Współpraca jednostek naukowo-badawczych i przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim

Main Article Content

Paweł Zasadzki

Abstrakt

Przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego podejmują relatywnie trwałą współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi – głównie uczelniami wyższymi. Wpływ na to ma jakość świadczonych usług oraz dopasowanie oferty do potrzeb. Mimo ogólnego zadowolenia z kooperacji, przedsiębiorcy wskazali na istotne w ich opinii bariery utrudniające współpracę, jak np. ograniczenia budżetowe czy zawiłości prawne. W artykule przedstawiono wyniki badania będącego fragmentem projektu pn. „Współpraca przedsiębiorstw woj. warmińsko-mazurskiego z instytucjami otoczenia biznesu i uczelniami wyższymi.” Projekt sfinansowany w ramach konkursu Studencki Grant Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zasadzki, P. (2019). Współpraca jednostek naukowo-badawczych i przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim . Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 53(4), 61–68. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.6507
Dział
Dział główny

Bibliografia

Benneworth P., Hospersb G. J. (2007), Urban competitiveness in the knowledge economy: Universities as new planning animateurs. Progress in Planning, vol. 67(2), 99-198.

Bryła P., Jurczyk T., Domański T. (2013), Klasyfikacja barier podejmowania współpracy z otoczeniem gospodarczym przez uczelnie wyższe, „Marketing i Rynek”, nr 5, 10-16.

Commons J. R. (1924), Legal Foundations of Capitalism, New York: The Macmillan Company.

Cyran K. (2015), Bariery współpracy sfery biznesu z jednostkami naukowymi z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw, Modern Management Review, vol. XX, 22 (3/2015), 23-33.

Etzkowitz H., Zhou C. (2017), The Triple Helix. University–Industry–Government Innovation and Entrepreneurship, London: Routledge.

Florida R. (1995), Toward the learning region, Futures, vol. 27(5), 527-536.

Godlewska-Majkowska H., Komor A., Pilewicz T., Turek D., Żukowska J., Zarębski P., Czernecki M., Typa M. (2017), Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017, Oficyna Wydawnicza SGH.

Gorynia M. (2007), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Warszawa, PWE.

Kogut-Jaworska M. (2011), Rola szkolnictwa wyższego w podwyższaniu konkurencyjności regionu, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 71, 473-485.

Kubiński P., Ropuszyńska-Surma E. (2017), Rola instytucji otoczenia biznesu w kreowaniu sieci współpracy i rozwoju przedsiębiorstw typu start-up, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie”, nr 103, 110-111.

Lizińska, W. (2012), Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Olsztyn: Wyd. UWM.

Łubkowska W., Eider J. (2014), Uczelnie wyższe Szczecina jako potencjał regionu w aspekcie kształtowania innowacyjności. Handel Wewnętrzny, nr 5, 123-137.

Marks-Bielska R., Lizińska W., Babuchowska K., Wojarska M. (2017), Sprawność instytucjonalna vs. lokalny rozwój gospodarczy – czynniki kształtujące i interakcje. Raport z wykonania projektu badawczego. Olsztyn.

Nowak P. (2012), Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, nr 19, 153-168.

Perkmann M., Tartari V., McKelvey M., Autio E., Broström A., D’Este P., Fini R., Geuna A., Grimaldi R., Hughes A., Krabel S., Kitson M., Llerena P., Lissoni F., Salter A., Sobrero M. (2013), Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university–industry relations,“Research Policy”, 42, 423- 442, DOI: 10.1016/j.respol. 2012.09.07.

Poznańska K. (2016), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznymi w zakresie innowacyjności. Studia Ekonomiczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 280, 143-156.

Rosińska M. (2008), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa w oparciu o teorie instytucjonalne – koncepcja instytucjonalizmu organizacyjnego przedsiębiorstw, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 221, 257-275.

Szmit M. (2012), Rola uczelni wyższych w procesie rozwoju regionalnego: studium przypadku. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 28, 228-235.

Tomczak J. (2014), Współpraca uczelni wyższych z biznesem, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, z. 58(1193), 139-148.

UM WW-M (2019), Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego 2030, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, www. strategia2030.warmia.mazury.pl/strategia-2030/, 11.06.2019.

Valiati L., Fonseca P. C. (2014), Institutions and Culture: Thorstein Veblen’s and Pierre Bourdieu’s economic thought in dialogue, “Iberian Journal of the History of Economic Thought”, vol. 1(1), 1-17.

Veblen T. (1911), The Theory Of The Leisure Class, George Allen & Unwin Ltd, London, www. archive.org/details/in.ernet.dli.2015.136462/page/n5, 03.06.2019.

Walker G., Kogut B., Shan W. (1997), Social Capital, Structural Holes and the Formation of an Industry Network, Organization Science, vol. 8(2), 109-125.

Żukowska J., Kołodziejczyk D., Mechło P. (2018), Problemy definicyjne kapitału relacyjnego w literaturze zarządzania, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 351, 9-21.