Doświadczenia w wykładni i stosowaniu klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (GAAR)

Autor

  • Jadwiga Glumińska-Pawlic Uniwersytet Śląski w Katowicach

Słowa kluczowe:

GAAR, klauzula, unikanie, korzyść, sztuczność, sprzeczność, czynność odpowiednia

Abstrakt

Artykuł omawia prawne i praktyczne aspekty stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR). Przejęcie postępowania podatkowego i wydanie decyzji wymiarowej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wymaga zbadania, czy zachodzą przesłanki określone w art. 119a Ordynacji. Kwestią niezwykle istotną jest ustalenie schematu postępowania i kolejności rozpatrywania poszczególnych przesłanek. Dotyczy to zarówno Szefa KAS, jak i Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, wydającej opinię co do zasadności zastosowania art. 119a w prowadzonym postępowaniu.

Bibliografia

Brzeziński, B. (2013). Wykładnia prawa podatkowego. Gdańsk: ODDK.

Dyrektywa z 12.07.2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodat¬kowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjo¬nowanie rynku wewnętrznego (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 193 ze zm.), zwana Dyrektywą ATAD. Dzwonkow- ski, H. (2016). Ordynacja podatkowa. Komentarz, Le- galis. Komentarz do art. 119a.

Filipczyk, H. (2016). Stosowanie klauzuli ogólnej prze-ciwko unikaniu opodatkowania - zagadnienia wybra-ne, Monitor Podatkowy, 7, s. 12-17.

Glumińska-Pawlic, J. (2017). Rola Rady do Spraw Prze-ciwdziałania Unikaniu Opodatkowania w kształto-waniu polityki przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania. W: Międzynarodowe unika-nie opodatkowania. Wybrane zagadnienia, Gajewski D. (red.). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Glumińska-Pawlic, J. (2018). Klauzula generalna. W: Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, D. Gajewski (red.). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Glumińska-Pawlic, J., Kubista, B. (2017). Klauzula prze-ciwko unikaniu opodatkowania. Aspekty prawno-po-datkowe, Analizy i Studia CASP, 1(3), s. 1-21.

Jankowski, J. (2020). Przesłanki materialnoprawne sto-sowania GAAR - wybrane zagadnienia, Monitor Po-datkowy, 1, s. 23-27.

Kondej, M. (2016). Hipoteza normy klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania, Przegląd Podat-kowy, 1, s. 1-17.

Kondej, M. (2021). Sprzeczność korzyści podatkowej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu jako samodzielna przesłanka stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, Prze¬gląd Podatkowy, 12, s. 27-36.

Kubista, B. (2016). Czy w polskim prawie podatkowym jest miejsce na klauzulę o unikaniu podwójnego opo-datkowania? W: Czy w Polsce istnieje system podatko-wy? J. Glumińska-Pawlic (red.). Katowice: Uniwersy-tet Śląski.

Kuźniacki, B. (2020). Dekodowanie hipotezy GAAR: prze¬słanka sztuczności i jej istotny wpływ na przesłankę sprzeczności, cz. 2, Przegląd Podatkowy, 7, s. 27-43.

Ladziński, A. (2019a). Granice optymalizacji podatkowej - uwagi de lege lata i de lege ferenda. W: Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księ-ga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu (tom II), J. Głuchowski (red.). Warsza-wa: Wolters Kluwer Polska.

Ladziński, A. (2019b). Zmiany w ogólnej klauzuli prze-ciwko unikaniu opodatkowania - powrót do przeszło-ści, Przegląd Podatkowy, 1, s. 22-28.

PWC, (2012). Tax Controversy and Dispute Resolution Alert. Preventing - Managing - Resolving. Tax Audits and Disputes Worldwide. General anti-avoidance rules: What are the key elements to a balanced approach?, https://www.pwc.com.au/tax/assets/tax-controver- sy-06jun12.pdf (dostęp: 9.12.2017).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopa¬da 2015 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skut-kach (2015/2066(INI)) (Dz. U. UE. C. z 2017 r. nr 366).

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Or¬dynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2002 r. nr 169 poz. 1387).

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Or-dynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 846).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610).

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383).

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz usta¬wy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - druk sejmowy VIII kaden-cja, nr 2860.

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych in-nych ustaw, VIII kadencja, druk sejm. nr 367.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia wyro¬ku z 11 maja 2004 r., K 4/03 (Dz.U. z 2004 r. nr 122 poz. 1288).

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r., sygn. akt III SA/Wa 2998/21.

Zagórski, M. (2023). Klauzula przeciwko unikaniu opo-datkowania, Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, 2/el.

Zalecenia Komisji Europejskiej 2012/772/UE z 6 grudnia 2012 r. w sprawie agresywnego planowania podatko-wego (Dz. Urz. UE L z 2012 r. nr 338).

Opublikowane

2024-02-08

Jak cytować

[1]
Glumińska-Pawlic, J. 2024. Doświadczenia w wykładni i stosowaniu klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (GAAR). Analizy i Studia CASP. 16, 2 (luty 2024), 33–41.