Treść głównego artykułu

Abstrakt

Postawy człowieka wobec pracy kształtowane są przez wiele zmiennych, a jedną z nich jest przynależność generacyjna. Ze względu na fakt, że aktywnymi podmiotami współczesnego rynku pracy są przynajmniej trzy pokolenia: Baby Boomers, X i Y, coraz częściej badania empiryczne dotyczące postaw wobec pracy zawodowej koncentrują się na diagnozowaniu różnic w postawach przedstawicieli tychże generacji. Jednak duża część prowadzonych analiz nie spełnia warunku reprezentatywności. Mimo to ich wyniki są publikowane i dyskutowane, co skutkować może stereotypizacją postaw generacji w stosunku do pracy. Celem niniejszego artykułu uczyniono zatem zaprezentowanie argumentów, które przysłużyć się mogą zapobieganiu stereotypowemu postrzeganiu przedstawicieli różnych pokoleń i ich postaw wobec pracy zawodowej.

Słowa kluczowe

postawy wobec pracy generacje stereotypy

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wojtaszczyk, K. . (2016). Przynależność generacyjna jako determinanta postaw wobec pracy. Stereotypy a rzeczywistość. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 39(1), 29–40. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.7502

Referencje

  1. Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł.Poznań: Wydawnictwo Zysk i S‑ka.
  2. Arthur, D. (2006). Recruiting, Interviewing, Selecting & Orienting New Employees. NewYork: AMACOM Div American Mgmt Assn.
  3. Bańka, A. (1996). Psychopatologia pracy. Poznań: Gemini.
  4. Bennett, S., Matont, K. (2010). Beyond the ‘Digital Natives’ Debate: Towards a MoreNuanced Understanding of Students’ Technology Experiences. Journal of ComputerAssisted Learning, 26(5), 321–331.
  5. Blauth, Ch., McDaniel, J., Perrin, C., Perrin, P.B. (2011). Age‑Based Stereotypes: SilentKiller of Collaboration and Productivity. Tampa: Achieve Global Inc.
  6. Bomba, R. (2009). Pokolenie X. Pobrano 2 lutego 2015 z: http://radoslawbomba.umcs.lublin.pl/archives/102
  7. Boni, M. (2011). Raport Młodzi 2011. Warszawa: KPRM.
  8. Borkowska, S. (2007). W sprawie tożsamości zzl. W: S. Borkowska (red.), Zarządzaniezasobami ludzkimi w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Kraków: OficynaEkonomiczna, 235–253.
  9. Brzozowska, B. (2005). Gen X: Pokolenie konsumentów. Kraków: Rabid.
  10. Byczuk, P. (2012). Babyboomers – pokolenie wyżu demograficznego, które rządzi światem.Pobrano 3 lutego 2015 z: http://pawelbyczuk.pl/babyboomers‑pokolenie‑wyzu‑demograficznego‑ktore‑rzadzi‑swiatem/
  11. Chester, E. (2006). Młodzi w pracy. Jak zadbać o pracowników z pokolenia Y. Gliwice:Helion.
  12. Clark, A., Oswald, A., Warr, P. (1996). Is Job Satisfaction U‑shaped in Age?. Journal ofOccupational and Organizational Psychology, 69(1), 57–81.
  13. Collin, M., Godfrey, J. (2006). Odmienny stan świadomości. Historia kultury ecstasy i acidhouse. Warszawa: Wydawnictwo Muza.Czerw, A. (2013). Co ludzie myślą o pracy zawodowej. Psychologia Społeczna, 2(25),219–233.
  14. Deal, J.J., Altman, D.G., Rogelberg, S.G. (2010). Millennials at Work: What We Knowand What We Need to Do (If Anything). Journal of Business Psychology, 25(2),191–199.Encyklopedia socjologii (2000). Warszawa: Oficyna Naukowa.
  15. Huntley, R. (2006). The World According to Y: Inside the New Adult Generation, CrowsNest: Allen & Unwin.
  16. Jamka, B. (2011). Czynnik ludzki w przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał. Warszawa:Wolters Kluwer.
  17. Jamka, B. (2012). Zarządzanie pokoleniami w zarządzaniu różnorodnością. Pobrano 1października 2012 z: http://www.sgh.waw.pl/instytuty/ip/oferta_dydaktyczna/kursy_doksztalcajace/Zarz_pokoleniami.pdf
  18. Kirton, G., Greene, A.M. (2010). The Dynamics of Managing Diversity. A CriticalApproach. Oxford: Elsevier Butterworth‑Heinemann.Leksykon zarządzania (2004). Warszawa: Difin.
  19. Maga, M. (2012). Generacja X i Y jako pokolenie cywilizacji wiedzy. Pobrano 20 października 2012 z: http://www.infotuba.pl/technologia_nauka/generacja_x_i_y_jako_pokolenia_cywilizacji_wiedzy_a7098.xml
  20. Majewska, J. (2010). Bo życie to nieustanny rozwój. Poradnik. Poznań: WydawnictwoEdustacja.
  21. Mannheim, K. (1943). The Problem of Youth in Modern Society. London: Kegan Paul,Trench, Trubner & Co.
  22. Mannheim, K. (1992–1993). Problem pokoleń. Colloquia Communia, 1(12), 57–68.Marshall, G. (2004). Słownik socjologii i nauk społecznych. Warszawa: WydawnictwoNaukowe PWN.
  23. Nowicka, M. (2012). Ile nas łączy, ile nas dzieli. Pobrano 5 lutego 2015 z: http://www.wiz.pl/8,641.htmlPokolenie Y (2014). Pobrano 8 listopada 2014 z: http://gielda.onet.pl/pokolenie‑y,18563,5117393,prasa‑detal
  24. Pszczołowski, T. (1969). Prakseologiczne sposoby usprawniania pracy. Warszawa: PWN.
  25. Schultz, D.P., Schultz, S.E. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa:Wydawnictwo Naukowe PWN.
  26. Small, G., Vorgan, G. (2008). iBrain: Surviving the Technological Alteration of the ModernMind. New York: Harper Collins Publishers.
  27. Smolbik‑Jęczmień, A. (2014). Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieligeneracji X i Y – podobieństwa i różnice. Nauki o Zarządzaniu. ManagementSciences, 1(14), 89–97.
  28. Smyrgała, E. (2012). Zrozum Igreka. Pobrano 20 października 2012 z : http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90445,7202991,Zrozum_Igreka.html
  29. Tulgan, B., Martin, C.A. (2001). Managing Generation Y: Global Citizens Born In theLate Seventies and Early Eighties. Amherst: Human Resource Development Press.
  30. Twenge, J.M. (2010). A Review of the Empirical Evidence on Generational Differencesin Work Attitudes. Journal of Business Psychology, 25, 201–210.
  31. Zalewska, A. (2009). Płeć, wiek i stanowisko pracy a zadowolenie z pracy. PsychologiaJakości Życia, 1(8), 1–20.