Refleksje o zarządzaniu wiedzą i niewiedzą

Main Article Content

Marek Brzeziński

Abstrakt

Zdolność organizacji do rozwoju i wprowadzania szybkich zmian ściśle wiąże się z poziomem wiedzy i jej rozwijaniem, oraz umiejętnościami kreowania i porządkowania tej wiedzy. Autor omawia zagadnienia związane z procesem wymiany wiedzy i niewiedzy, który występuje w organizacjach. Wskazuje problemy dynamiki związku wiedza-niewiedza oraz możliwości zarządzania tymi zasobami. Koncentracja na procesowym ujęciu wiedza-niewiedza może być twórczym rozwiązywaniem powyższych problemów na pograniczu psychologii i nauk o zarządzaniu, konkluduje autor.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Brzeziński, M. (2015). Refleksje o zarządzaniu wiedzą i niewiedzą. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 34(1), 36–41. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1961
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Alvesson M. [2004], Knowledge work and knowledge-intensive firms, Oxford, Oxford University
Press.
2. Brzeziński M. [2009], Organizacja kreatywna, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
3. Brzeziński M. [2014], O organizacjach przyszłości raz jeszcze, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”,
nr 1.
4. Brzeziński M. [2015], Wdrażanie innowacji technologicznych, maszynopis książki przygotowanej do
druku.
5. Czakon W. [2012], Sieci w zarządzaniu strategicznym, Warszawa, Wolters Kluwer.
6. Davenport T. [2007], Zarządzanie pracownikami wiedzy, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
7. Drucker P.F. [1999], Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
8. Drucker P.F. [2000], Zarządzanie w XXI wieku, Warszawa, Muza.
9. Gabriel Y. [2008], Organizing Words, Oxford, Oxford University Press.
10. Grajewski P. [2007], Organizacja procesowa, Warszawa, PWE.
11. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. [2004], Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Warszawa, Difin.
12. Hejduk I.K., Herman A. (red.) [2013], Dla przyszłości, Warszawa, Difin.
13. Israilidis J., Lock R., Cooke L. [2013], Ignorance Management, “Management Dynamics in the
Knowledge Economy”, Vol. 1, No. 1.
14. Jashapara A. [2006], Zarządzanie wiedzą, Warszawa, PWE.
15. Jemielniak D., Koźmiński A.K. [2012], Zarządzanie wiedzą, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
16. Kowalczyk A., Nogalski B. (red.) [2007], Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Warszawa,
Difin.
17. Perechuda K. [2005], Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja,
Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
18. Perechuda K. [2008], Filizofia I-Cing w zarządzaniu, Warszawa, Placet.
19. Probst G., Raub S., Romhardt K. [2002], Zarządzanie wiedzą w organizacji, Kraków, Oficyna
Ekonomiczna.
20. Roberts J. [2009], From Knowledge Management to Ignorance Management, International Conference
on Organizational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC), 26-28 April, Amsterdam.
21. Senge P.M. [1998], Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Warszawa, Wydawnictwo
ABC.
22. Skrzypek E., Hofman M. [2010], Zarządzanie procesami w