Czasopismo „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” zapewnia dostęp do treści artykułów w trybie otwartego dostępu (Open Access) na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Autorzy zachowują prawa autorskie i prawa do publikacji bez ograniczeń.

Licencja CC-BY

 

Zasady autoarchiwizacji tekstów przez autorów:

Czasopismo zezwala autorom i zachęca ich do zamieszczania swoich artykułów na prywatnych stronach internetowych oraz w repozytoriach instytucjonalnych. Dotyczy to zarówno wersji przed opublikowaniem, jak i wersji po publikacji. W przypadku udostępniania wersji przed opublikowaniem (np. maszynopisu, wersji bez formatowania zastosowanego przez redakcję, bez korekt redakcyjnych, przed recenzjami) należy wyraźnie zaznaczyć w treści udostępnianego artykułu, że jest to wersja przed publikacją. Autorzy udostępniając swoje artykuły są zobowiązani do zamieszczenia szczegółowych informacji bibliograficznych, w szczególności (o ile to tylko możliwe) podania tytułu tego czasopisma.

Zalecamy skorzystanie z dowolnej z następujących akademickich sieci społecznościowych: ResearchGate, Academia.edu i SSRN. Zalecamy również korzystanie z repozytoriów instytucjonalnych, takich jak np. Cyfrowe Otwarte Repozytorium Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Repozytorium Centrum Otwartej Nauki, Social Science Open Access Repository, EconStor i Munich Personal RePEc Archive.

 

Dane badawcze / Materiały uzupełniające:

Czasopismo rekomenduje autorom samodzielne udostępnianie danych badawczych związanych z publikowanymi w czasopiśmie artykułami przy uwzględnieniu wymagań nakładanych m.in. przez wydawców naukowych, w umowach grantowych, pracodawców oraz w kodeksach etyki pracy naukowej.

W razie potrzeby materiały dodatkowe należy udostępnić online osobno przed przesłaniem maszynopisu artykułu do czasopisma. W materiałach należy także uwzględnić wszelkie dodatkowe dane i/lub prezentacje graficzne, takie jak np. rysunki i/lub tabele. Prosimy o deponowanie wszystkich plików dodatkowych w otwartych repozytoriach, takich jak np. Zenodo, FigShare, RepOD lub Archiwum Danych Społecznych w celu stałego przechowywania i otrzymania DOI.

Lista repozytoriów danych jest dostępna w katalogu Open Access Directory.

W maszynopisie należy podać odpowiednie informacje o przechowywanych danych badawczych lub materiałach uzupełniających, np. odniesienie do DOI lub sekcja z oświadczeniem o dostępności danych, jak podano na przykładzie poniżej:

„Dodatkowe dane [WYGENEROWANE/ANALIZOWANE] na potrzeby tego [ARTYKUŁU/BADANIA] można znaleźć w [NAZWA REPOZYTORIUM] [LINK]”.

 

ORCID (Open Researcher and Contributor ID):

Czym jest ORCID ID?

ORCID to niezależna organizacja non-profit, która przydziela stały identyfikator - ORCID ID. Ma on za zadanie odróżniać Cię unikalnie spośród innych badaczy i zbierać Twoje publikacje i wyniki badań w jednym miejscu. ORCID jest zintegrowany z wieloma platformami wydawniczymi, instytucjami, usługami badawczymi na całym świecie, także z tym czasopismem. Dowiedz się więcej na orcid.org.

Jak i dlaczego używamy ORCID ID?

Niniejsze czasopismo zbiera numery ORCID, aby można było zidentyfikować Twoje prace w tym czasopiśmie i dodać je do Twojego dorobku spisanego w ORCID ID za pomocą publicznego i klienckiego API. Kiedy klikniesz przycisk "Autoryzuj" w wyskakującym oknie, zostaniesz zapytany o zgodę na użycie Twojego ORCID ID poprzez: rejestrację numeru ORCID ID lub jeśli już go posiadasz, zalogowanie się do swojego konta, dając nam zezwolenie na pobranie Twojego ORCID ID. Robimy to w celu uzyskania pełnej zgodności Twoich prac ze stanem faktycznym.
Dowiedz się więcej: Co oznacza zalogowanie się do ORCID?

Gdzie wyświetlany jest ORCID ID?

Powiadamianie o używaniu autoryzowanego ID na Twoim koncie jest zaznaczone przez wyświetlanie ikony  przy Twoim profilu użytkownika oraz na stronie artykułu. Dowiedz się więcej: Jak powinien być wyświetlany ORCID ID?

 

Dodatkowe informacje:

- Zgłoszenia artykułów/Wytyczne dla autorów

- Regulamin czasopisma

- Zasady etyki wydawniczej

- Zasady recenzowania i przyjmowania tekstów do czasopisma

- Indeksowanie i archiwizacja

- Polityka prywatności