzy skoncentrowali się na takich zagadnieniach, jak m.in. rola konsumenta hybrydowego na rynku żywności, definicja i charakterystyka przedsiębiorstwa hybrydowego czy zmiana zachowania polskich konsumentów w zakresie chęci nabywania lokalnej i krajowej żywności.
  Artykuły mają charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny. Zostały napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski.
  W pierwszym artykule Anna Dąbrowska, Paweł Jurowczyk i Anita Szuszkiewicz zdefiniowali konsumenta hybrydowego i zbadali jego zachowania na rynku produktów żywnościowych. Pandemia wymogła na konsumentach nowe przyzwyczajenia i podejście do robienia zakupów, co zostało opisane w niniejszym opracowaniu.
  W następnym artykule Tomasz Gigol i Katarzyna Kreczmańska-Gigol podjęli ważny i ciekawy temat, jakim jest rola i zachowania spółek Skarbu Państwa w kontekście obywatelstwa i filantropii korporacyjnej podczas kryzysu COVID-19.
  Celem artykułu Agnieszki Sopińskiej i Alberta Tomaszewskiego jest ukazanie sposobu, w jaki praktycy rozumieją pojęcie przedsiębiorstwa hybrydowego oraz jak oceniają jego wpływ na działalność organizacji. W opracowaniu zaprezentowano także wyniki badania, które miało na celu skonfrontowanie rozpowszechnionych w środowiskach akademickich sposobów rozumienia hybrydowości przedsiębiorstw z perspektywą praktyków życia gospodarczego.
  Andrzej Szplit w swoim artykule analizuje rozbieżność stanowisk ekspertów podejmujących się zadania wypracowania specjalnych zasad dotyczących przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego. Autor przekonuje o racji rozszerzenia kategorii Społeczna Gospodarka Rynkowa o obszar New Green Deal, proponując nową procedurę pod nazwą PPP w ładzie społeczno-ekologicznego gospodarowania.
  Tematyka opracowania Elżbiety Urbanowskiej-Sojkin dotyczy znaczenia zdolności organizacyjnych w kształtowaniu potencjału strategicznego przedsiębiorstwa i możliwości jego wykorzystania. Jako cel Autorka przyjęła ustalenie konfiguracji strategicznych zdolności organizacyjnych przedsiębiorstw, będących kontynuacją analiz w kontekście sprawności strategicznej.
  Celem następnego artykułu, autorstwa Anny Walaszczyk, jest odpowiedź na pytanie badawcze „Czy pandemia zmieniła zachowania polskich konsumentów w zakresie chęci nabywania lokalnej i krajowej żywności i czy w związku z tym wzrasta atrakcyjność krótkich łańcuchów dostaw?”. Znalezieniu odpowiedzi posłużyły wyniki i analiza badania autorskiego w zakresie porównania (w okresie sprzed pandemii i w trakcie jej trwania) zachowań konsumentów w odniesieniu do częstotliwości nabywania żywności lokalnej i krajowej oraz niekupowania produktów pochodzących z określonych krajów.
  W kolejnym artykule Sławomir Winch koncentruje się na analizie roli HR Business Partnera z perspektywy reglamentacji (ograniczenia) podmiotowości pracowników przy wykorzystaniu mechanizmów kalkulacji ekonomicznej oraz kalkulacji ideologicznej. Autor wskazuje niektóre konsekwencje reglamentacji podmiotowości pracowników w polskich przedsiębiorstwach.
  W ostatnim artykule Agnieszka Zakrzewska-Bielawska i Sylwia Flaszewska za cel przyjęły identyfikację i ocenę struktur organizacyjnych przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce z perspektywy realizacji strategii oburęcznej i przy uwzględnieniu wieku, wielkości oraz fazy rozwoju przedsiębiorstwa.
  Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Joanna Wielgórska-Leszczyńska
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 182 (2021)

  Od Rady Naukowej

  Przekazujemy w Państwa ręce 182. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Autorzy poruszyli w nim tematy związane m.in. z rynkiem kapitałowym, polityką makroostrożnościową, modelowaniem struktury terminowej stóp procentowych w kontekście dyrektywy Solvency II, przyczynami wzrostu zapotrzebowania na gotówkę w okresie pandemii czy zarządzaniem projektami w energetyce jądrowej.
  Artykuły mają charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny. Zostały napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski.
  Celem pierwszego artykułu, autorstwa Mateusza Biegajło, jest analiza search fund jako nowej grupy inwestorów na rynku kapitałowym w Polsce, która stanowi jednocześnie grupę potencjalnych inwestorów dla firm rodzinnych w obliczu braku sukcesji. W części teoretycznej artykułu zaprezentowane zostało m.in. znaczenie firm rodzinnych w Polsce oraz skala problematyki braku sukcesji, w części empirycznej przedstawiono natomiast studium przypadku transakcji sprzedaży polskiej firmy rodzinnej na rzecz search fund, która do końca 2020 r. pozostawała pierwszą i jedyną transakcją search fund w Polsce.
  Marcin Czaplicki w swoim artykule przedstawia wyniki badania zmian restrykcyjności polityki makroostrożnościowej w gospodarkach strefy euro w trakcie pandemii koronawirusa. Artykuł ma na celu opisanie zmian restrykcyjności makroostrożnościowych wymogów kapitałowych w strefie euro w okresie od końca 2019 r. do połowy 2021 r. oraz wskazanie ich przyczyn. Pokazano także, że nawet przy obniżkach wymogów dla pojedynczych instytucji (czyli poluzowaniu polityki makroostrożnościowej z perspektywy mikro), ogólnokrajowa polityka może stać się, paradoksalnie, bardziej restrykcyjna, co miało miejsce w Portugalii.
  Artykuł Marcina Gwiazdy dotyczy modelowania struktury terminowej stóp procentowych w kontekście dyrektywy Solvency II. Celem artykułu jest przedstawienie analizy porównawczej struktury terminowej stóp procentowych modelowanej za pomocą modelu Smitha-Wilsona oraz dwóch innych modeli, dość powszechnie stosowanych w praktyce, na przykładzie rynku polskiego. Przeprowadzona analiza potwierdza zasadność stosowania modelu Smitha-Wilsona przez zakłady ubezpieczeń i towarzystwa emerytalne w modelowaniu struktury terminowej stóp procentowych na rynku polskim w kontekście dyrektywy Solvency II.
  Andrzej Kaźmierczak, Radosław Kotkowski i Krzysztof Maciejewski w swoim artykule badają przyczyny wzrostu zapotrzebowania na gotówkę, jak również skalę substytucji gotówki przez instrumenty bezgotówkowe. Do realizacji tego celu zastosowano szeroki zakres danych oraz metod analitycznych, które zgodnie z wiedzą autorów nie były dotychczas wykorzystywane dla rynku polskiego. Na podstawie uzyskanych wyników Autorzy stwierdzają, że głównym powodem wzrostu popytu na pieniądz gotówkowy była chęć jego tezauryzacji, przy jednoczesnym spadku wykorzystania gotówki do celów transakcyjnych w trakcie pandemii.
  W ostatnim artykule Helena Wanat omawia publikację Międzynarodowej Agencji Energetyki Atomowej pt. „Zarządzanie projektami elektrowni jądrowych”, która przedstawia ważne aspekty w zarządzaniu projektami w energetyce jądrowej. Publikacja zawiera informacje na temat wdrożenia zarządzania projektami w ramach projektów jądrowych.
  Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

  W imieniu Rady Naukowej
  Ryszard Bartkowiak
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 181 (2021)

  Od Rady Naukowej


  Przekazujemy w Państwa ręce 181. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Autorzy poruszyli w nim tematy związane m.in. z płynnością finansową przedsiębiorstw, rolą pacjenta w procesie świadczenia usługi medycznej czy istotą i znaczeniem strategii dywersyfikacji produktowej. Artykuły mają zarówno charakter teoretyczny, jak i empiryczny. Liczymy na to, że kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę dla pracowników naukowych i praktyków życia gospodarczego.
  W pierwszym artykule Leszek Mosiejko przedstawił badania, których celem była próba dokonania analizy wewnątrzsektorowej pomiędzy wybranymi wskaźnikami służącymi pogłębionemu rozważaniu płynności finansowej przedsiębiorstw oraz eksploracja ich zależności międzysektorowych. Wynikiem są przedziały liczbowe dla każdego ze wskaźników, które można rozpatrywać w kategorii sugerowanych norm. Wyznaczenie tych zakresów oraz analiza
  porównawcza stanowią wartość dodaną do aktualnego stanu wiedzy.
  Monika Dobska w swoim opracowaniu podjęła się próby zaprezentowania nowego podejścia do roli pacjenta w procesie świadczenia usługi medycznej. Proponowana reorientacja zakłada konieczność uwzględnienia roli pacjenta w budowaniu nowej pozycji oraz kanałów komunikacji. Złożoność badanego zjawiska przekłada się na sposób ujęcia problemu w zakresie teoretycznym i opisowo-diagnostycznym. Rozpoznanie powyższych uwarunkowań stało się podstawą do sformułowania hipotezy, że radykalna zmiana podejścia do pacjenta spowoduje wypracowanie wspólnej wartości i konieczności zarządzania nią. Osiągnięcie wymiaru konceptualno-prewidystycznego stało się możliwe dzięki krytycznej analizie literatury przedmiotu i identyfikacji trendów w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, z możliwością ich implementacji na gruncie polskim. Szerokie spektrum problemów uwzględnionych w niniejszej pracy wymagało rozległych studiów literaturowych.
  Celem artykułu Łukasza Żabskiego i Tomasza Woźniaka jest przedstawienie istoty i znaczenia strategii dywersyfikacji produktowej w sektorze produkcji maszyn rolniczych na przykładzie marki Wielton AGRO należącej do grupy kapitałowej Wielton S. A.
  Na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych z zakresu strategii przedsiębiorstw zdefiniowano dywersyfikację i dywersyfikację produktową. Następnie opisano rynek nowych naczep rolniczych w Polsce. W dalszej kolejności scharakteryzowano markę Wielton AGRO oraz wykonano analizę strategiczną obejmującą makrootoczenie i mikrootoczenie. Do analizy makrootoczenia wykorzystano metodę PEST/EL, do badania mikrootoczenia
  – macierz BCG.
  Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Ryszard Bartkowiak
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 180 (2020)

  Od Rady Naukowej
  Przekazujemy w Państwa ręce 180. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Autorzy poruszyli w nim zagadnienia rynku bankowego w Hiszpanii oraz pracy członka zarządu firmy energetycznej.
  W pierwszym artykule Justyna Salamon zaprezentowała analizę rynku bankowego w Hiszpanii w kontekście kampanii lobbingowej prowadzonej początkowo przez kasy oszczędnościowe, a następnie przez hiszpański bank Bankia. Analiza obejmuje lata 2009–2014.
  Działania prowadzone w tym okresie miały na celu uzyskanie jak największego wpływu politycznego na rynek finansowy Hiszpanii przez przedstawicieli Wspólnot Autonomicznych. Autorka podjęła próbę odpowiedzi na następujące pytania: Jakie jest oddziaływanie Wspólnot
  Autonomicznych na rynek finansowy Hiszpanii? Jaki jest wpływ Unii Europejskiej? Jak ewoluował rynek bankowy po kryzysie z roku 2008?
  Paweł Laskowski w swoim artykule przedstawił warsztat pracy członka zarządu spółki w sektorze energetycznym. Zastosował empiryczną metodę naukową, za pomocą której ukazano pożądane czynności i cele członka zarządu w relacjach z pracownikami, jak
  też w relacjach z organami nadzorczo-właścicielskimi. Ponadto zaproponowano kryteria udzielenia absolutorium członkowi zarządu z uwzględnieniem specyfiki omawianego sektora. Podstawowe pytanie badawcze, na które starał się odpowiedzieć Autor brzmi: Jak
  wygląda zarys metodyki pracy członka zarządu spółki energetycznej? Tekst adresowany jest głównie do obecnych oraz przyszłych członków organu wykonawczego spółek w sektorze energetycznym.
  Mamy nadzieję, że zaprezentowane artykuły zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Ryszard Bartkowiak
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 179 (2020)

  Od Rady Naukowej


  Przekazujemy w Państwa ręce 179. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”.
  W pierwszym artykule Krzysztof Borowski i Michał Matusewicz poruszyli ciekawy problem, jakim jest inwestowanie na rynku whisky. Już od jakiegoś czasu inwestycje alternatywne zyskują na znaczeniu, zwłaszcza w okresie perturbacji na rynkach finansowych. Ponadto, z uwagi na niski współczynnik korelacji stóp zwrotu aktywów alternatywnych ze stopami zwrotu na rynku akcji czy też obligacji, mogą one być dodawane do portfeli inwestycyjnych w celu zwiększania efektywności tak skonstruowanych portfeli. Jednym z popularnych segmentów inwestycji alternatywnych, obok nieruchomości, dzieł sztuki, diamentów i win inwestycyjnych, powoli staje się właśnie rynek whisky inwestycyjnej. Jednak porównanie stóp zwrotu w tym segmencie z innymi segmentami rynku finansowego jest utrudnione z uwagi mniejszą płynność rynku whisky niż chociażby akcji czy obligacji. Dlatego też zdecydowano się na zastosowanie trzech indeksów rynku whisky: Vintage 50, ICON 100 i Japanese ICON 100 w ujęciu miesięcznym. Uzyskane wyniki można zaliczyć do jednych z pierwszych na rynku polskim. W wielu przypadkach potwierdziły one inne badania z rynku światowego dotyczące win inwestycyjnych, a z kolei w innych - zaprzeczyły im.
  Przemysław Niewiadomski w swoim opracowaniu jako cel postawił sobie odpowiedź na pytanie Jaki model biznesu absorbują polskie przedsiębiorstwa wytwórcze działające w sektorze maszyn rolniczych? W nawiązaniu do tak nakreślonego celu jako działanie niezbędne zarekomendowano ewaluację - będącego wypadkową eksploracji piśmiennictwa oraz dyskusji wśród celowo dobranych ekspertów (warstwa teoretyczno-projektowa) - modelu badawczego. Badanie przeprowadzono wśród wybranych producentów sektora maszyn rolniczych.
  Celem artykuł Michała Kaczmarskiego jest przybliżenie czytelnikowi obszarów zastosowania botów w nauce i biznesie. W tekście zawarto również opis przypadku zastosowania botów w procesie detekcji wprowadzania do legalnego łańcucha dystrybucji leków sfałszowanych, jako swoisty proof of concept. Dzięki robotyzacji okazało się, że proces analizy danych zyskał na jakości, a to za sprawą skrócenia czasu oczekiwania na wynik, powtarzalności procedur analitycznych zapewnionych algorytmami oraz spójnej i szybkiej agregacji wyników analiz, a także automatyzacji ich komunikacji do zainteresowanych stron. Robotyzacja znacznie zwiększyła także poziom bezpieczeństwa legalnego łańcucha dystrybucji, w szczególności dzięki zapewnieniu możliwości wczesnej detekcji transakcji podejrzanych oraz możliwości szybkiego transferu tej wiedzy do uprawnionych interesariuszy, w szczególności organów nadzoru rynku, a za ich pośrednictwem do organów ścigania.
  Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę dla pracowników naukowych i praktyków życia gospodarczego.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Ryszard Bartkowiak
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 178 (2020)

  Od Rady Naukowej

  Z przyjemnością przekazujemy kolejny zeszyt naukowy „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”. W numerze 178. został zaprezentowany dorobek ekonomii i finansów oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Autorzy artykułów koncentrują się bieżących problemach i dylematach dotyczących zarówno gospodarki polskiej, jak i światowej. Na łamach zamieszonych w numerze opracowań dokonali także prezentacji wyników swoich badań naukowych i przedstawili swoje poglądy, przemyślenia oraz doświadczenia praktyczne.
  Celem pierwszego artykułu, autorstwa Anety Kosztowniak, jest diagnoza ewolucji inwestycyjnej krajowych przedsiębiorstw niefinansowych na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2010-2018 oraz wskazanie różnic i podobieństw wobec rynków w Irlandii i Luksemburgu.
  Jakub Woźniak i Sebastian Wieczorek w swoim opracowaniu starają się oszacować wysokość oferowanej premii w wezwaniach przeprowadzonych na GPW w Warszawie w latach 2010-2018. Autorzy dokonują również analizy wysokości premii w zależności od kapitalizacji podmiotu, którego akcje są przedmiotem wezwania.
  W następnym artykule Robert Kiljan podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieje zależność między typem osobowości pracownika a wyborem przez niego ścieżki kariery zawodowej. Metoda badań, jaka została zastosowana, to narzędzie MBTI®. Artykuł zawiera wyniki badań osobowości pracowników działów finansowych i działów sprzedaży wybranej firmy mediowej oraz zestaw wniosków i rekomendacji dla osób zarządzających zespołami i praktyków biznesu.
  W ostatnim artykule Katarzyna Sadowy i Magda Niewęgłowska prezentują zagadnienia programu Warszawskich Centrów Lokalnych, realizowanego przez m.st. Warszawa na przykładzie dzielnicy Praga-Południe. Autorki analizują możliwości i zakres działaniaadministracji publicznej, wynikające ze struktury własności terenów, władztwa planistycznego oraz działań związanych z zapewnieniem porządku i informacji na poziomie lokalnym, na potrzeby mieszkańców.
  Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą publikację.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

  W imieniu Rady Naukowej
  Ryszard Bartkowiak
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 177 (2020)

  Od Rady Naukowej

  Przekazujemy w Państwa ręce 177. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Jest on poświęcony problematyce finansów, ekonomii oraz zarządzania. Autorzy poruszyli w nim m.in. tematy dotyczące wynagrodzeń w przemyśle, funkcjonowania obligacji komunalnych w Polsce czy finansowania działalności przedsiębiorstw.

  Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.

  W pierwszym artykule Jacek Grzywacz i Bożena Korzeniewska podjęli próbę wskazania przyczyn wzrostu zainteresowania przedsiębiorców usługami firm pożyczkowych, pomimo bogatej oferty kredytowej banków. Autorzy sformułowali hipotezę badawczą, zgodnie z którą wysokie wymagania formalne banków i zaostrzenie procedury kredytowej to główne przyczyny systematycznego wzrostu zainteresowania przedsiębiorców pożyczkami pozabankowymi.

  Tematem drugiego artykułu, napisanego przez Sylwię Frydrych, jest funkcjonowanie rynku obligacji komunalnych w Polsce. Zaprezentowana w nim analiza obejmuje lata 2012– 2018. Autorka zwróciła uwagę na rolę i znaczenie Catalyst w rozwoju dłużnych papierów wartościowych. Materiałem badawczym w niniejszym artykule jest analiza literatury i aktów prawnych, metoda obserwacji, analiza dokumentów źródłowych oraz metoda dedukcji.

  Celem kolejnego artykułu, autorstwa Pawła Antoszaka, stanowi określenie sytuacji w zakresie zróżnicowania wynagrodzeń w gałęziach przemysłu oraz identyfikacja czynników mających wpływ na zmiany zachodzące w poziomach, dynamice i relacjach wynagrodzeń w Polsce w latach 2007–2016. Do przeprowadzenia analizy i oceny wykorzystane zostały dane statystyczne publikowane w rocznikach statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie za lata 2007–2017.

  Marta Czyżewska w swoim opracowaniu analizuje skuteczność programu akceleracyjnego pod nazwą „Platformy Startowe”, który adresowany jest do pomysłodawców innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych, chcących rozwijać swój biznes w makroregionie Polski Wschodniej. W artykule dokonano oceny programu pilotażowego oraz zaprezentowano rezultaty badań ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród uczestników programu.

  Tomasz Gigol w swoim opracowaniu koncentruje się na twórczym przekształceniu przedsiębiorstwa z organizacji przeciętnej w wybitną. Użyto w nim metafory organizacja – organizm G. Morgana, zawężając pojęcie organizmu do człowieka. Porównano także cykl życia przedsiębiorstwa do cyklu życia i dojrzewania jednostki. Wykorzystano teorię dezintegracji pozytywnej K. Dąbrowskiego i zaadaptowano ją do teorii organizacji.

  Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę dla pracowników naukowych i praktyków życia gospodarczego.

  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

  W imieniu Rady Naukowej

  Ryszard Bartkowiak

  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 176 (2019)

  Przekazujemy w Państwa ręce 176. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Poświęcony jest on problematyce finansów, ekonomii oraz zarządzania. Autorzy poruszyli w nim m.in. tematy dotyczące gospodarki niskoemisyjnej, socjalizacji ekonomicznej, cyklu koniunkturalnego i rynku kapitałowego. Artykuły zostały napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski.
  Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę zarówno dla pracowników naukowych, jak i praktyków życia gospodarczego.
  W pierwszym artykule Janusz Kupcewicz-Szwoch i Agnieszka Baur stawiają sobie za cel identyfikację zagrożeń dla środowiska naturalnego w Polsce w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej. W tym świetle podkreślono również wagę gospodarki niskoemisyjnej.
  Dorota Roszkowska-Hołysz i Anna Gąsiorek-Kowalewicz w swoim opracowaniu poruszają zagadnienie socjalizacji ekonomicznej dzieci w ujęciu ekonomii behawioralnej jako pojęcia interdyscyplinarnego. Autorki ukazują złożoność tego procesu, poprzez przedstawienie go w różnych ujęciach, jak też zidentyfikowanie potencjalnych obszarów badań.
  Celem artykułu Patrycji Guzikowskiej jest weryfikacja empiryczna austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego na przykładzie Norwegii (lata 2006-2018). Weryfikacji podlega hipoteza: działanie banku centralnego Norwegii w trakcie ostatniego kryzysu gospodarczego spowodowało opóźnienie wystąpienia załamania gospodarczego, którego przebieg byłby zgodny z austriacką teorią cyklu koniunkturalnego.
  Tomasz Sobota w swoim opracowaniu omawia pojęcie skarbowości w myśli Adama Krzyżanowskiego. Prezentuje poglądy tego Autora odnośnie do takich zagadnień, jak: relacje między skarbowością a ekonomią, pojęcia skarbowości, przedmiot oraz zakresu nauki skarbowości, a także zagadnienia gospodarstwa prywatnego i gospodarstwa państwowego.
  W kolejnym artykule Maciej Szulc podejmuje próbę weryfikacji zakresu pola znaczeniowego pojęcia governance w naukach o zarządzaniu. Autor zbadał kontekstowe użycie tego terminu w artykułach na temat zarządzania o największej liczbie cytowań dla kategorii zarządzanie w czasopismach z listy JCR.
  Karol Matczak, Jakub Wojciechowski i Czesław Martysz starają się ukazać znaczenie i wpływ inwestowania zrównoważonego na zarządzanie portfelami inwestycyjnymi.
  Kolejne opracowanie, autorstwa Bartłomieja Lisickiego, wpisuje się w obszar badań rynków kapitałowych w rachunkowości. Autor podejmuje w nim próbę oszacowania wpływu odchyleń od konsensusu rynkowego, ujmowanego w raportach okresowych wyniku netto, na kapitalizację spółek.
  W ostatnim artykule Małgorzata Korsakowska-Słowik identyfikuje i porównuje cel przetwarzania danych przez poszczególne instytucje nadzorcze. Analizuje także m.in. proces ich przetwarzania, zakres i źródła pozyskiwania danych ekonomiczno-finansowych banków na potrzeby nadzorcze.
  Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

  W imieniu Rady Naukowej
  Ryszard Bartkowiak
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 175 (2019)

  Od Rady Naukowej
  Z przyjemnością przekazujemy kolejny zeszyt naukowy „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”. W numerze 175 został zaprezentowany w głównej mierze dorobek nauki o zarządzaniu i jakości. Autorzy artykułów koncentrują się bieżących problemach i dylematach dotyczących gospodarki zarówno polskiej, jak i światowej. Na łamach zamieszonych w numerze opracowań dokonali prezentacji wyników swoich badań naukowych i przedstawili swoje poglądy, przemyślenia oraz doświadczenia praktyczne.
  Celem pierwszego opracowania, autorstwa Pawła Bartkowiaka, jest prezentacja istoty oraz ewolucji koncepcji współtworzenia wartości dla klienta.
  Maciej Brzozowski i Sebastian Majsner w swoim artykule skupili się na próbie identyfikacji oraz wyjaśnieniu wzajemnych powiązań pomiędzy poziomem przeciążeń informacyjno-komunikacyjnych oraz etapem rozwoju organizacji.
  W kolejnym opracowaniu, Jacek Dziwulski i Stanisław Skowron przedstawili krytyczne stanowisko wobec aktualnych koncepcji mierzenia jakości i efektywności kapitału ludzkiego w organizacji.
  Monika Jedynak, Aneta Kuźniarska oraz Karolina Mania jako cel artykułu przyjęły ustalenie sposobów pozycjonowania problematyki relacji z dostawcami w koncepcji CSR oraz identyfikację wymiarów relacji z dostawcami współtworzących społeczną odpowiedzialność spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z RESPECT Index (XII edycja).
  Artykuł napisany przez Patrycję Klimas, Dagmarę Wójcik, Katarzynę Czernek-Marszałek i Patrycję Juszczyk rozwija dotychczasowy stan wiedzy odnośnie do znaczenia gospodarki współdzielenia w sektorze turystycznym.

  Celem kolejnego artykułu, autorstwa Aliny Kozarkiewicz i Jarosława Polaka, jest prezentacja wybranych wyników badań nad dynamiką procesów współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze telekomunikacji mobilnej.
  W następnym artykule Agnieszka Krawczyk-Sołtys postanowiła zidentyfikować obecny poziom kompetencji menedżerskich kadry zarządzającej jednostek ratownictwa medycznego oraz ustalić stopień, w jakim poszczególne kompetencje menedżerskie oddziałują na kompetencje organizacyjne tych podmiotów w sferach: marketingu, jakości i logistyki.
  Artykuł Rafała Matwiejczuka ma na celu identyfikację zarządczych aspektów logistyki oraz przesłanek ich oddziaływania na rozwój potencjałów strategicznych przedsiębiorstwa.
  Wioletta Mierzejewska w swoim opracowaniu podjęła tematykę dywersyfikacji grup kapitałowych działających w Polsce.
  W kolejnym artykule Michał Młody, na podstawie analizy wyników badań wtórnych, podjął próbę konceptualizacji lęku technologicznego, wskazując na jego wieloaspektowość oraz złożoność, a także znaczenie dla wyborów strategicznych przedsiębiorstw.
  Współczesny sposób patrzenia na innowacje to temat następnego artykułu, którego autorką jest Krystyna Moszkowicz.
  Bogdan Nogalski i Przemysław Niewiadomski jako zasadniczy cel swojego opracowania przyjęli rozpoznanie poziomu dojrzałości przedsiębiorstw w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi jako kluczowym kryterium implikującym „jakość” firmy.
  W kolejnym artykule, Anita Perska-Tembłowska przedstawiła wybrane wyniki badania na temat kryteriów i uwarunkowań wyboru celów strategicznych gmin w perspektywie współzarządzania.
  Dariusz Sobotkiewicz postanowił dokonać identyfikacji przesłanek wyboru wariantów lokalizacji funkcji organicznych w strukturze organizacji wielopodmiotowej.
  Znaczenie startupów i startupowych praktyk zarządczych dla strategii współczesnych przedsiębiorstw przedstawił w następnym opracowaniu Albert Tomaszewski.
  Ostatni artykuł, autorstwa Adama Weinerta, został poświęcony problematyce współczesnych wyzwań w obszarze zarządzania strategicznego, a w szczególności krytycznemu podejściu do osiągania przewagi konkurencyjnej na podstawie kluczowych zasobów.
  Liczymy na to, że kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą publikację.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Ryszard Bartkowiak
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 174 (2019)

  Od Rady Naukowej

  Z przyjemnością przekazujemy kolejny zeszyt naukowy „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”. Numer 174 został poświęcony zagadnieniom związanym m.in. z prawną ochroną uczestników rynku kapitałowego, rozwojem społeczno-gospodarczym Europy Środkowo-Wschodniej czy wyceną przedsiębiorstw innowacyjnych.
  Artykuły, napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski, koncentrują się na bieżących problemach i dylematach dotyczących gospodarki zarówno polskiej, jak i światowej.
  Celem pierwszego artykułu, napisanego przez Jakuba Kwiecińskiego, jest omówienie zagadnienia prawnokarnej ochrony uczestników rynku kapitałowego. Dokonano w nim analizy przepisów prawa krajowego, mających na celu zapewnienie tej ochrony na tle rozwiązań unijnych. Analizie poddano także przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i rozporządzenia MAR w zakresie manipulacji instrumentami finansowymi.
  Kolejny artykuł, autorstwa Anny Misztal, poświęcony został analizie wpływu stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono w Polsce, Czechach, Słowacji, na Litwie, Łotwie i w Estoni w latach 2008–2017.
  Marta Czyżewska, Karolina Kozioł i Rafał Pitera podjęli problematykę tradycyjnych metod wyceny przedsiębiorstw i możliwości ich zastosowania do obecnie modnych, innowacyjnych przedsiębiorstw, jakimi są startupy. W publikacji ukazano zalety i wady stosowanych metod wyceny przedsiębiorstw oraz nakreślono dylematy i wyzwania, przed jakimi stają inwestorzy oraz założyciele startupów.
  Mariusz Konopka w swoim artykule stawia hipotezę, że następująca wszechobecnie wirtualizacja ma charakter postępowy i prowadzi do zmian w organizacjach i zarządzaniu.

  Podejmuje także próbę uporządkowania informacji o pochodzeniu, podstawach i poglądach na temat wirtualizacji. Autor przedstawia własną propozycję podejścia do zagadnień związanych z wirtualizacją, starając się jednocześnie zaznaczyć powiązanie pomiędzy zarządzaniem, wirtualizacją i organizacją.
  Celem artykułu Pawła Oleszczuka jest przybliżenie koncepcji eksportu wartości dodanej oraz zweryfikowanie hipotezy o importochłonności eksportu wraz z postępującymi procesami fragmentaryzacji produkcji przemysłowej, poprzez porównanie różnic w eksporcie wartości dodanej na przykładzie Polski oraz Malezji.
  W ostatnim artykule Piotr Kiewel bada reakcje fizjologiczne konsumentów z wykorzystaniem inteligentnych zegarków. Zdaniem Autora urządzenia ubieralne oraz smartfony zyskują nowe funkcjonalności i w połączeniu z instytucjami finansowymi dają możliwość dokonywania płatności nimi. Połączenie danych transakcyjnych z podstawowymi danymi o zachowaniu organizmu przed podjęciem decyzji o zakupie daje możliwość lepszego zrozumienia konsumentów oraz emocji, jakie towarzyszą konsumentom.
  Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę zarówno dla pracowników naukowych, jak i praktyków życia gospodarczego.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Ryszard Bartkowiak
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 173 (2019)

  Od Rady Naukowej
  Z przyjemnością przekazujemy 173. zeszyt naukowy „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”. Został on poświęcony zagadnieniom związanym m.in. z rynkiem kapitałowym, blockchain czy też sztuczną inteligencją. W artykułach, napisanych przez przedstawicieli czołowych ośrodków akademickich z całej Polski, poruszono bieżące problemy i dylematy dotyczące gospodarki zarówno polskiej, jak i światowej.

  Celem  pierwszego artykułu, którego autorami są Leszek Mosiejko, Michał Bernardelli oraz Artur Sierant, była sektorowa analiza polskich spółek giełdowych w zakresie zarządzania płynnością finansową w latach 2002–2017. Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu klasycznych narzędzi i metod stosowanych do ewaluacji płynności finansowej przedsiębiorstw w ujęciu statycznym. Wykazano w niej zarówno cechy wspólne kształtowania się wartości wskaźników w zakresie ich zmienności i zależności występujących niezależnie od sektora, jak również ich cechy charakterystyczne dla danych sektorów.

  Tomasz Ormaniec w swoim opracowaniu jako cel postawił sobie próbę stworzenia dynamicznej strategii inwestycyjnej opartej na informacjach o sprzedaży oraz umorzeniach jednostek uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych, umożliwiającej inwestorom osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu.

  W swoim artykule Krzysztof Bednarz pokazał obliczenia wyznaczające POO (potencjalny obszar odwrócenia), w którym zwykle dochodzi do odwrócenia krótkoterminowego trendu w trakcie korekty. Zdaniem Autora nie jest to „złoty środek” na osiąganie zysków, to jednak posługiwanie się projekcją AB=CD sprawia, że rentowność inwestycji należy uznać za imponującą, co dowiedziono empirycznie i potwierdzono testem weryfikującym hipotezę. Formację harmoniczną AB=CD zaprezentowano na najbardziej płynnym rynku,
  jakim jest EURUSD.

  Celem artykuł Pawła Ogrodnika jest identyfikacja preferencji spółek, które wcześniej nie sporządzały raportów niefinansowych, w wyborze standardu raportowania niefinansowego. Przygotowując artykuł, zastosowano następujące metody badawcze: analiza aktów prawnych, analiza literatury przedmiotu, analiza sprawozdań i raportów spółek giełdowych.

  Piotr Międlar w swoim opracowaniu skoncentrował się na wykorzystaniu sieci blockchain w systemie finansowym oraz na jego współczesnej ewolucji i możliwej zmianie kierunku w rozliczeniach między instytucjami finansowymi. Autor wykorzystał do analizy dostępną literaturę, artykuły naukowe, źródła internetowe dotyczące zastosowania technologii blockchain w finansach.

  Celem artykułu Katarzyny Ciupy jest ustrukturyzowanie właściwości blockchain i ich intensywności w odniesieniu do poszczególnych wariantów zastosowania, a tym samym stworzenie podstaw do budowania modeli doboru najbardziej optymalnej dla danego podmiotu kombinacji, wynikającej z indywidualnych czy biznesowych preferencji, modelu biznesowego oraz strategii działania.

  Michał Warszycki w swoim artykule poruszył problematykę wykorzystania sztucznej inteligencji do przewidywania reakcji zakupowych konsumentów. Celem opracowania jest przedstawienie możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do przeprowadzenia predykcji emocji konsumentów dokonujących zakupów w Internecie.

  Bogdan Nogalski, Roman Czapiewski w swoim opracowaniu skupili się na zagadnieniach występujących na rynku B2B. Zaprezentowany materiał został poparty badaniem pilotażowym wraz z wnioskami.

  Celem artykułu Małgorzaty Zysińskiej jest ocena kondycji polskiej branży TSL (transport, spedycja, logistyka) prowadzona przy użyciu różnych metod badawczych. W opracowaniu poddano analizie krytycznej wybrane, najczęściej stosowane, metody diagnozowania podmiotów TSL.

  W ostatnim artykule Agnieszka Barczak analizuje ruch pasażerski i liczbę zrealizowanych operacji lotniczych w wybranych portach lotniczych. Analiza opiera się na określonych metodach statystycznych i ekonometrycznych wykorzystanych do badania regionalnych portów lotniczych, które nie należą do sieci TEN-T.

  Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę zarówno dla pracowników naukowych, jak i praktyków życia gospodarczego. Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

  W imieniu Rady Naukowej
  Ryszard Bartkowiak
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 172 (2019)

  Od Rady Naukowej
  Z przyjemnością przekazujemy kolejny zeszyt naukowy „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”. Numer 172 został poświęcony zagadnieniom związanym m.in. z rynkiem turystycznym, rynkiem finansowym, transportem drogowym czy zarządzaniem projektami. Artykuły zawarte w bieżącym numerze zostały napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich. Stanowią one wynik studiów teoretycznych, głęboko osadzonych w badaniach empirycznych gospodarki polskiej, europejskiej oraz światowej.
  Ponieważ dla konsumpcji turystycznej coraz większe znaczenie mają osoby młode, Maciej Dębski, Adriana Krawczyk oraz Dagmara Dworak w swoim artykule skoncentrowali się na charakterystyce i analizie specyfiki zachowań turystycznych pokolenia Y, w wieku poniżej 30. roku życia. Weryfikacji poddano hipotezy mówiące o dużym znaczeniu Internetu zarówno w procesie planowania wyjazdu, jak i przy dzieleniu się wrażeniami z pobytu.
  W artykule Krzysztofa Borowskiego zamieszczona została analiza występowania efektu grudnia i stycznia w przypadku cen akcji spółek notowanych na GPW, przy założeniu, że data pierwszego notowania akcji jest wcześniejsza niż 01.01.2000 r. Do weryfikacji hipotez statystycznych wykorzystane zostały następujące statystyki: statystyki t, Manna-Whitneya (U test) oraz Kruskala-Wallace’a.
  Ewa Jagodzińska-Komar oraz Jacek Grzywacz w swoim opracowaniu zaprezentowali zagadnienia dotyczące roli i przyszłości aplikacji API w sektorze bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem modelu otwartej bankowości.
  Celem artykułu Ewy Jastrzębskiej jest wskazanie zachowań konsumentów wpisujących się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przedstawienie dobrych praktyk z tego zakresu, dokonane na tle charakterystyki koncepcji. Artykuł bazuje na krytycznej analizie literatury przedmiotu i analizie web research.

  Opracowanie Zenona Pokojskiego jest rezultatem postępowania badawczego, opartego na przeglądzie literatury nauk o zarządzaniu, na studium przypadku Grupy Azoty Puławy, wykorzystującym badania TNS Polska, Barometr Zaangażowania i Pentagon Research, oraz na obserwacji uczestniczącej autora w Grupie Azoty Puławy. Studium przypadku Grupy Azoty Puławy dowodzi, że strategia budowania wartości wspólnej dla podstawowych interesariuszy w dłuższej perspektywie służy podniesieniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa, choć nie jest regułą uniwersalną.
  Kolejny artykuł, autorstwa Marcina Ślęzaka, Zdzisława Kordela oraz Jerzego Waśkiewicza prezentuje teoretyczne rozważania dotyczące cech rynku konkurencyjnego, problematyki monitorowania rynku transportu samochodowego przez ITS Warszawa oraz stan polskiego transportu samochodowego w przewozach ładunków.
  Celem artykułu Jarosława Krajewskiego, Andrzeja Tokarskiego i Macieja Tokarskiego jest dokonanie analizy czynników makroekonomicznych, wpływających na skalę oraz dynamikę upadłości przedsiębiorstw w gospodarce polskiej oraz w województwie kujawsko-pomorskim, w latach 2001–2015.
  W następnym artykule Małgorzata Manuszak przedstawia profile kompetencyjne menedżerów sektora publicznego oraz próbuje określić najwłaściwsze kompetencje dla efektywnego zarządzania w przyszłości. W opracowaniu zaprezentowano teoretyczne modele kompetencji oraz zdefiniowano najbardziej oczekiwane profile kompetencyjne menedżerów dla efektywnego zarządzania instytucjami sektora publicznego.
  Tomasz Kosinski w swoim artykule analizuje ewolucję zwinności w zarządzaniu projektami na podstawie koncepcji „Trzech Fal Zwinności” Ch. Rudda. Opracowanie systematyzuje te obszary, wskazując jednocześnie wydarzenia z dwóch ostatnich lat potwierdzające hipotezę o zakończeniu fali pierwszej, jak również mogące świadczyć o zbliżającym się końcu fali drugiej.
  W ostatnim opracowaniu Arkadiusz Derkacz i Wiktor Bołkunow podjęli próbę zbadania możliwości znalezienia optymalnej ścieżki działań operacyjnych w przedsiębiorstwie. Podstawowym celem ich artykułu jest przedstawienie autorskiej koncepcji neoinstytucjonalnych mierników procesów biznesowych, które stanowią fundament efektywnego zarządzania procesami zachodzącymi w granicach przedsiębiorstwa.
  Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę zarówno dla pracowników naukowych, jak i praktyków życia gospodarczego.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Ryszard Bartkowiak
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 171 (2019)

  Od Rady Naukowej
  Z przyjemnością przekazujemy Państwu pierwszy w 2019 r. zeszyt naukowy „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”. Numer 171 został poświęcony zagadnieniom związanym m.in. z systemem podatkowym, rynkiem kapitałowym, faktoringiem czy szeroko pojętą logistyką. W zeszycie poruszony został także ważny i aktualny temat, jakim są nadużycia występujące w SKOK-ach. Artykuły napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski koncentrują się na bieżących problemach i dylematach, dotyczących gospodarki zarówno polskiej, jak i światowej. Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę zarówno dla pracowników naukowych, jak i praktyków życia gospodarczego.
  Celem pierwszego artykułu, autorstwa Joanny Szlęzak-Matusewicz, jest prezentacja możliwości optymalizacji podatkowej użytkowania samochodów osobowych w świetle przepisów obowiązujących do końca 2018 r. i od początku 2019 r. Przyjęta przez autorkę teza brzmi: Zmiana przepisów podatkowych w zakresie samochodów osobowych obowiązujących od 2019 r. ograniczyła znacznie możliwości optymalizacji podatników, ale nie zlikwidowała ich całkowicie.
  W drugim artykule Anna Sulima jako cel swoich badań postawiła znalezienie optymalnej strategii inwestycyjnej na rynku finansowym Blacka-Scholesa-Mertona typu Lévy’ego bez arbitrażu. Analizę zaprezentowaną w artykule przeprowadzono dla logarytmicznej i potęgowej funkcji użyteczności wypłaty.
  Autorzy kolejnego artykułu, Czesław Bartłomiej Martysz i Krzysztof Kleban poruszyli aktualny temat, jakim są nadużycia występujące w SKOK-ach w ciągu ostatnich lat. W artykule przytoczono m.in. przykłady nierzetelnych zabiegów księgowych, omijania obowiązującego prawa, prania pieniędzy oraz wyprowadzania środków finansowych poza system SKOK.

  Celem artykułu Anny Urbanek jest zaprezentowanie koncepcji pomiaru zrównoważonej mobilności miejskiej oraz omówienie przykładów wypracowanych do tej pory mierników i wskaźników.
  Przedmiotem publikacji Pawła Lesiaka jest przedstawienie możliwości redukcji społeczno-gospodarczych potrzeb transportowych, związanych z procesem produkcji, dystrybucji i konsumpcji dóbr rzeczowych.
  W następnym artykule Czesława Christowa podjęła próbę oceny udziału gałęzi transportu w obsłudze transportowej zespołu portów Szczecin-Police-Świnoujście w latach 1980–2017 Przegląd definicji innowacji, ich typologia oraz prezentacja i analiza determinant działalności innowacyjnej wybranego przedsiębiorstwa spoza branży wysokich technologii to cel artykułu Małgorzaty Szafranowicz. Publikacja ma charakter przeglądowo-poznawczy.
  W ostatniej publikacji Katarzyna Kreczmańska-Gigol i Monika Motowidlak porównały poziom rozwoju i funkcjonowania rynku faktoringu w Polsce i w Niemczech. W trakcie badań pozytywnie zweryfikowano hipotezę, że dynamiczny rozwój faktoringu jest możliwy w obu krajach.
  Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Ryszard Bartkowiak
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 170 (2018)

  Od Rady Naukowej
  W 170. numerze Zeszytów Naukowych „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie” zawarte są artykuły dotyczące aktualnych problemów, z którymi boryka się gospodarka zarówno polska, jak i światowa. W numerze można odnaleźć aspekty empiryczne oraz rozważania teoretyczne dotyczące m.in. takich problemów, jak społeczna odpowiedzialność biznesu czy restrukturyzacja przedsiębiorstwa.
  Mamy nadzieję, że wiedza zawarta w tym zeszycie stanowić będzie istotny wkład w rozwój polskiej nauki, a także przyczyni się do praktycznego wsparcia ewentualnych dylematów funkcjonowania gospodarki.
  Pierwszy artykuł, autorstwa Marii Aluchny, Iryny Kytsyuk i Marii Roszkowskiej-Menkes, ma na celu identyfikację dynamiki rozwoju raportowania pozafinansowego na świecie i w Polsce, wraz ze wskazaniem obowiązujących standardów.
  Albert Tomaszewski w swoim artykule dokonał m.in. krytycznej oceny potencjału lean startup jako sposobu na realizację twórczych strategii. W wyniku analizy ustalono, że lean startup stanowi propozycję zbioru wartościowych praktyk, które mogą być z powodzeniem stosowane przez przedsiębiorstwa realizujące założenia twórczej strategii.
  Podstawowym celem artykułu napisanego przez Macieja Małysza i Czesława Martysza jest przedstawienie najważniejszych powodów, dla których spółki z branży IT coraz częściej decydują na wykorzystanie modelu SaaS w swojej działalności. Autorzy zaprezentowali także specyficzne metryki dla modelu biznesowego SaaS, będące cennym uzupełnieniem tradycyjnej analizy sprawozdania finansowego spółek działających w tym modelu.
  Sebastian Bajon w swoim artykule przedstawia narzędzia restrukturyzacji przedsiębiorstw oparte na zapisach ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz pokazuje, jak często była ona wykorzystywana na przestrzeni dwóch lat od wejścia do obrotu prawnego.

  Problematykę rozwoju centrów logistycznych na Litwie zaprezentowała w kolejnym opracowaniu Regina Demianiuk.
  Celem artykułu Aleksandry Gus-Puszczewicz jest ukazanie walorów turystycznych pomorskich śródlądowych szlaków wodnych oraz ocena ich zagospodarowania na potrzeby turystyki wodnej.
  Mirosław Antonowicz w swoim tekście analizuje dotychczasowe uwarunkowania kształtujące rynek przewozów intermodalnych oraz definiuje obszary, w których niezbędne jest wdrożenie zmian i innowacji, umożliwiających zrównoważony rozwój rynku intermodalnego w Polsce.
  Przedstawienie wpływu aktywności UOKiK na kształtowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora TSL, ze szczególnym uwzględnieniem transportu pasażerskiego to temat przedostatniego artykułu, autorstwa Małgorzaty Jarockiej i Beaty Majeckiej.
  W ostatnim artykule Sławomira Hajduk podjęła próbę identyfikacji inicjatyw samorządów miejskich, wykorzystujących narzędzia wspierające partycypację społeczną oparte na systemach informacji geograficznej, oraz oceny możliwości ich stosowania w zarządzaniu przestrzennym.
  Pozostajemy w przekonaniu, że prezentowane artykuły spotkają się z Państwa życzliwym zainteresowaniem oraz, co byłoby szczególnie cenne, staną się przyczynkiem do polemiki i dalszych owocnych badań.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Ryszard Bartkowiak
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 169 (2018)

  Od Rady Naukowej
  Z przyjemnością przekazujemy 169. numer zeszytu „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”. Został on poświęcony zagadnieniom związanym m.in. z ochroną zdrowia, transportem oraz zarządzaniem. Artykuły napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski koncentrują się na bieżących problemach dotyczących gospodarki zarówno polskiej, jak i światowej.
  Celem artykułu Joanny Błażyńskiej jest analiza różnych podejść do raportowania informacji niefinansowych i próba odpowiedzi na pytanie, czy potrzebna jest standaryzacja tych podejść, a jeżeli tak, to jakie są potencjalne kierunki standaryzacji raportowania niefinansowego.
  Elwira Ziółkowska w swoim opracowaniu omawia funkcję bieżącego zarządzania finansami na przykładzie działów skarbu. Autorka przybliża zagadnienia skarbowości, począwszy od omówienia roli skarbnika korporacyjnego oraz miejsca działu skarbu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw, przez zadania skarbnika korporacyjnego, a skończywszy na przedstawieniu wyników badań dotyczących postrzegania działów skarbu oraz stanowisk skarbnika korporacyjnego w przedsiębiorstwach.
  W kolejnym artykule Dominik Boniecki przedstawia układ przestrzenny głównych strumieni kooperencji w sektorze przewozów lotniczych w Unii Europejskiej. Bada czynniki nasilające jednoczesną współpracę i konkurencję między liniami lotniczymi oraz strategie zarządcze mające na celu jej ograniczenie.
  Maja Brychcy oraz Adam Przybyłowski poruszają bardzo aktualny i ważny temat carsharingu. Celem artykułu jest przedstawienie roli tego systemu wspólnego użytkowania samochodów w równoważeniu mobilności w miastach oraz analiza funkcjonowania firmy carsahringowej na terenie Trójmiasta.

  W kolejnym opracowaniu Marzenna Cichosz stawia trzy cele badawcze. Pierwszym z nich jest spojrzenie na synchromodalność jako na połączoną usługę oferowaną w ramach innowacyjnego modelu mobilności frachtu, kolejnym jest opracowanie założeń teoretycznych modelu Synchromodality-as-a-Service, a trzecim – przedstawienie perspektyw rozwoju tej koncepcji w Polsce.
  Celem artykułu Grzegorza Krawczyka jest ocena rozwoju konkurencji regulowanej na silnie skoncentrowanym rynku transportu publicznego przez pryzmat rynku operatorskiego. Na podstawie wyników analiz wskazano główne tendencje rozwoju rynku publicznego transportu zbiorowego w Polsce.
  W kolejnym opracowaniu Anna Kieszkowska-Grudny porusza aktualny temat z zakresu służby zdrowia, jakim jest koordynacja usług medycznych.
  Stanisław Nowosielski stawia sobie za cel wskazanie potrzeby oraz przedstawienie możliwych sposobów współdziałania dwóch koncepcji zarządzania – procesów i projektów.
  W ostatnim artykule Marzanna K. Witek-Hajduk oraz Elżbieta Wąsowicz-Zaborek próbują zidentyfikować czynniki społeczno-demograficzne w otoczeniu przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, które mogą warunkować lokalizację stron WWW adresowanych do zagranicznych użytkowników.
  Mamy nadzieję, że prezentowane artykuły spotkają się z Państwa życzliwym zainteresowaniem oraz – co byłoby szczególnie cenne – staną się przyczynkiem do polemiki i dalszych owocnych badań.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Ryszard Bartkowiak
  Michał Matusewicz

1-25 z 35