Czasopismo „Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” jest kwartalnikiem, w którym zamieszczane są teksty o charakterze akademickim. Jego profil nawiązuje do anglosaskiej tradycji analitycznej znanej pod angielską nazwą public policy.

Teksty poświęcamy problematyce polityki publicznej w różnych jej wymiarach, w tym między innymi: 

 • - analizie problemów publicznych (wyzwania, ryzyka),
 • - analizie działań publicznych (reform) w różnego typu politykach (sektorowych i horyzontalnych),
 • - sieci interesariuszy określonych polityk (policy communities), ich interesów, wzajemnych interakcji,
 • - koncepcji czy teorii polityki publicznej (w tym polityk sektorowych),
 • - modelom i cyklom w danej polityce (od diagnozy problemu do ewaluacji rozwiązania),
 • - postawom, wartościom, motywom działania aktorów polityk (np. rola zaufania wśród interesariuszy, zdolność do współpracy),
 • - metodom ewaluowania rezultatów w politykach,
 • - wskaźnikom obrazującym rezultaty działań publicznych,
 • - mechanizmom alokacji zasobów w działaniu publicznym (rynek i jego zawodność, zawodność państwa),
 • - źródłom wpływającym na kształtowanie polityk publicznych (np. źródła intelektualne, społeczno-kulturowe, historyczne),
 • - źródłom wiedzy w wybranych politykach (policy knowledge), brokerom wiedzy (sieci eksperckie),
 • - procesom decyzyjnym i stylom działania w polityce publicznej (działania jednostronne vs. partnerskie, antycypacja problemów vs. reaktywność),
 • - czynnikom instytucjonalnym współkształtującym politykę publiczną (np. systemy partyjne, parlamentarne, administracja publiczna).

Zapraszamy do nadsyłania tekstów poświęconym zarówno politykom ekonomicznym, społecznym (np. socjalnym, o ubezpieczeniach społecznych), infrastrukturalnym (np. energetyka, transport), jak i politykom typu edukacja, szkolnictwo wyższe, a także politykom horyzontalnym (polityka regionalna, strategie publiczne, itp.).

Kwartalnik „Studia z Polityki Publicznej” jest czasopismem punktowanym: 70 punktów (wykaz czasopism punktowanych Ministra EiN z 2023 r.).

Dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o rodzinie, nauki o zdrowiu, nauki socjologiczne, stosunki międzynarodowe.

Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych według Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD FOS): nauki o zdrowiu, ekonomia i zarządzanie, politologia, geografia społeczna i ekonomiczna, socjologia

Kwartalnik jest czasopismem gold/diamond Open Access, indeksowanym w Directory of Open Access Journals (DOAJ) - odpowiada wymaganiom NCN dotyczącym publikowania w systemie Open Access. 

Najważniejsze informacje

Tytuł czasopisma: Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies

ISSN: 2391-6389

eISSN: 2719-7131

Redaktor naczelny: Andrzej Zybała (SGH)

Wydawca: Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
we współpracy z: Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Rejestr dzienników i czasopism: PR 18551, Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

Rok założenia: 2014

Kontakt z redakcjąkwartalnikSPP@sgh.waw.pl

Główna osoba do kontaktu: Anna Anetta Janowska (SGH), sekretarz redakcji, ajanows@sgh.waw.pl

Częstotliwość: 4 numery w roku

Proces recenzji: podwójnie ślepa recenzja (double-blind peer review)

Opłaty za procedowanie artykułów (Article Processing Charges; APCs): brak

Opłata za zgłoszenie artykułu: brak

Licencja: Czasopismo „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” zapewnia dostęp do treści artykułów w trybie złotego/ diamentowego otwartego dostępu (Open Access) na podstawie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

Licencja CC-BY

Indeksowanie: m.in. bazy danych BazEkon, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), CrossRef, Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ERIH PLUS, Free Journal Network (FJN), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Lens, Dimensions, Scite, Scilit, Baidu Scholar, NAVER, Korea Open Access Platform for Researchers (KOAR), Informationsdienst Politikwissenschaft (POLLUX), International Political Science Abstracts (IPSA), J-Gate, Research Papers in Economics (RePEc), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Gale Academic OneFile, China National Knowledge Infrastructure (CNKI), EBSCOhost, HeinOnline.

Archiwizacja: Biblioteka Narodowa, Biblioteka SGH w Warszawie, system Fatcat - Internet Archive, system PKP Preservation Network (PKP PN) notowany w The Keepers registry.

Zasady autoarchiwizacji tekstów przez autorów: Czasopismo zezwala autorom i zachęca ich do zamieszczania swoich artykułów na prywatnych stronach internetowych oraz w repozytoriach instytucjonalnych i dziedzinowych. Dotyczy to zarówno wersji przed opublikowaniem (AAM), jak i wersji po publikacji (VoR).

Sieci społecznościoweFacebook