Business Intelligence w zarządzaniu współczesnych przedsiębiorstw

Main Article Content

Kamil Soszka

Abstrakt

W działalności przedsiębiorstw informacja zawsze odgrywała zasadniczą rolę, ponieważ to na jej podstawie podejmowane są decyzje oraz kształtowany jest pogląd odnośnie nadchodzących wydarzeń. Narzędziem, które pozwala na pozyskiwanie kompleksowej informacji odnośnie działalności przedsiębiorstwa, jest system Business Intelligence (BI). Na podstawie wyników własnych badań jakościowych, autor omawia istotę BI w zarządzaniu współczesnych przedsiębiorstw. Wskazuje miejsca, w których stosowanie tego narzędzia jest najbardziej przydatne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Soszka, K. . (2018). Business Intelligence w zarządzaniu współczesnych przedsiębiorstw. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 47(2), 64–71. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4730
Dział
Dział główny

Bibliografia

Cupoli P., et al. [2013], ACM Tech Pack on Business Intelligence/Data Management.

Czaja S. [2011], Wybrane informacyjne ograniczenia realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, w: Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny, A. Graczyk (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Dziembek D. [2015], Analiza SWOT systemów Business Intelligence udostępnianych przedsiębiorstwom w publicznej chmurze obliczeniowej, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Griffin R.W. [2009], Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Januszewski A. [2012], Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, Tom 2, Systemy Business Intelligence, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kubik K. [2012], Współczesne przedsiębiorstwa wobec wyzwań globalnej konkurencji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Łobejko S. [2009], Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce, Warszawa, EMAR Research Marketing.

Materska K. [2005], Rozwój koncepcji informacji i wiedzy jako zasobu organizacji, w: Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego. Miscellanea Informatologica Varsoviensia, B. Sosińska-Kalata, M. Przastek-Samokowa (red.), Warszawa, Wydawnictwo SBP.

Pirttimäki V., Lönnqvist A. and Karjaluoto A. [2006], Measurement of Business Intelligence in a Finnish Telecommunications Company, “The Electronic Journal of Knowledge Management“, Vol. 4(1), p. 83-90.

Ranjit B. [2009], Advanced analytics: opportunities and challenges, “Industrial Management & Data Systems”, Vol. 109 (2), p. 155-172.

Stefanowicz B. [2010], Informacja, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.

Watson H.J. [2009], Tutorial: Business Intelligence – Past, Present, and Future, “Communications of the Association for Information Systems”, Vol. 25, Article 39.

Woźniak-Sobczak B. [2015], Symbioza paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem w otoczeniu sieciowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 222.

Wyrębek H. [2011], Znaczenie aplikacji Business Intelligence w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Wyskwarski M. [2011], Business Intelligence – wspomaganie podejmowania decyzji kierowniczych w organizacji gospodarczej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej.