Treść głównego artykułu

Abstrakt

Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie dzielenia się wiedzą w interakcjach ekspatrianci – lokalni pracownicy to interesujące poznawczo, lecz słabo zbadane zagadnienie, istotne dla doskonalenia praktyk zarządzania wspierających międzynarodowy transfer wiedzy. Dlatego też celem artykułu jest: (1) ukazanie mechanizmu i kontekstu dzielenia się wiedzą w tych warunkach, (2) określenie zakresu, w jakim organizacje wpływać mogą na zaistnienie i przebieg takich interakcji, (3) ustalenie stanu badań na temat dzielenia się wiedzą w warunkach ekspatriacji w filiach zagranicznych działających w Polsce1.

Słowa kluczowe

dzielenie się wiedzą ekspatriacja postawy i zachowania filie zagraniczne

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Purgał‑Popiela, J. . (2016). Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie dzielenia się wiedzą w warunkach ekspatriacji. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 39(1), 67–84. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.7512

Referencje

  1. Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and HumanDecision Processes, 90, 179–211.
  2. Bartlett, Ch.A., Ghoshal, S. (2002). Managing Across Borders. The Transnational Solution,Boston: Harvard Business School Press.
  3. Black, J.S., Gregersen, H.B., Mendendall, M.E., Stroh, L.K. (1999). Globalizing PeopleThrough International Assignments, Reading, MA: Addison‑Wesley.
  4. Bohner, G., Wänke, M. (2004). Postawy i zmiana postaw. Gdańsk: Gdańskie WydawnictwoPsychologiczne.
  5. Cabrera, A., Cabrera, E.F. (2002). Knowledge‑sharing Dilemmas. Organization Studies,23(5), 687–710.
  6. Cheng, M.Y, Ho, J. S.Y., Lau, P.M. (2009). Knowledge Sharing in Academic Institutions:A Study of Multimedia University Malaysia. Electronic Journal of KnowledgeManagement, 7(3), 313–324.
  7. Dowling, P.J., Festing, M., Engle, A. (2008). International Human Resource Management,Fifth Edition. London: Thomson Learning.
  8. Foss, N.J., Minbaeva, D.B., Pedersen, T., Reinholt, M. (2009). Encouraging Knowledge
  9. Sharing Among Employees: How Job Design Matters. Human Resource Management,48(6), 871–893.
  10. Glińska‑Neweś, A. (2007). Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.Toruń: Wyd. Dom Organizatora.
  11. Harzing, A.W., Sorge, A.M. (2003). The Relative Impact of Country‑of‑Origin andUniversalContingencieson Internationalization Strategies and Corporate Controlin Multinational Enterprises: Worldwide and European Perspectives. OrganizationStudies, 24(2), 187–214.
  12. Holden, N.J., Von Kortzfleisch, H.F.O. (2004). Why Cross‑Cultural KnowledgeTransfer is a Form of Translation in More Ways than You Think. Knowledge andProcess Management, 11(2), 127–136.
  13. Kogut, B., Zander, U. (1993). Knowledge of the Firm and the Evolutionary Theoryof the Multinational Corporation. Journal of International Business Studies, 24,625–645.
  14. Kostova, T. (1999). Transnational Transfer of Strategic Organizational Practices:a Contextual Perspective. Academy of Management Review, 24(2), 308–324.
  15. Mäkelä, K. (2007). Knowledge Sharing Through Expatriate Relationships.International Studies of Management & Organization, 37(3), 108–125.
  16. Mäkelä, K., Brewster, C. (2009). Interunit Interaction Contexts, Interpersonal Social Capital, and the Differing Levels of Knowledge Sharing. Human ResourceManagement, 48(4), 591–613.
  17. Matsumoto, D., Juang, L. (2010). Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: GdańskieWydawnictwo Psychologiczne.
  18. Michailova, S., Minbaeva, D.B. (2012). Organizational Values and Knowledge Sharingin Multinational Corporations: The Danisco Case. International Business Review,21, 59–70.
  19. Minbaeva, D.B., Mäkelä, K., Rabbiosi, L. (2012). Linking HRM and Knowledge TransferVia Individual‑Level Mechanisms. Human Resource Management, 51(3), 387–405.
  20. Nahapiet, P., Goshal, S. (2002). Social Capital, Intellectual Capital and theOrganizational Advantage. In: C.W. Choo, N. Bontis (Eds.), The Strategic
  21. Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge. New York: OxfordUniversity Press, 673–698.
  22. Ożgo, E., Brewster, C. (2015). Knowledge Flows in MNEs and the Role of HRM.In: C. Machado (Ed.), International Human Resources Management, Switzerland:Springer International Publishing, 21–36.
  23. Pauleen, D.J. (Ed.), (2007). Cross‑cultural Perspective on Knowledge Management,Westport/London: Libraries Unlimited.
  24. Pocztowski, A. (red.) (2012). Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualneaspekty pracy. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
  25. Przytuła, S. (2014). Zarządzanie kadrą ekspatriantów w filiach przedsiębiorstw międzynarodowychw Polsce. Warszawa: CeDeWu.
  26. Purgał‑Popiela, J. (2012). Modern Forms of Expatriation in Developing Companies onInternational Markets. Human Resource Management, 6, 37–52.
  27. Purgał‑Popiela, J. (2013). Dimensions of Foreign Subsidiary’s Absorptive Capacity inthe Context of Knowledge Transfer Through Expatriation. Education of Economistsand Managers, 29, 127–142.
  28. Putnam, R.D. (2008). Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnychw Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
  29. Reiche, S.B., Harzing, A.‑W. (2011). International Assignments. In: A.‑W. Harzing,A. Pinnington (Eds.), International Human Resource Management. London: Sage,chapter 7.
  30. Renzl, B. (2008). Trust in Management and Knowledge Sharing: The MediatingEffects of Fear and Knowledge Documentation. Omega: International Journal ofManagement Science, 36(2), 206–220. 32 Rozkwitalska, M. (2011). Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filiizagranicznych korporacji transnarodowych. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwerbusiness. 33 Szulanski, G. (2003). Sticky knowledge. Barriers to knowing in the firm. London: Sage. 34 Zając, C. (2012). Cultural and Personnel Problems in the Management of HumanResources in International Capital Groups in Light of Empirical Research. HumanResource Management, 6(89), 72–88.