Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza pojęcia sprawiedliwości w ujęciu prawnym na przykładzie sprawiedliwości podatkowej. Autor, definiując pojęcie sprawiedliwości, wskazuje na jej wieloaspektowy i złożony charakter oraz na brak normatywnej definicji tego pojęcia. W artykule został poruszony aspekt sprawiedliwości opodatkowania przez pryzmat zasad składających się na pojęcie sprawiedliwości podatkowej. Przedstawiono także ujęcie sprawiedliwości podatkowej w Konstytucji RP, uwzględniając różnice w opodatkowaniu osób fizycznych i prawnych z punktu widzenia zasady zdolności płatniczej.

Słowa kluczowe

opodatkowanie sprawiedliwość w ujęciu prawnym sprawiedliwość podatkowa zasady podatkowe sprawiedliwość pionowa sprawiedliwość pozioma

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Werner , A. (2018). Sprawiedliwość w ujęciu prawnym na przykładzie sprawiedliwości podatkowej. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 49(3), 31-42. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7412

Referencje

  1. Bolkowiak, I., Majewicz, M. (1996). Polityka rodzinna a system podatkowy. Warszawa: Instytut Finansów.
  2. Bouvuer, M. (2000). Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku. Warszawa: Konieczny i Kruszewski.
  3. Brzeziński, B. (2001). Wstęp do nauki prawa podatkowego. Toruń: TNOiK – Dom Organizatora.
  4. Ciapała, J. (2009). Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
  5. Dębowska‑Romanowska, T. (2003). Dylematy interpretacyjne artykułu 217 Konstytucji. W: Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego. Prace Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, IX, 207–228.
  6. Famulska, T. (1996). Sprawiedliwość podatkowa. Przegląd Podatkowy, 5, 1–12.
  7. Fojcik‑Mastalska, E., Mastalski, R. (1999). Zasada zupełności ustawowej w prawie podatkowym. W: T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz (red.), Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl. Warszawa: Trybunał Konstytucyjny, 387–395.
  8. Gajl, N. (1995). Modele podatkowe. Podatki dochodowe. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
  9. Garlicki, L. (2003). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3: Uwagi do art. 84. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
  10. Głuchowski, J. (1999). Sprawiedliwość podatkowa: założenia teoretyczne a możliwo‑ ści aplikacyjne. W: J. Mujżel, S. Owsiak, E. Mączyńska (red.), System podatkowy. Stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy. Raport nr 36. Warszawa: Rada Strategii Społeczno‑Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.
  11. Golinowska, S. (red. ) (1996). Polityka społeczna w latach 1994–1996. Procesy regulacyjne i ich potencjalne skutki. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
  12. Gomułowicz, A. (1995). Funkcja trwałej wydajności podatku i funkcja sprawiedliwości a system podatkowy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LVII (1), 57–63.
  13. Gomułowicz, A. (2013). Podatki a etyka. Warszawa: Wolters Kluwer business.
  14. Gomułowicz, A. (2001). Zasada sprawiedliwości podatkowej. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
  15. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. Nr 78, poz. 483.
  16. Kosek‑Wojnar, M. (2012). Zasady podatkowe teorii i praktyce. Warszawa: PWE.
  17. Kosikowski, C. (2010). Nowe regulacje prawne w zakresie swobody działalności gospodarczej. Państwo i Prawo, 10, 3–13.
  18. Kosikowski, C. (2006). Ustawa podatkowa. Warszawa: LexisNexis.
  19. Kosikowski, C. (2005). Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia w prak‑ tyce stosowania Konstytucji RP. W: C. Kosikowski (red.), Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania Konstytucji. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 20–45.
  20. Krzywoń, A. (2011). Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
  21. Krzyżanowski, A. (1923). Nauka Skarbowości. Poznań: Fiszer i Majewski.
  22. Litwińczuk, H., Karwat, P. (2008). Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. 1. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
  23. Łętowska, E. (2005). Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje. Państwo i Prawo, 4, 3–10
  24. Mastalski, R. (2010). Charakterystyka ogólna prawa podatkowego. W: System prawa finansowego, t. III (red. L. Etel): Prawo daninowe. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business, 343–392.
  25. Mastalski, R. (2001). Konstytucyjne podstawy prawa podatkowego. W: M. Wyrzy‑ kowski (red.), Konstytucyjne podstawy systemu prawa. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
  26. Mill, J.S. (1982). Principles of Political Economy with Some of their Applications to Social Philosophy. London: Longmans Green, People’s Edition.
  27. Mintz, J. (2007). Podatek dochodowy od osób prawnych. W: M.P. Devereux (red.), Efektywność polityki podatkowej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 186–245.
  28. Nita, A. (2013). Teoretyczne i normatywne wyznaczniki sprawiedliwego opodatkowania. Toruński Rocznik Podatkowy, 16–27.
  29. Ofiarski, Z. (2010). Źródła prawa podatkowego i jego stanowienie oraz podstawowe formy. W: System prawa finansowego, t. III (red. L. Etel): Prawo daninowe. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business, 393–430.
  30. Oniszczuk, J. (2001). Podatki i inne daniny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Warszawa: Konieczny i Kruszewski.
  31. Ostrowski, K. (1970). Prawo finansowe. Zarys ogólny. Warszawa: PWN.
  32. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 2009 r., sygn. Ts 202/06, OTK‑B 2009/1/23.
  33. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 sierpnia 2011 r., sygn. Ts 102/10, OTK‑75/1/B/2012
  34. Schreiber, U. (2013). International Company Taxation. An Introduction to the Legal and Economic Principles. Mannheim: Springer.
  35. Styczeń, M., Topińska, I. (1999). Podatki i wydatki socjalne jako narzędzia redystrybucji dochodów gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji. Warszawa: IPiSS.
  36. Weralski, M. (1978). Finanse i prawo finansowe. Warszawa: PWE.
  37. Winczorek, P. (2008). Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warszawa: Liber.
  38. Wójtowicz, W., Smoleń, P. (1999). Podatek dochodowy od osób fizycznych – prorodzinny czy neutralny? Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
  39. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 1993 r., sygn. akt P 7/92, OTK 1993 nr 2, poz. 27.
  40. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 1997 r., sygn. akt K 26/97, OTK 1997 nr 5–6, poz. 64.
  41. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 stycznia 1999 r., sygn. akt K. 27/98, OTK 1999 nr 1, poz. 1 (a).
  42. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 1999 r., sygn. akt K 18/98, OTK 1999 nr 5, poz. 95 (b).
  43. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2000 r., sygn. akt K 41/02, OTK‑A 2002 nr 6, poz. 83.
  44. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 2001 r., sygn. akt SK 11/00, OTK 2001 nr 6, poz. 166 (a).
  45. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2001 r., sygn. akt SK 16/00, OTK 2001 nr 8, poz. 257 (b).
  46. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 listopada 2004 r., sygn. akt SK 31/04, OTK‑A 2004 nr 10, poz. 110.
  47. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lutego 2005 r., sygn. akt K 10/04, OTK‑A 2005 nr 2, poz. 17, część III, pkt 1.3 uzasadnienia.
  48. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2006 r., sygn. akt SK 51/06, OTK‑A 2006 nr 10, poz. 156.
  49. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 października 2007 r., sygn. SK 63/06, OTK ZU nr 9/A/2007, poz. 105.
  51. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 2010 r., sygn. akt K 58/07, OTK‑A 2010 nr 8, poz. 80.
  52. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2011 r., sygn. akt SK 2/10, OTK‑A 2011 nr 8, poz. 83.