Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza instytucji kwoty wolnej od podatku, stanowiącej minimum podatkowe, poniżej którego wartość osiągniętego dochodu nie podlega opodatkowaniu, przez pryzmat zasad sprawiedliwości podatkowej oraz sprawiedliwości w ujęciu polityki społecznej. W artykule dokonano zdefiniowania kwoty wolnej od opodatkowania na pod‑ stawie przeglądu literatury oraz ustalenia jej miejsca w katalogu funkcji pełnionych przez prawo podatkowe. Wyniki badania opinii pozwoliły natomiast na dokonanie analizy, w jaki sposób respondenci deklarują ocenę kwoty wolnej od podatku. Wnioski z prze‑ prowadzonych analiz mogą stanowić podstawę dalszych badań nad sprawiedliwością opodatkowania.

Słowa kluczowe

wynagradzanie opodatkowanie kwota wolna od opodatkowania minimum podatkowe minimum egzystencji podatek dochodowy

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wasilewski, J., Werner, A., Kimla, K., & Kostrzewa, A. (2018). Kwota wolna od opodatkowania sprawiedliwość podatkowa. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 49(3), 187-199. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7410

Referencje

  1. Adam, L. (1962). Podatki i opłaty w kapitalizmie. Warszawa: PWN.
  2. Douglas, R. (2011). The Lloyd George land taxes. Journal of Liberal History, 73, 4–13.
  3. Etel, L. (2010). T. III: Prawo daninowe. W: System prawa finansowego. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 27–39.
  4. Fedorowicz, Z. (1998). Historia podatków do końca IXI wieku – ze szczególnym uwzględnieniem Polski. W: Encyklopedia podatkowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  5. Gomułowicz, A. (2001). Zasady podatkowe wczoraj i dziś. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
  6. Jandy‑Jendrośka, K. (1973). Progresja w prawie podatkowym i jej zastosowanie przy opodatkowaniu dochodów w Polsce. Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, nr 182. Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
  7. Kaplow, L. (2006). Taxation. Harvard Law School John M. Olin Center for Law, Economics, and Business Discussion Paper Series No. 542.
  8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. Nr 78, poz. 483.
  9. Kosek‑Wojnar, M. (2012). Zasady podatkowe w teorii i praktyce. Warszawa: PWE.
  10. Litwińczuk, H. (1989). Opodatkowanie rodziny. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
  11. Litwińczuk, H. (red.) (2012). T. II: Prawo podatkowe. W: Prawo finansowe. Warszawa: Oficyna Prawa Polskiego.
  12. Morawiecki: Od 1 stycznia 2018 r. wyższa kwota wolna od podatku (2017). http://podatki. gazetaprawna.pl/artykuly/1072350,wyzsza‑kwota‑wolna‑od‑podatku‑2018.html (1.07.2018).
  13. Nie będzie wyższej kwoty wolnej od podatku. Sejm odrzucił projekt (2015). http://serwisy. gazetaprawna.pl/pit/artykuly/851989,nie‑bedzie‑wyzszej‑kwoty‑wolnej‑od‑podatku‑sejm‑odrzucil‑projekt.html (1.07.2018).
  14. Nykiel, W. (2002). Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
  15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. z 2018 r. poz. 200.
  16. Rybarski, R. (1935). Nauka skarbowości. Warszawa: F. Wyszyński i S‑ka.
  17. Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2. Warszawa: PWN.
  18. Sobiech, J. (2003). Kontrowersyjne problemy opodatkowania dochodów w Polsce. W: A. Pomorska (red.), Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 195–201.
  19. Sosnowski, M. (2015). Społeczny aspekt opodatkowania dochodów osób fizycznych w Polsce. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 209, 188–197.
  20. Topińska, I. (2017). Revision of personal income tax in Poland: Increase in tax‑free allowance for the lowest earners. European Social Policy Network Flash Report, 2017/13.
  21. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. T.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.
  22. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r., sygn. akt K 21/14.