Rola organizacji pozarządowych w procesie integracji migrantów w Polsce. Przykład Łomży

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Joanna Zuzanna Popławska
https://orcid.org/0000-0001-9588-3093
Justyna Gać
https://orcid.org/0000-0002-2050-5140

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie roli organizacji pozarządowych w procesie integracji migrantów w Polsce. Egzemplifikacją teoretycznych rozważań jest analiza działań podejmowanych przez lokalną organizację pozarządową wobec migrantów w Łomży. Artykuł powstał na podstawie analizy desk research oraz badań terenowych, w których posłużono się techniką indywidualnych wywiadów pogłębionych prowadzonych z przedstawicielami władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych. Analiza działań organizacji pozarządowej podejmowanych wobec migrantów w Łomży wykazała, że są to działania typowe dla tego typu podmiotów. Jednak fakt podejmowania działań w średniej wielkości mieście nadawał tej aktywności szczególną specyfikę, niespotykaną w dużych miastach.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Popławska, J. Z. i Gać, J. (2021) „Rola organizacji pozarządowych w procesie integracji migrantów w Polsce. Przykład Łomży”, Studia z Polityki Publicznej , 8(3(31), s. 57-73. doi: 10.33119/KSzPP/2021.3.4.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Chrzanowska, A., Klaus, W., Kosowicz, A. (2011). Polityka wyboru i lokalizacji ośrodków dla uchodźców. Analiza i rekomendacje. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
Dragan, A. (2017). Organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą dla uchodźców i migrantów. Warszawa: Kancelaria Senatu.
Europejski Trybunał Obrachunkowy (2018). Integracja migrantów spoza UE. Dokument analityczny, https://www.eca.europa.eu/Lists/ ECADocuments/Briefing_paper_Integration_migrants/Briefing_paper_Integration_migrants_PL.pdf (dostęp: 29.05.2021).
Fundacja Ocalenie (2021). Strona główna Fundacja Ocalenie, https://ocalenie.org.pl (dostęp: 26.05.2021).
GUS (Główny Urząd Statystyczny) (2017). Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030. Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-gmin-na-lata-2017-2030-opracowanie-eksperymentalne,10,1.html (dostęp: 1.05.2021).
GUS (Główny Urząd Statystyczny) (2019). Rocznik Demograficzny. Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2019,3,13.html (dostęp: 25.05.2021).
GUS (Główny Urząd Statystyczny) (2020). Populacja cudzoziemców w Polsce w czasie COVID-19. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/kapital-ludzki/populacja-cudzoziemcow-w-polsce-w-czasie-covid-19,12,1.html (dostęp: 25.05.2021).
GUS (Główny Urząd Statystyczny) (2021). Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp: 16.05.2021).
Haberla, M. (2019). Cudzoziemcy na podlaskim rynku pracy. Raport z badań. Białystok: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, https://wupbialystok.praca.gov.pl/documents/102984/10969470/Cudzoziemcy%20na%20podlaskim%20rynku%20pracy/7862d0a7-b12b-4c42-a7ba-3b5d4283bdc0?t=1576581274924 (dostęp: 26.05.2021).
Jaroszewska, E., Stryjakiewicz, T. (2014). Kurczenie się miast w Polsce. W: Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej: 67-78, T. Stryjakiewicz (red.). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Klimowicz, J. (2010). Kosmici odlecą z Łomży. Gazeta Wyborcza, https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,7731038,kosmici-odleca-z-lomzy.html (dostęp: 30.04.2021).
Komisja Europejska (2011). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europejski program integracji obywateli państw trzecich, SEK (2011) 957. Bruksela, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0455&from=PL (dostęp: 29.05.2021).
Łodziński, S., Grzymała-Kazłowska, A. (2011). Koncepcje, badania i praktyki integracji imigrantów. Doświadczenia polskie w europejskim kontekście. Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, 2 (140): 11-39.
Łodziński, S., Ząbek, M. (2010). Perspektywy integracji uchodźców w społeczeństwie polskim. Wyzwania normalnego życia. Ziemia obiecana czy przystanek w drodze?, Biuletyn RPO - Materiały, 70: 224-256.
Matusz-Protasiewicz, P. (2014). Wielopoziomowe zarządzanie migracjami. Rola Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w kształtowaniu polityki integracyjnej w Polsce. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (2019). Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, Załącznik 2. Imienna lista 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, www.gov.pl/attachment/0179d436-5610-42e7-ab44- 0337115e357c (dostęp: 26.05.2021).
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2013). Polska polityka integracji cudzoziemców - założenia i wytyczne, zatwierdzony projekt z dnia 25.09.2013 r. Warszawa.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (2011), Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania. Warszawa.
NIK (Najwyższa Izba Kontroli) (2015). NIK o systemie pomocy społecznej dla uchodźców. Raport, https://www.nik.gov.pl/plik/id,10216,vp,12539.pdf (dostęp: 29.05.2021).
PAN (Polska Akademia Nauk) (2019). Stanowisko Komitetu Badań nad Migracjami PAN w sprawie dokumentu „Polityka migracyjna Polski", https://kbnm.pan.pl/images/Stanowisko_KBnM_Polska_polityka_migracyjna_03072019.pdf (dostęp: 29.05.2021).
PAN (Polska Akademia Nauk) (2021). Stanowisko 15. zespołu ds. COVID-19 przy prezesie PAN: Wpływ pandemii na wybrane grupy mniejszościowe w Polsce, https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/3314-stanowisko-15-zespolu-ds-covid-19-przy-prezesie-pan-wplyw-pandemii-na-wybrane-grupy-mniejszosciowe-w-polsce (dostęp: 25.05.2021).
Pawlak, M. (2018). Polityki publiczne wobec migracji. W: Nauki o polityce publicznej: Monografia dyscypliny: 288-311, J. Kwaśniewski (red.). Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.
Pawlak, M., Matusz-Protasiewicz, P. (2015). Organizacje pozarządowe wobec cudzoziemców w Polsce. Od pomocy doraźnej do upowszechniania europejskiej ramy polityki integracji. Trzeci Sektor, 35 (2): 11-21.
Portal Samorządowy (2010). Ośrodek dla uchodźców pozostanie w Łomży, https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/osrodek-dla-uchodzcow-pozostanie-w-lomzy,11626.html (dostęp: 30.04.2021).
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży (2020). Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie miasto Łomża w 2019 roku, Łomża, https://lomza.praca.gov.pl/documents/1938845/13027219/Monitoring%20zawod%C3%B3 w%20deficytowych%20i%20nadwy%C5%BCkowych%20 w%20powiecie%20%C5%81om%C5%BCy%C5%84skim%20w%202019%20roku.pdf/95fb2cab-a9dd-4a36-b93c-64966a8fa9b7?t=1596006110753 (dostęp: 29.05.2021).
Rada Europejska (2004). Wspólne podstawowe zasady integracji imigrantów dla wzmocnienia spójnych europejskich ram integracji obywateli państw trzecich (Common Basic Principles for Immigrant Integration Policy in the EU). Dokument 14615/04 z dnia 19.11.2004, https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/ common-basic-principles-for-immigrant-integration-policy-in-the-eu (dostęp: 6.09.21).
Rada Ministrów (2021). Projekt uchwały Polityka migracyjna Polski - kierunki działań 2021-2022, https://www.gov.pl/web/mswia/projekt-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-polityka-migracyjna-polski- -kierunki-dzialan -2021-2022-id179 (dostęp: 31.08.2021).
Rajca, L. (2015). Integracja imigrantów w Polsce w dobie kryzysu migracyjno-uchodźczego. Chorzowskie Studia Polityczne, 10: 183-202.
Śleszyński, P. (2016). Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
Śleszyński, P. (2017). Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Przegląd Geograficzny, 89 (4): 565-593.
Śleszyński, P. (2019). Aktualizacja delimitacji miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (powiększających dystans rozwojowy). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
Ślusarczyk, M., Nikielska-Sekuła, K., Strzemecka, S., Slany, K. (2014). Wsparcie, pomoc, inicjatywa. Przewodnik po organizacjach pozarządowych imigrantów i dla imigrantów. Raport dla Sekcji Badań nad Współczesnymi Migracjami Komitetu Badań nad Migracjami PAN. Kraków: Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wach, D. (2018). Ewolucja polskiej polityki integracji cudzoziemców po 1989 roku. W: Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka: 347-367, H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek (red.). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.