Przestrzenne zróżnicowanie przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym a atrakcyjność inwestycyjna regionów

Main Article Content

Wiesława Lizińska
Paweł Zasadzki

Abstrakt

Rozwój gospodarczy regionów determinowany jest funkcjonowaniem na ich obszarze dobrze prosperujących przedsiębiorstw, w tym również tych z kapitałem zagranicznym. Skłonność inwestorów do podejmowania działalności w danym regionie uwarunkowana może być poziomem atrakcyjności inwestycyjnej, na którą wpływ ma wiele czynników. Istotne jest zbadanie korelacji pomiędzy poziomem atrakcyjności inwestycyjnej oraz poziomem przedsiębiorczości w regionach. Głównym celem badań była diagnoza zależności pomiędzy przestrzenną strukturą podmiotów z kapitałem zagranicznym a poziomem atrakcyjności inwestycyjnej. Analizę współzależności przeprowadzono dla 16 regionów Polski charakteryzujących się zróżnicowanym poziomem atrakcyjności oraz liczbą zarejestrowanych przedsiębiorstw w latach 2009-2017. Przeprowadzona analiza nie dostarcza jednoznacznej odpowiedzi. Dostrzec można jednak znaczną koncentrację działalności gospodarczej w zaledwie pięciu, najwyżej ocenianych w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej regionach oraz deficyt inwestycji w czterech województwach Polski Wschodniej o najniższych ocenach.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lizińska, W., & Zasadzki, P. (2019). Przestrzenne zróżnicowanie przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym a atrakcyjność inwestycyjna regionów. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 53(4), 22–30. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.6503
Dział
Dział główny

Bibliografia

Bitzenis A.P. (2007), Determinants of Foreign Direct Investment: Evidence from Multinationals in the Post-crisis Era of Bulgaria in the Late 1990s, “Southeast European and Black Sea Studies”, No. 7(1), p. 108-109.

Chidlow A., Holmstrom-Lind C., Holm U., Tuselmann H. (2012), Regional Motives for Post-Entry Subsidiary Development: The Case of Poland, William Davidson Institute Working Paper, No. 1034, p. 10-17.

Domański B. (2001), Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Dunning J.H. (2001), The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future, “International Journal of the Economics of Business”, Vol. 8(2), p. 176.

Godlewska-Majkowska H. (2018), Investment attractiveness of polish municipalities in relation to local entrepreneurship, „Olsztyn Economic Journal”, No. 13(2), p. 105-122.

Godlewska-Majkowska H., Komor A., Pilewicz T., Turek D., Żukowska J., Zarębski P., Czernecki M., Typa M. (2017), Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Golejewska A. (2016), A Comparative Analysis of the Socio-economic Potential of Polish Regions, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 30(2), s. 7-22.

IBnGR (2006-2016), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, raporty roczne z lat 2006-2016, Gdańsk.

Isard W. (1956), Location and space-economy: a general theory relating to industrial location, market areas, land use, trade, and urban structure, New York, The Technology Press of Massachusetts Institute of Technology and Wiley.

Jamróz-Ligęza A. (2014), Internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez franczyzę na przykładzie Yves Rocher, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty”, nr 1(31), s. 111-112.

Jaworek M., Kuczmarska M., Kuzel M. (2018), Location Factors of Foreign Direct Investment: a Regional Perspective, “Olsztyn Economic Journal”, No. 13(2), p. 159-163.

Karaszewski W. (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, ,TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.

Kisiel R., Lizińska W., Marks-Bielska R., Babuchowska K., Serocka I. (2016), Atrakcyjność inwestycyjna i klimat dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski – analiza porównawcza, W. Karaszewski (red.), Wyd. Naukowe UMK, Toruń, s. 202-205.

Kłysik-Uryszek M. (2011), Gospodarcze efekty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu, w: Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego, J. Świerkocki, (red.), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 21-30.

Krugman P. (1995), Development, Geography, and Economic Theory, Cambridge, Massachusetts Institute of Technology.

Kuznets S. (1995), Economic Growth and Income Inequality, “The American Economic Review”, American Economic Association, Vol. 45, No. 1, p. 18-26.

Lizińska W. (2012), Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.

Ohlin H. (1933), Interregional and international trade, Cambridge, Harvard University Press.

Pach J. (2001), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w świetle bezpieczeństwa ekonomicznego na przykładzie Polski w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Piotrowska-Trybull M. (2005), Perspektywy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie kujawsko-pomorskim, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim (stan, znaczenie dla gospodarki województwa, stymulanty i destymulanty napływu), W. Karaszewski (red.), Wyd. Naukowe UMK, Toruń, s. 197-198.

Puchalska K. (2015), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik modernizacji polskiej gospodarki, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 41 (1/2015), s. 400-401.

Reuber G., Crokellel H., Emersen M., Gallias-Hamono G. (1973), Private Foreign Investment in Development, Development Centre of the OECD, Oxford, p. 112-122.

Strzelczyk W. (2014), Pomiar atrakcyjności inwestycyjnej regionów a lokalizacja ogólna przedsiębiorstw, “Economic and Regional Studies”, Vol 7, No. 2, p. 5-25.

Weber A. (1909), Theory of Location of Industries, Chicago, The University of Chicago Press.

Zajdel M. (2011), Wybrane teorie rozwoju regionalnego oraz lokalnego a rynek pracy, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. 83, s. 398-400.