Pismo „Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” jest kwartalnikiem, w którym zamieszczane są teksty o charakterze akademickim. Jego profil nawiązuje do anglosaskiej tradycji analitycznej znanej pod angielską nazwą public policy.

Teksty poświęcamy problematyce polityki publicznej w różnych jej wymiarach, w tym między innymi: 

 • - analizie problemów publicznych (wyzwania, ryzyka),
 • - analizie działań publicznych (reform) w różnego typu politykach (sektorowych i horyzontalnych),
 • - sieci interesariuszy określonych polityk (policy communities), ich interesów, wzajemnych interakcji,
 • - koncepcji czy teorii polityki publicznej (w tym polityk sektorowych),
 • - modelom i cyklom w danej polityce (od diagnozy problemu do ewaluacji rozwiązania),
 • - postawom, wartościom, motywom działania aktorów polityk (np. rola zaufania wśród interesariuszy, zdolność do współpracy),
 • - metodom ewaluowania rezultatów w politykach,
 • - wskaźnikom obrazującym rezultaty działań publicznych,
 • - mechanizmom alokacji zasobów w działaniu publicznym (rynek i jego zawodność, zawodność państwa),
 • - źródłom wpływającym na kształtowanie polityk publicznych (np. źródła intelektualne, społeczno-kulturowe, historyczne),
 • - źródłom wiedzy w wybranych politykach (policy knowledge), brokerom wiedzy (sieci eksperckie),
 • - procesom decyzyjnym i stylom działania w polityce publicznej (działania jednostronne vs. partnerskie, antycypacja problemów vs. reaktywność),
 • - czynnikom instytucjonalnym współkształtującym politykę publiczną (np. systemy partyjne, parlamentarne, administracja publiczna).

Zapraszamy do nadsyłania tekstów poświęconym zarówno politykom ekonomicznym, społecznym (np. socjalnym, o ubezpieczeniach społecznych), infrastrukturalnym (np. energetyka, transport), jak i politykom typu edukacja, szkolnictwo wyższe, a także politykom horyzontalnym (polityka regionalna, strategie publiczne, itp.).

Kwartalnik „Studia z Polityki Publicznej" został uznany za pismo punktowane. Stało się to po zakwalifikowaniu kwartalnika do grona pism, którym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało granty. Służą one dostosowaniu się pism do wyższych standardów edycji jako publikacji akademickich, w tym uzyskania wyższego stopnia umiędzynarodowienia. Czasopismo otrzymało 20 punktów. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism.

 

Najważniejsze informacje

Tytuł czasopisma: Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies

ISSN: 2391-6389

eISSN: 2719-7131

Redaktor naczelny: Andrzej Zybała (SGH)

Wydawca: Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
we współpracy z: Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Rejestr dzienników i czasopism: PR 18551, Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

Rok założenia: 2014

Kontakt z redakcją: kwartalnikSPP@sgh.waw.pl

Główna osoba do kontaktu: Andrzej Klimczuk (SGH), sekretarz redakcji, aklimcz@sgh.waw.pl

Częstotliwość: 4 numery w roku

Proces recenzji: podwójnie ślepa recenzja (double-blind peer review)

Opłaty za procedowanie artykułów (Article Processing Charges; APCs): brak

Opłata za zgłoszenie artykułu: brak

Licencja: Czasopismo „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” zapewnia dostęp do treści artykułów w trybie otwartego dostępu (Open Access) na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

Licencja CC-BY

Indeksowanie i archiwizacja: m.in. bazy danych BazEkon, CEEOL, CrossRef, Google Scholar, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Lens, Dimensions, Scite, Scilit, Baidu Scholar, NAVER, KOAR, Informationsdienst Politikwissenschaft (POLLUX), International Political Science Abstracts (IPSA), J-Gate, RePEc

Zasady autoarchiwizacji tekstów przez autorów: Czasopismo zezwala autorom i zachęca ich do zamieszczania swoich artykułów na prywatnych stronach internetowych oraz w repozytoriach instytucjonalnych. Dotyczy to zarówno wersji przed opublikowaniem, jak i wersji po publikacji.

Sieci społecznościowe: Facebook