Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł dotyczy postaw pracowników wobec zróżnicowania wiekowego w zespołach i organizacjach. W literaturze podkreśla się, że czynnikiem warunkującym efektywność takich zespołów są m.in. postawy pracowników wobec osób z innych grup wiekowych oraz wobec pracy z nimi, a ocena postaw pracowników jest niezbędna do wykorzystania właściwych metod zarządzania takim zespołem. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących postaw pracowników wobec zróżnicowania wiekowego, przeprowadzonych w pierwszym etapie projektu Best Agers Lighthouses – Strategic Age Management for SME in the Baltic Sea Region. Wyniki badań pozwoliły na ocenę potrzeb i gotowości do wdrożenia działań związanych z zarządzaniem zróżnicowaniem wiekowym w badanych organizacjach.

Słowa kluczowe

zespoły zróżnicowane wiekowo zróżnicowanie wiekowe zarządzanie wiekiem postawy pracowników zarządzanie zmianą projekt Best Agers Lighthouses

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Stankiewicz, K. . (2016). Postawy pracowników wobec zróżnicowania wiekowego w zespołach i organizacjach. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 39(1), 141–156. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.7520

Referencje

  1. Belbin, M. (2009). Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek. Warszawa:Wolters Kluwer.
  2. Ellwart, T., Bundgens, S., Rack, O. (2013). Managing Knowledge Exchange andIdentification in Age Diverse Teams. Journal of Managerial Psychology, 28(7/8),950–972.
  3. Juchnowicz, M. (red.) (2014). Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy‑narzędzia‑aplikacje.
  4. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  5. Katzenbach, J.R., Smith, D.K. (2001). Siła Zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywnośćorganizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
  6. Kellough, J.E., Naff, K.C. (2004). Responding to Wake‑Up Call: An Examination ofFederal Agency Diversity Management Programs. Administration & Society, 36(1),62–90.
  7. Kenrick, D.T., Neuberg, S.L., Cialdini, R. (2002). Psychologia Społeczna. Gdańsk: GWP.
  8. Kołodziejczyk‑Olczak, I. (2014). Praktyki zarządzania międzygeneracyjnego w obszarzerekrutacji i selekcji pracowników. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5(100),29–42.
  9. Kunze, F., Bohm, S.A., Bruch, H. (2011). Age Diversity, Age Discrimination Climateand Performance Consequences – a Cross Organizational Study. Journal ofOrganizational Behavior, 32(2), 264–290.
  10. Lawthom, R. (2003). Przeciw wszelkiej nierówności: zarządzanie różnorodnością. W:N. Chmiel (red.), Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP, 417–437.
  11. Manstead, A., Hewstone, M., Fiske, S., Hogg, M, Reis, H., Semin, G. (red.) (1996).
  12. Encyklopedia “Blackwella” Psychologia Społeczna. Warszawa: Wydawnictwo JacekSantorski & Co.
  13. Pitts, D. (2009). Diversity Management, Job Satisfaction, and Performance: Evidencefrom U.S. Federal Agencies. Public Administration Review, 69(10), 328–338.
  14. Rabl, T., Triana, M.C. (2014). Organizational Value for Age Diversity and PotentialApplicants’, Organizational Attraction: Individual Attitudes Matter. Journal ofBusiness Ethics, 121, 403–417.
  15. Ries, B.C, Diestel, S., Shemla, M., Liebermann, S.C, Jungmann, F., Wegge, J., Schmidt,K.H. (2013). Age Diversity and Team Effectiveness. In: Ch. Schlick, E. Frieling,J. Wegge (Eds.), Age‑Differentiated Work Systems. Springer, 89–118.
  16. Roberge, M.E., Dick, R. (2010). Recognizing the Benefits of Diversity: When andHow Does Diversity Increase Group Performance?. Human Resource ManagementReview, 20, 295–308.
  17. Shen, J., Chanda, A., D’Netto, B., Monga, M. (2009). Managing Diversity ThroughHuman Resource Management: An International Perspective and ConceptualFramework. The International Journal of Human Resource Management, 20(2),235–251.
  18. Stankiewicz, K. (2015). Wdrażanie metod zarządzania wiekiem w organizacjachpublicznych na przykładzie Urzędu Miejskiego w Kilonii. Zarządzanie ZasobamiLudzkimi, 3‑4, 181–194.
  19. Suchar, M. (2005). Rekrutacja i selekcja personelu. Warszawa: C.H. Beck.
  20. Trinh, M.P. (2014). When Demographic and Personality Diversity are Both at Play:Effects on Team Performance and Implications for Diversity ManagementPractices. In: C. Hughes (Eds.), Impact of Diversity on Organization and CareerDevelopment. IGI Global, 54–79.
  21. Unsworth K.L., West, M.A. (2003). Zespoły: wyzwania pracy w grupie. W: N. Chmiel(red.), Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP, 359–380.
  22. Van Dick, R., Van Knippenbrtg, D., Hagele, S., Guillaume, Y.R., Brodbeck, F.C. (2008).
  23. Group Diversity and Group Identification: the Moderating Role of DiversityBeliefs. Human Relations, 61(10), 1463–1492.
  24. Wegge, J., Jungmann, F., Liebermann, S., Shemla, M., Ries, B.C., Diestel, S., Schmidt,K.H. (2012). What Makes Age Diverse Teams Effective? Results From a six‑YearResearch Program. Work, 41, 5145–5151.
  24. Wegge, J., Jungmann, F., Liebermann, S., Shemla, M., Ries, B.C., Diestel, S., Schmidt,K.H. (2012). What Makes Age Diverse Teams Effective? Results From a six‑YearResearch Program. Work, 41, 5145–5151.
  25. Wegge, J., Schmidt, K.H. (2009). The Impact of Age Diversity in Teams on GroupPerformance, Innovation and Health. In: A. Stamatios, C. Cooper, G.P. Chrousos,C.D. Spielberger, M.W. Eysenck (Eds.), Handbook of Managerial Behavior andoccupational Health. Edward Elgar Publishing, 79–94.
  26. Wojciszke, B. (2003). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa:Wydawnictwo Naukowe Scholar.