Nic o nas bez nas? Zaangażowanie ruchu osób z niepełnosprawnościami w monitoring wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce. Studium przypadku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Magdalena Kocejko

Abstrakt

Artykuł 33 ratyfikowanej w 2012 r. przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) wskazuje konieczność prowadzenia działań monitorujących jej wdrażanie przez społeczeństwo obywatelskie, w tym w szczególności organizacje zrzeszające osoby z niepełnosprawnościami. Faktyczna reprezentacja i wpływ środowiska osób z niepełnosprawnościami w myśl zasady „nic o nas bez nas” jest przedmiotem szczególnego zainteresowania Komitetu ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, który przygotował komentarz generalny do art. 33 poświęcony tej sprawie. W artykule przeanalizowany został sposób prowadzenia monitoringu KPON w Polsce i włączenie w ten proces osób z różnymi niepełnosprawnościami w kontekście wymagań określonych przez Komitet ONZ. W Polsce monitoring KPON prowadzony jest w dużej mierze przez duże organizacje pozarządowe i grono ekspertów, co ma swoje konsekwencje. Z działań monitoringowych i rzeczniczych praktycznie wykluczone są grupy osób z niepełnosprawnościami narażonych na wielokrotne wykluczenie i dyskryminację, a więc w szczególnie trudnej sytuacji.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Kocejko, M. (2018) „Nic o nas bez nas? Zaangażowanie ruchu osób z niepełnosprawnościami w monitoring wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce. Studium przypadku”, Studia z Polityki Publicznej, 5(4(20), s. 9-21. doi: 10.33119/KSzPP.2018.4.1.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Albrecht, G.L. (2006). Encyclopedia of Disability. London: Sage Publications.
Barnes, C., Mercer, G. (2014). Niepełnosprawność. Warszawa: Sic!.
Degener, T. (2016). Disability in a Human Rights Context. Laws 5(3).
De Beco, G. (2011). Article 33(2) of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Another Role for National Human Rights Institutions?. Netherlands Quarterly of Human Rights.
Głąb, Z., Kurowski, K. (red.) (2018). Answers to the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities List of Issues within the Evaluation of the Polish Report on the Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1206&Lang=en (dostęp: 19.09.2018).
Kubicki, P. (2017). Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (2016). Metodologia prowadzenia monitoringu działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami zawierająca minimalne wymogi dla przeprowadzenia tego monitoringu, w tym projekt narzędzia do wykorzystania przez projektodawców przy prowadzeniu ww. monitoringu,
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/monitoring-dzialan-jednostek-administracji­-rzadowej-i-samorzadowej-pod-katem-realizacji-praw-osob-z-niepelno-sprawnosciami (dostęp 16.09.2018).
Office of the High Commissioner for Human Rights (2007). From Exclusion to Equality. Realizing the rights of persons with disabilities. Handbook for Parliamentarians on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol. Geneva.
ONZ (2006). Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001169 (dostęp: 13.09.2018).
ONZ (2010). Monitoring the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Guidance for Human Right Monitors. New York and Geneva.
ONZ (2018). General comment on article 4.3 and 33.3 of the convention on the participation with persons with disabilities in the implementation and monitoring of the Convention, https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx (dostęp: 17.09.2018).
Shakespeare, T. (2014). Disability rights and wrongs revisited. New York: Rotledge.
Stein, M.A. (2007). Monitoring the Convention on the rights of persons with disabilities: innovations, lost opportunities, and future potentials. Cambridge: Harvard Law School Project on Disability.
Zadrożny, J. (red.) (2015). Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce (Alternative Report on the Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities). Warszawa.