Projekt ChemMultimodal – na rzecz strategicznego rozwoju zrównoważonego transportu

Main Article Content

Marzenna Cichosz
Katarzyna Nowicka
Barbara Ocicka
Aneta Pluta-Zaremba

Abstrakt

Marzenna Cichosz, Katarzyna Nowicka, Barbara Ocicka, Aneta Pluta-Zaremba Celem artykułu jest przedstawienie istoty oraz głównych osiągnięć Projektu ChemMultimodal, zrealizowanego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w latach 2016-2019, w zakresie dorobku naukowego i rozwoju współpracy z różnymi grupami jego interesariuszy. Zaprezentowano wnioski z diagnozy rynku transportu multimodalnego chemii w Polsce, narzędzie pomocne w rozwoju tras multimodalnych, wyniki pilotaży zamiany gałęzi transportu oraz kierunki zmian w strategiach rozwoju transportu w kraju i regionie Mazowsza.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Cichosz, M., Nowicka, K., Ocicka, B., & Pluta-Zaremba, A. (2019). Projekt ChemMultimodal – na rzecz strategicznego rozwoju zrównoważonego transportu. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 51(2), 33-42. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2840
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Cichosz M., Nowicka K., Pluta-Zaremba A. (2017), Wyzwania wobec transportu multimodalnego w polskiej branży chemicznej, „Przemysł Chemiczny”, Vol. 96(1).
2. Cichosz M., Nowicka K., Pluta-Zaremba A. (2017), Uwarunkowania wyboru transportu multimodalnego w branży chemicznej w Polsce, „Przemysł Chemiczny”, Vol. 96(7).
3. Cichosz M., Nowicka K., Ocicka B. (2018), Efektywne planowanie transportu multimodalnego, „Przemysł Chemiczny”, Vol. 97(9).
4. Cichosz M., Pluta-Zaremba A. (2019), How to improve freight transport emissions’ management?, ”LogForum”, Vol. 15(1).
5. Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) (2014), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, https://www.pois.2007-2013.gov.
pl/Wiadomosci/Strony/Dokument_Implementacyjny_do_SRT_ostatecznie_przyjety_przez_RM_17102014.aspx, dostęp: 25.08.2018.
6. Moritz N. (2017), Status quo. Toolbox. Future steps. Dokument Projektu ChemMultimodal.
7. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) (2013), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, https://www.gov.pl/web/infrastruktura/strategiarozwoju-transportu-do-2020-roku-z-perspektywa-do-2030-roku2, dostęp: 25.08.2018.
8. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze (2013), Samorząd Województwa Mazowieckiego, https://www.mazovia.pl/zaatwspraw/prawo--przepisy/dokumentystrategiczne/art,341,strategia-rozwoju-wojewodztwa-mazowieckiego-do-2030-roku.html, dostęp: 02.07.2018.
9. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. (Projekt z dnia 9 listopada 2018 r.) (2018) Ministerstwo Infrastruktury, https://www.gov.pl/web/infrastruktura/projekt-strategiizrownowazonego-rozwoju-transportu-do-2030-roku2, dostęp: 20.11.2018.
10. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. Projekt z 12.03.2019 r. (2019), Ministerstwo Infrastruktury, https://www.gov.pl/web/infrastruktura/projekt-strategiizrownowazonego-rozwoju-transportu-do-2030-roku2, dostęp: 1.05.2019.