Obowiązki informacyjne dostawców usług płatniczych w Polsce i Europie

Main Article Content

Dorota Ślażyńska-Kluczek

Abstrakt

Rozwój rynków finansowych oraz coraz większa mobilność konsumentów wymusza wprowadzanie regulacji międzynarodowych i stwarzanie podstaw do funkcjonowania jednolitego rynku usług finansowych UE. W artykule zostały omówione główne obowiązki informacyjne dostawców usług płatniczych oraz regulacje wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w ślad za unijną dyrektywą 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ślażyńska-Kluczek, D. (2015). Obowiązki informacyjne dostawców usług płatniczych w Polsce i Europie. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 35(2), 80–89. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2087
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Dyrektywa [2007], Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada
2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/
WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (Dz.U. L 319,
05/12/2007 P.0001-0036).
2. EBI [2009], Guidance for the implementation of the Payment Services Directive, European Banking
Industry PSD Expert Group, August 2009.
3. EC [2013], Study on the impact of directive 2007/64/EC on payment services in the internal market
and on the application of regulation (EC) No 924/2009 on cross-border payments in the Community,
London Economics and iff in association with PaySys, European Commission.
4. Łętowska E. [2002], Prawo umów konsumenckich, Warszawa, C.H. Beck.
5. Łętowska E. [2004], Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa, C.H. Beck.
6. Kaszubski R., Obzejta Ł. [2012], Karty płatnicze w Polsce, Warszawa, Wydawnictwo Wolters Kluwer.
7. Mikłaszewicz P. [2008], Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa
Unii Europejskiej, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
8. Olszewski A. [2009], Pozycja prawna użytkownika w umowie o kartę płatniczą, Centrum Badań
Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, 26 listopada.
9. Rutkowska-Tomaszewska E. [2009], Naruszenie obowiązków informacyjnych banków w prawie umów
konsumenckich, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
10. Srokosz W. [2010], Zakres stosowania Dyrektywy PSD (Payment Services Directive), „Kwartalnik
Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych”.
11. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
12. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U., z 2011 r., Nr 199, poz. 1175,
z późn. zm.)
13. Vandezande N. [2014], Between bitcoins and mobile payments: will the European Commission’s new
proposal provide more legal certainty?, ”International Journal of Law and Information Technology”,
Vol. 22 (3), Autumn.