Instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój

Main Article Content

Mariusz Sagan

Abstrakt

Instytucje odgrywają coraz większe znaczenie w tworzeniu polityki zrównoważonego rozwoju, zarówno na szczeblu makro- i mikroekonomicznym. Kształtują zasady związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, rozwojem społecznym oraz ochroną środowiska. Celem artykułu jest analiza związków pomiędzy wybranymi instytucjonalnymi uwarunkowaniami funkcjonowania firm, a zdolnością przedsiębiorstw do adaptacji/współtworzenia wymogów zrównoważonego rozwoju oraz kreowania swoich strategii biznesowych w oparciu o omawianą koncepcję. Na podstawie prowadzonych rozważań należy stwierdzić, iż proces dostosowywania się biznesu do Agendy 2030 i wyznaczonych celów zrównoważonego rozwoju, ma charakter w zdecydowanej większości adaptacyjnego przyjmowania narzuconego ładu instytucjonalnego: międzynarodowego i krajowego. Proces ten jest rozciągnięty w czasie i charakteryzuje się różną dynamiką, w zależności od stopnia rozwoju systemów społeczno-gospodarczych w poszczególnych krajach i regionach oraz standaryzacji norm międzynarodowych.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Sagan, M. (2021). Instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 59(2), 27-39. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.59.2.3
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Astor (2019), Przemysł 4.0 to inwestycja w rozwój. Ludzi. Technologii. Biznesu, https://www.astor.com.pl, dostęp: 10.11.2019.
2. Berbecka J. (2016), Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość a zachowania konsumentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 303, Katowice, s. 7-8.
3. Braumberger A. (2019), Lider innowacji? Raport KE ukazuje żenującą prawdę o polskiej gospodarce, 21.06.2019, SpiersWEB, https://spidersweb.pl, dostęp 05.01.2020.
4. Dolińska M. (2010), Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa, s. 26-27.
5. EU (2020), European Innovation Scoreboard, Methodology report, European Commission 2020, EU, https://ec.europa.eu, dostęp 05.03.2021.
6. GUS (2021), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce 2017-2019, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, dostęp 04.03.2021.
7. Grzelak M., Liedel K. (2012), Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski – zarys problemu, „Bezpieczeństwa Narodowe”, nr 22, II/2012, s. 126.
8. Grzesik A. (2019), 4 niezwykle ważne etapy w rozwoju Twojej firmy, strona internetowa Adam Grzesik, https://adamgrzesik.pl, dostęp 02.11.2019.
9. Internet World Stats (2019), World Internet Users and 2019 Population Stats, www.internetworldstats.com, dostęp 02.01.2020.
10. Iwański T. (2017), Przemysł 4.0 i wszystko jasne, „Napędy i sterowanie”, nr 1, Racibórz, s. 22-23.
11. Kowalkowska J. (2016), Jak bardzo inteligentna może być fabryka?, Astor, https://www.astor.com.pl, dostęp 10.11.2019.
12. Kupper D. (2019), Embracing Industry 4.0 and Rediscovering Growth, https://www.bcg.com/pl, dostęp 11.11.2019.
13. Kwiecińska M. (2016), Wybrane metody analizy strategicznej otoczenia w planowaniu operacji reagowania kryzysowego – ujęcie teoretyczne, „Obronność”. Zeszyty naukowe 2(18), s. 108-127, http://cejsh.icm.edu.pl, dostęp 02.11.2019.
14. Lash R. (2020), Być liderem dzięki innowacjom, https://wwwhbrp.pl, dostęp 05.01.2020.
15. Lazarowicz A. (2018), Jakie znaczenie dla firmy ma kultura organizacyjna?, „Poradnik Przedsiębiorcy”, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl, dostęp 05.01.2020.
16. Matusiak K., Guliński J. (red.) (2010), Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, Warszawa 2010, https://www.parp.gov.pl, dostęp 04.01.2020.
17. Mazur-Wierzbicka E. (2015), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 26, nr 1, s. 101.
18. Mazurek-Kucharska B., Flis R. (2016), Przedsiębiorstwo innowacyjne – stroma droga na szczyt, w: B. Mazurek-Kucharska, M. Dębski (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce. Innowacyjne strategie, narzędzia i wdrożenia, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa, s. 55-57.
19. Nosalska K. (2018), 5 kluczowych obszarów cyfrowej transformacji, https://www.hbrp.pl, dostęp 02.11.2019.
20. Nowak K. (2018), Cloud computing – chmura obliczeniowa, https://www.s-net.pl/blog/2018/03/29, dostęp 11.11.2019.
21. Ostrowska M. (2013), Innowacje w polskich przedsiębiorstwach – bariery, korzyści oraz źródła finansowania, w: J. Czerniak (red. nauk.), Innowacyjność w polskiej i światowej gospodarce, Koło Naukowe Ekonomistów Wydziału Ekonomicznego, UMCS, Lublin.
22. Piątek Z. (2018), Od Industry 4.0 do Smart Factory: technologie i zmiany organizacyjne, strona internetowa Przemysl-40, http://przemysl-40.pl, dostęp 10.11.2019.
23. Prajsnar P. (2015), Internet rzeczy? To nie to, co myślisz…, https://www.forbes.pl, dostęp 11.11.2019.
24. PWC (2019), Przemysł 4.0, czyli wyzwania współczesnej produkcji, https://www.pwc.pl, s. 36-43, dostęp 02.11.2019.
25. Rudawska J. (2017), Bariery działalności innowacyjnej w sektorze przedsiębiorstw. Studium przypadku, „Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka” nr 1, s. 77.
26. Siemens (2017), Od industry 4.0 do smart factory. Poradnik menedżera i inżyniera, strona internetowa Siemens, https://publikacje.siemens-info.com, dostęp 10.11.2019.
27. Sikora J., Uziębło A. (2013), Innowacja w przedsiębiorstwie – próba zdefiniowania, „Zarządzanie i Finanse”, nr 2, s. 351.
28. Tabakow M., Korczak J., Franczyk B. (2014), Big data – definicje, wyzwania i technologie informatyczne, „Informatyka ekonomiczna”, nr 1(31), s. 141.
29. Witkowska A. (2019), Wytwarzanie przyrostowe, strona internetowa DesignNews, http://www.designnews.pl/, dostęp 11.11.2019.
30. Włodarczyk R. (2017), Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, Nr 25, t. 2, s. 117.