Praktyka i czas czynią Mistrza

Main Article Content

Andrzej Herman

Abstrakt

Na polskim rynku książek jest dużo pozycji dotyczących sektora MŚP. Przeważają prace, które mają charakter opisowy, a jeśli są oparte na jakichś badaniach, to zazwyczaj wycinkowych, stosunkowo mało reprezentatywnych dla całości sektora, i mających już w dużej mierze charakter historyczny. Niewiele jest natomiast publikacji, które odzwierciedlałyby wyniki prowadzonych badań nad kierunkami zmian strukturalnych w sektorze MŚP, pokazujących przechodzenie od tradycyjnej przedsiębiorczości do profesjonalnego zarządzania firmą. Książka Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, pod redakcją naukową Juliusza Gardawskiego wyróżnia się, dzięki głębokości postrzegania zmian które zachodzą w tym sektorze, ale także dzięki wieloletniej obserwacji, tego co w tym sektorze gospodarki dzieje się realnie. Omawiając treść książki autor rozwija szereg myśli, odwołując się przy tym do światowego dorobku o naukowego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Herman, A. (2015). Praktyka i czas czynią Mistrza. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 34(1), 43–55. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1966
Dział
Recenzje

Bibliografia

1. Bartkowski J. [2013], Przedsiębiorcy sektora MŚP i polityka, w: Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele
małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, Gardawski J. (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe
Scholar.
2. Burawoy M. [2009], O socjologię publiczną. Przemówienie prezydenckie z roku 2004, w: Nowe perspektywy
teorii socjologicznej, Manterys A., Mucha J. (red.), Kraków, Zakład Wydawniczy Nomos.
3. Czarzasty J. [2013], Kultura organizacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Rzemieślnicy
i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, Gardawski J. (red.), Warszawa,
Wydawnictwo Naukowe Scholar.
4. Dąbała W. [2013], Wybór próby i szacowanie wyników w badaniu przedsiębiorców sektora MŚP, w:
Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, Gardawski J.
(red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
5. 5. Eyal G., Szelenyi I., Townsley E. [1998], Making Capitalism Without Capitalists. Class Formation
and Elite Struggles in Post-Communist Central Europe, London/New York, Verso.
6. 6. Giddens A. [2009], Życie w społeczeństwie posttradycyjnym, w: Modernizacja refleksyjna. Polityka,
tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Beck U., Giddens A., Lash S., Warszawa,
Wydawnictwo Naukowe PWN, rozdz. 2.
7. Growiec K. [2011], Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje, Warszawa, Wyd. Szkoły
Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”.
8. Kliszko Cz. [2013], Położenie materialne polskich pracodawców, w: Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele
małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, Gardawski J. (red.), Warszawa, Wydawnictwo
Naukowe Scholar.
9. Konopka D. [2013], Rewitalizacja zaufania do administracji publicznej w Polsce, w: Samorządność w warunkach kryzysu, Partycki S. (red.), Lublin, Wydawnictwo KUL, s. 216-224.
10. Kowalik T. [2013], Czy i kiedy współpraca socjologów z ekonomistami jest możliwa?, w: O lepszy ład
społeczno-ekonomiczny, Warszawa, PTE i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.
11. Koźmiński A.K. [2008], Koniec świata menedżerów, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
12. Męcina J. [2013], Postawy przedsiębiorców wobec prawa i ocena warunków prowadzenia działalności
gospodarczej, w: Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych,
Gardawski J. (red), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
13. Pakulski J., Waters M. [1996], The Death of Class, London, Sage.
14. Portes A. [2000], The Two Meanings of Social Capital, „Sociological Forum”, Vol. 15, No. 1, pp.
1-13.
15. Putnam R.D. [2000], Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, New York,
Simon&Schuster. Wydanie polskie: Putnam R.D. [2008], Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie
wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
16. Sennett R. [2008], The Craftsmen, New Haven, Yale University Press.
17. Standing G. [2011], The Precariat. The New Dangerous Class, London/New York, Bloomsbury
Academic.
18. Sułek A. [2011], Obrazy z życia socjologii w Polsce, Warszawa, Oficyna Naukowa.
19. Św. Augustyn [1995], Wyznania, Kraków, Wydawnictwo Znak.
20. Taleb N.N. [2004], Fooled by Randomness. The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets,
Penguin Group.
21. Taleb N.N. [2007], The Black Swan, The Impact of the Highly Improbable, Penguin Group.
22. Toporowski J. [2009], Neoliberalizm: Wschodnioeuropejskie przedmurze, w: Neoliberalizm przed
trybunałem, Saad-Filho A., Johnston D. (red.), Warszawa, Książka i Prasa.
23. Urbański J. [2014], Prekariat i nowa walka klas, Warszawa, Książka i Prasa.
24. Urry J. [2009], Socjologia mobilności, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
25. Weber M. [2011], Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Warszawa, Alethea.
26. Żuk P. [2014], Zmiana jest możliwa i konieczna, „Le Monde Diplomatique Polska”, dolnośląski
Dodatek Kulturalny, 15 grudzień, s. VIII.

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 > >>