Ryzyko polityczne w zarządzaniu długiem lokalnym w Polsce

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Daniel Budzeń
https://orcid.org/0000-0003-0895-6181

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z występowaniem ryzyka politycznego w samorządzie lokalnym w Polsce. Podjęto próbę zidentyfikowania możliwości wystąpienia politycznego cyklu budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych została przeprowadzona analiza empiryczna finansów samorządowych z uwzględnieniem poziomu zadłużenia, wydatków majątkowych, a także wyniku budżetu. Prezentowane rezultaty badań obejmują wszystkie kategorie jednostek samorządu terytorialnego, tj. gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i województwa. Analiza obejmuje lata 2003-2019. Szczególne zainteresowanie wzbudziły lata wyborcze i okresy przedwyborcze. Część empiryczną poprzedza przegląd literatury zarówno w zakresie cyklu wyborczego, jak i ryzyka w zarządzaniu długiem lokalnym. Przyjęta struktura artykułu umożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy ryzyko polityczne występuje w badanych podmiotach?

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Budzeń, D. (2021) „Ryzyko polityczne w zarządzaniu długiem lokalnym w Polsce”, Studia z Polityki Publicznej , 8(2(30), s. 29-45. doi: 10.33119/KSzPP/2021.2.2.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Alesina, A., Tabellini, G. (1990). A positive theory of fiscal deficits and government debt. The Review of Economic Studies, 57 (3): 403-414. DOI: 10.2307/2298021.
Bitner, M., Cichocki, K., Sierak, J. (2013). Standardy zarządzania długiem na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ich wpływ na finansowanie infrastruktury. Warszawa: Instytut Badań Systemowych PAN.
Borowski, K. (2014). Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji. Warszawa: Difin.
Budzeń, D. (2016). Refinansowanie długu lokalnego w Polsce. Nowe tendencje w zarządzaniu finansami publicznymi. Studia BAS, 3 (47): 195-217.
Cichocki, K. (2013). Zarządzanie finansami i długiem samorządu terytorialnego w perspektywie wieloletniej. Warszawa: Instytut Badań Systemowych PAN.
Denek, E., Dylewski M. (2013). Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej. Warszawa: Difin.
Działo, J. (2007). Wpływ czynników politycznych na instrumenty i efekty polityki gospodarczej. Gospodarka Narodowa, 5-6: 25-44.
Hibbs, D. (1977). Political Parties and Macroeconomic Policy. The American Political Science Review, 71 (4): 1467-1487. DOI: 10.2307/1961490.
IMF (International Monetary Fund) (2014). Revised Guidelines for Public Debt Management. Washington: IMF. https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/040114.pdf (dostęp: 1.08.2020).
Jastrzębska, M., Janowicz-Lomott M., Łyskawa K. (2014). Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego. Warszawa: Wolters Kluwer.
Kalecki, M. (1943). Political Aspects of Full Employment. The Political Quarterly, 14: 1-9. DOI: 10.1111/j.1467-923X.1943.tb01016.x.
Kamiński, A. (2012). Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
Marchewka-Bartkowiak, K. (2008). Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej. Warszawa: WN PWN.
Marchewka-Bartkowiak, K. (2015). Ryzyko refinansowania długu. W: Leksykon budżetowy: 209. G. Gołębiowski, K. Marchewka-Bartkowiak (red.). Warszawa: Wyd. Sejmowe.
Ministerstwo Finansów (2019). Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023. Warszawa: Ministerstwo Finansów. https://www.gov.pl/web/finanse/strategie-zarzadzania-dlugiem (dostęp: 20.07.2020).
Ministerstwo Finansów (2020). Bazy danych sprawozdań budżetowych. https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdania-budzetowe (dostęp: 19.08.2020)
Pacześ, P. (2011). Doświadczenia Polski w świetle teorii politycznego cyklu koniunkturalnego. Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń - Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 85: 215-239.
Panizza, U. (2014). Public Debt Risks in Italy. Myths, Facts, and Policies. Graduate Institute of International and Development Studies Working Paper, 13: 1-13.
Poniatowicz, M., Salachna, J., Perło, D. (2010). Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
Próchnicki, L. (2012). Rola deficytu budżetowego w gospodarce - ewolucja teorii. Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 27: 163-186.
Rogoff, K., Sibert, A. (1988). Elections and Macroeconomic Policy Cycles. Review of Economic Studies, 55 (1): 1-16.
Samuelson, P., Nordhaus, W. (2000). Ekonomia 1. Warszawa: WN PWN.
Stankiewicz, W. (2007). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: PTE.
Persson, T., Tabellini, G. (2003). Do Electoral Cycles Differ Across Political Systems? (March 2003). IGIER Working Paper, 232. DOI: 10.2139/ssrn.392643.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz. U. 2021, poz. 305.
Veiga L. G., Veiga F. J. (2004). Political Business Cycles at the Municipal Level. NIPE Working Papers, 4: 1-26. DOI: 10.2139/ssrn.533682.