Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie opinii polskich pracowników dotyczących: minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do roli tego wynagrodzenia jako instrumentu polityki społecznej, treści medialnych o relacji pracownika z pracodawcą oraz poczucia sprawiedliwości społecznej. Analiza naświetla minimalne wynagrodzenie pod kątem sytuacji prawnej, aspektów polityki społecznej oraz narracji pojawiających się w mediach. W artykule zostały przedstawione wyniki badania opinii przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie Polaków. Na podstawie ich analizy można wnioskować, że minimalne wynagrodzenie w opinii respondentów powinno być ukształtowane na poziomie pozwalającym przeżyć, co może rodzić pytania o jego indywidualizację i dywersyfikację w zależności od indywidualnych cech pracującego.

Słowa kluczowe

sprawiedliwość sprawiedliwość społeczna minimalne wynagrodzenie narracja polityka społeczna godna płaca media

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wasilewski , J., Werner , A., Kimla , K., & Kostrzewa , A. (2018). Opinie polskich pracowników o wynagrodzeniu minimalnym i ich konteksty w mediach. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 49(3), 147-167. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7406

Referencje

  1. Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu (2012). Minimalne wynagrodzenie za pracę. Druk sejmowy nr 28. http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/f255034b81806511c 1257a070039a7c3/$file/ppc_1‑2012.pdf (25.06.2018).
  2. Borkowska, S. (2005). Płaca minimalna a ograniczanie ubóstwa. W: A. Ząbkowicz i in. (red.), Polityka społeczna. Wybrane problemy. Warszawa: IPiSS, 89–96.
  3. Chmielewska‑Szlajfer, H. (2016). Votes and Visibility on Social Media. The Case of Poland’s 2015. Surprising Presidential Elections. Third ISA Forum of Sociology. Vienna, 10–14.07.2016. https://www.academia.edu/27077770/Votes_and_Visibility_on_Social_Media._The_Case_of_Polands_2015_Surprising_Presidential_Elections (1.07.2018).
  4. Demotywatory.pl (2012). https://demotywatory.pl/3976239/Chlop‑dla‑pana‑w‑XVI‑ pracowal‑104‑dni‑w‑roku‑i‑to‑byl‑feudalny‑wyzysk (1.07.2018).
  5. Demotywatory.pl (2013). https://demotywatory.pl/user/SeNsEi91/ulubione/page/347 (1.07.2018)
  6. Dijk van, T. (2001). Dyskurs jako struktura i proces. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  7. Eurofound ogłasza raport z drugiego europejskiego badania przedsiębiorstw (2009). okap. org.pl. http://okap.org.pl/aktualnosci/eurofound‑oglasza‑raport‑z‑drugiego‑euro pejskiego‑badania‑przedsiebiorstw/ (1.07.2018).
  8. Eurostat (2017). Minimum wages. Ec.europa.eu. http://ec.europa.eu/eurostat/cache/ metadata/en/earn_minw_esms.htm (1.07.2018).
  9. Golnau, W. (2007). Znaczenie płacy minimalnej dla funkcjonowania rynku pracy. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  10. GUS (2018). Rocznik Statystyczny Pracy 2017. Warszawa. http://stat.gov.pl/obsza‑ ry‑tematyczne/roczniki‑statystyczne/roczniki‑statystyczne/rocznik‑statystycz‑ ny‑pracy‑2017,7,5.html (1.07.2018).
  11. GUS (2015). Związki zawodowe w Polsce w 2014 r. Notatka informacyjna. Warszawa. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5490 /10/1/1/notatka_zz_1007_ost.pdf (1.07.2018).
  12. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. Nr 78, poz. 483.
  13. Kontrolerzy paraliżują polską gospodarkę (2008). finanse.wp.pl. https://finanse.wp.pl/ kontrolerzy‑paralizuja‑polska‑gospodarke‑6114145878362241a (5.09.2018).
  14. Krajewska, A., Krajewski, S. (2013). Kontrowersje wokół pracy minimalnej. IX Kongres Ekonomistów Polskich. http://www.pte.pl/kongres/referaty/Krajewska%20 Anna,%20Krajewski%20Stefan/Krajewska%20Anna,%20Krajewski%20Stefan%20 ‑%20KONTROWERSJE%20WOK%C3%93%C5%81%20P%C5%81ACY%20 MINIMALNEJ.pdf (5.08.2018).
  15. Kublik, A. (2017). Tchórzewski uciął kominy płacowe w Orlenie. wyborcza.pl. http://wy‑ borcza.pl/7,155287,21287107,tchorzewski‑ucial‑kominy‑placowe‑w‑orlenie.html (1.07.2018).
  16. Kulisa, B., Sierpińska, M. (2016). Wzrost gospodarczy a płace minimalne w Polsce. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4(82/1), 759–768.
  17. Lakoff, G. (2002). Moral Politics: How Liberals and Conservatives Think. Chicago: University of Chicago Press.
  18. Lakoff, G. (2011). Nie myśl o słoniu! Jak język kształtuje politykę. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
  19. Mikuła, A. (2015). Wynagrodzenie minimalne a ubóstwo, nierówności docho‑ dowe i bezrobocie w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 112, 87–100.
  20. Mortensen, D.T. (2005). Wage Dispersion: Why Are Similar Workers Paid Differently? Industrial & Labour Relations Review, 58, 659–663.
  21. Padavic, I., Reskin, B.F. (1990). Men’s Behavior and Women’s Interest in Blue‑Collar Jobs. Social Problems, 4(37), 613–628.
  22. Prezes twierdzi, że firma upada przez fiskusa. Skarbówka: działamy zgodnie z prawem (2017). tvnbiz.pl. https://tvn24bis.pl/z‑kraju,74/spolka‑mgm‑sklada‑wniosek‑o‑ upadlosc‑bo‑fiskus‑zajal‑jej‑35‑mln‑zl,731101.html (1.07.2018).
  23. Rowińska, A., Woźniak, A. (2007). Państwo mnie okrada! Se.pl. https://www.se.pl/wia‑ domosci/polska/panstwo‑mnie‑okrada‑aa‑mo43‑B7km‑SeAK.html (1.07.2018).
  24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości mi‑ nimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. Dz.U. poz. 1456.
  25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzi‑ nowej w 2018 r. Dz.U. poz. 1747.
  26. Smith, A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  27. Suchecki, B. (1999). Narzędzia kształtowania dochodu godziwego w Polsce. W: S. Bor‑ kowska (red.), Wynagrodzenia godziwe. Koncepcje i pomiar. Warszawa: IPiSS, 155–188.
  28. Szarfenberg, R. (2005). Kontrowersje wokół podniesienia płacy minimalnej. http://rszarf. ips.uw.edu.pl/pdf/placmin.pdf (1.07.2018).
  29. Średnia pensja kontra mediana i dominanta, czyli ile tak naprawdę zarabiają Polacy (2018). Forsal.pl. http://forsal.pl/artykuly/1105759,srednia‑pensja‑mediana‑i‑dominant a‑wynagrodzen‑w‑polsce‑ile‑naprawde‑zarabiamy.html (1.07.2018).
  30. Temat dla pracodawcy – jak cię okrada pracownik (2007). kafeteria.pl. https://f.kafe‑ teria.pl/temat/f14/temat‑dla‑pracodawcy‑jak‑cie‑okrada‑pracownik‑p_3420708 (1.07.2018).
  31. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Dz.U. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.
  32. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno‑Gospodarczych i wojewódzkich komisji dialogu społecznego. Dz.U. Nr 100, poz. 1080.
  33. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Dz.U. Nr 200, poz. 1679.
  34. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Dz.U. poz. 847.
  35. Uzasadnienie do ustawy z dnia 17 sierpnia 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. poz. 1265.
  36. Wasilewski, J.(2012). Język tabloidów – jego źródła i mechanizmy. W: A. Markowski, R. Pawelec (red.), Oblicza polszczyzny. Seria: Ojczysty – dodaj do ulubionych. Warszawa: Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury,169–181.
  37. Zuchowicz, K.(2018). W moim przypadku 20 procent to około 2600 zł. Samorządowcom z PiS też nie podobają się obniżki sterowane z Warszawy. Natemat.pl, 09.04. http://natemat.pl/234901,wojt‑burmistrz‑prezydent‑obnizki‑pensji‑co‑na‑to‑wlodarze ‑pis (1.07.2018).
  38. ZUS jedzie na narty! (2010). Fakt.pl, 10.01.2010. http://www.fakt.pl/wydarzenia/poli‑ tyka/zus‑jedzie‑na‑narty/jbmlef0 (1.07.2018).