Redakcja przyjmuje nadesłane teksty, jeśli są zgodne z profilem czasopisma, a także z wymaganiami zawartymi w Informacjach dla Autorów. Autorzy tekstów muszą także spełniać warunki zawarte w Kodeksie Etyki Wydawniczej w kwartalniku „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”.

Redakcja zwraca uwagę, iż artykuły powinny być opracowane na właściwym poziomie pod względem czytelności przekazu, zaopatrzone w abstrakty, słowa kluczowe, tłumaczenia.

Przyjmowane są artykuły oryginalne, tj. niezgłaszane i niepublikowane w wydawnictwie naukowym.

Autor pracy zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia o oryginalności pracy.

Recenzję zewnętrzną sporządza dwóch recenzentów w systemie „double-blind peer review process”, czyli po usunięciu informacji o tożsamości autora. Stosowany jest formularz recenzji.

W przypadku, gdy treść artykułu umożliwia identyfikację autora, recenzent podpisuje oświadczenie o braku konfliktu interesów lub rezygnuje z przygotowania recenzji. Uważa się, że konflikt taki występuje między recenzentem a autorem w przypadku bezpośrednich relacji osobistych, podporządkowania zawodowego lub bezpośredniej profesjonalnej lub naukowej współpracy w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania maszynopisu.

Autor otrzymuje recenzje do wglądu (nie zna tożsamości recenzentów). Jest zobowiązany do ustosunkowania się do przedstawionych uwag.

Na koniec każdego roku czasopismo publikuje listę recenzentów naukowych współpracujących z redakcją. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane.

 

Wzory istotnych dokumentów:

„Formularz recenzji artykułu” w kwartalniku „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”:

- w formacie PDF (w języku polskim / in English)

- w formacie DOCX (w języku polskim / in English)

Ten sam formularz jest stosowany w trakcie procedowania recenzji z użyciem systemu OJS.

„Oświadczenie o prawach autorskich” - wydawane dla autora/autorów przez Redakcję:

- przykład w formacie PDF (w języku polskim / in English​)

 

Standardy akceptacji tekstów:

Ostateczną decyzję o przyjęciu tekstu do publikacji podejmuje Redaktor Naczelny kwartalnika po zapoznaniu się z treścią jego recenzji. Decyzja ta każdorazowo wynika z przyjętych założeń odnośnie do kształtu oraz profilu naukowego czasopisma, jego możliwości publikacyjnych, zasad etyki wydawniczej oraz regulacji prawnych, w tym dotyczących ochrony praw autorskich i pozostałych zasad prawa ogólnego.

Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułu, czyli rezygnacji z przesłania do recenzji zewnętrznych. Może mieć to miejsce, zwłaszcza gdy tekst:
1. nie mieści się w granicach problematyki właściwej dla dyscypliny wiedzy o polityce publicznej (nie chodzi o teksty interdyscyplinarne, do których zachęcamy),
2. pozbawiony jest czytelności w prowadzonych wywodach (np. wewnętrzna spójność w przechodzeniu do kolejnych wątków),
3. nie zawiera sprecyzowanych ram teoretycznych, które określają sposób rozumowania, preferencje pojęciowe, teoretyczne punkty odniesienia oraz pozbawiony jest wyraźnie postawionego pytania badawczego, tez/hipotez,
4. zawiera nadmiar stwierdzeń niepopartych odpowiednimi danymi lub takich które nie pochodzą z obszaru zobiektywizowanej wiedzy (badania, analizy wieloczynnikowe).

W przypadku otrzymania pozytywnych recenzji oraz decyzji dotyczącej zgody na publikację artykułu na łamach kwartalnika autor/autorzy artykułu są zobowiązani przesłać wypełnione i podpisane Oświadczenie o prawach autorskich (przykład w języku polskim / in English​), które przygotuje i wyda dla autora/autorów Redakcja.

 

Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo do:

- dokonywania zmian redakcyjnych w treści nadsyłanych do publikacji tekstów, o ile nie wpływają one na ich wydźwięk naukowy i są uzgodnione z autorem/autorami (w szczególności dotyczy to prawa do zmiany tytułów, tworzenia skrótów oraz adiustacji);

- odrzucenia lub odesłania artykułu autorowi/autorom, gdy zakres wymaganych poprawek stylistycznych i gramatycznych wykracza poza standard korekty;

- rezygnacji z publikowania materiałów graficznych, których nie można wydrukować w dobrej jakości (materiały skopiowane z innych publikacji nie będą przyjmowane).

 

Proces publikacji artykułów:

Stosujemy podstawowe wytyczne procesu redakcyjnego i wydawniczego z użyciem systemu OJS. Redakcja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niektórych etapów oraz do komunikacji z autorami przez e-mail.

 

Dodatkowe informacje:

- Zgłoszenia artykułów/Wytyczne dla autorów

- Regulamin czasopisma

- Zasady etyki wydawniczej

- Polityka Open Access

- Indeksowanie i archiwizacja

- Polityka prywatności