Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego to szlak kulturowy składający się z kilkudziesięciu obiektów rozrzuconych po całym województwie. Jego funkcjonowanie, wynikające z założeń strategicznych władz województwa śląskiego, napędza ruch turystyczny w obiektach będących jego częścią, działających także na zasadach komercyjnych, co przekłada się na zainteresowanie turystyką w regionie, w tym konieczność korzystania przez turystów – konsumentów z produktów oferowanych w ramach oferty województwa śląskiego. Celem pracy, to jest oceny podaży towarów i usług oferowanych na opisywanym szlaku kulturowym oraz jej relacji z potrzebami – popytem, jaki zgłaszają konsumenci. Stopień realizacji tych potrzeb został przebadany w trakcie badań bezpośrednich na Szlaku Zabytków Techniki. Badanie odbyło się w okresie maj – sierpień 2019 roku w formie wywiadu bezpośredniego z konsumentami odwiedzającymi kilka wybranych obiektów Szlaku. Stopień realizacji zgłaszanych potrzeb oraz poziom dostępności do towarów i usług na Szlaku Zabytków Techniki zostały w znacznej mierze ocenione przynajmniej jako wystarczające. Niektóre z nich wymagają jeszcze poprawy, co może być drogowskazem z jednej strony dla samorządowców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a z drugiej strony dla przedsiębiorców oferujących swoje produkty w pobliżu obiektów Szlaku Zabytków Techniki.

Słowa kluczowe

szlak kulturowy potrzeby zachowania konsumentów turystyka poprzemysłowa miasto poprzemysłowe polityka regionalna cultural route, needs, consumer behavior, post-industrial tourism, post-industrial city, regional policy

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Suchecki, K. (2024) „Zaspokojenie potrzeb konsumentów usług turystycznych w miastach poprzemysłowych - obiekty Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego”, Studia z Polityki Publicznej, 10(3(39), s. 97–120. doi: 10.33119/KSzPP/2023.3.6.

Metrics

Referencje

 1. Bambi, G., Iacobelli, S., Rossi, G., Pellegrini, P., Barbari, M. (2019), Rural Tourism To Promote Territories Along The Ancient Roads Of Communication: Case Study Of The Rediscovery Of The St. Francis’s Ways Between Florence And La Verna, Europ. Countrys., Vol. 11, No. 3:462-474, DOI: 10.2478/euco-2019-0025
 2. Biesok, G., Wyród-Wróbel, J. (2018), Koncepcja metamodelu satysfakcji klienta na przykładzie usług turystycznych, Marketing i Rynek, nr 9:55-61.
 3. Bogacz-Wojtanowska, E., Góral, A., Bugdol, M. (2019), The Role of Trust in Sustainable Heritage Management Networks. Case Study of Selected Cultural Routes in Poland, Sustainability, 11:2844, DOI:10.3390/su11102844
 4. Brudnicki, R., Jaroszewska-Brudnicka, R. (2018), Fenomen turystyki dziedzictwa przemysłowego, W: Dziedzictwo przemysłowe Bydgoszczy – nadzieje i dylematy (9-24), R. Nowicki (red.), Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSG.
 5. Buszman, Ł. (2010), Na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego będzie więcej obiektów z Zagłębia http://bedzin.naszemiasto.pl/artykul/na-szlaku-zabytkow-techniki-wojewodztwa-slaskiego-bedzie,608628,art,t,id,tm.html (dostęp: 10.09.2022).
 6. ERIH (2022), https://www.erih.net/i-want-to-go-there (dostęp: 10.09.2022).
 7. GUS (2018), Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 30 VI 2018, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-w-2018-r-stan-w-dniu-30-vi,6,24.html (dostęp: 10.09.2022).
 8. Herman, K., Naramski, N., Szromek, A.R. (2015), Elementy zarządzania wiedzą i innowacjami w turystyce poprzemysłowej na przykładzie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: „Organizacja i Zarządzanie”, z. 82:61-72.
 9. Idea szlaku (2021), https://www.zabytkitechniki.pl/Pokaz/27321/idea-szlaku (dostęp: 10.09.2022).
 10. Jagielska‐Burduk,A., Stec,P.(2019), Council Of Europe Cultural Heritage And Education Policy: Preserving Identity And Searching For a Common Core, , 22(1):1-12.
 11. Joijc, S. (2017), Sustainable Tourism in the Albanian Riviera - Cultural Routes Contibution in Sustainable Tourism in the Albanian Riviera, European Journal of Economics and Business Studies, Volume 3, Issue 1:104-113.
 12. Konior, A. (2020), Badania w sektorze kultury. Wybrane metody i techniki badawcze, W: Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka (267-181), A. Pluszyńska, A. Konior, Ł. Gaweł (red.), Warszawa:PWN.
 13. Królikowska-Tomczak, A., Machnik, A. (2019), Zrównoważona turystyka miejska w kontekście turystyki kulturowej, Turystyka Kulturowa, 5:76-98.
 14. Kruczek, Z. (2019), Rola turystyki w zachowaniu dziedzictwa przemysłu naftowego w Polskich Karpatach, Turystyka Kulturowa, nr 3:33-52.
 15. Libor, G., Nowalska-Kapuścik, D. (2018), Rozwój turystyki poprzemysłowej w koncepcji konsumpcji zrównoważonej, Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 18:54 – 64, DOI: 10.31261/SEIA.2018.18.04
 16. Lidzbarski, T. (2020), Overtourism: poza granicami sukcesu. Funkcje i dysfunkcje turystyki na greckiej wyspie Zakynthos, Turystyka Kulturowa, nr 4(115):7–46.
 17. Mariotti A. (2012), Local System, Networks and International Competitiveness: from Cultural Heritage to Cultural Routes, Journal of Tourism, Culture and Territorial Development, No. 5:81-95.
 18. Oikonomopoulou, E., Delegou, E.T., Sayas, J., Moropoulou, A. (2017), An innovative approach to the protection of cultural heritage: The case of cultural routes in Chios Island, Greece, Journal of Archaeological Science: Reports, nr 14:742–757.
 19. Opis szlaku (2021), https://www.zabytkitechniki.pl/Pokaz/27320/opis-szlaku (dostęp 09.09.2022).
 20. Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ (2017), https://www.slaskie.pl/content/program-rozwoju-turystyki (dostęp 09.09.2022).
 21. Richards, G.(2018), Cultural tourism: A review of recent research and trends, Journal of Hospitality and Tourism Management, nr 36: 12-21.
 22. Skoczylas-Krotla, E. (2019), Poszerzanie wiedzy technicznej uczniów szkół podstawowych poprzez lekturę „Małego Gościa Niedzielnego” i poznawanie Szlaku Zabytków Techniki, Edukacja – Technika – Informatyka, 4(30):72-78, DOI: 10.15584/eti.2019.4.9
 23. Strategia rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004 – 2013 (2014), https://www.slaskie.pl/content/strategia-rozwoju-turystyki (dostęp 09.09.2022).
 24. Studnicki, G. (2014), Między tym, co „nasze” a atrakcją turystyczną : prywatne kolekcje i izby regionalne na Śląsku Cieszyńskim w perspektywie antropologicznej, Rocznik Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", 2:23-69.
 25. Suchecki, K. (2017), Szlak Zabytków Techniki i Industriada – efekty zewnętrzne w województwie śląskim, W: Współczesne oblicza turystyki (410-419), K. Borodako (red.), Kraków: Proksenia.
 26. Śliwińska, A., Mandziuk A., Studnicki, M. (2020), Rekreacja na terenach chronionych – preferencje i satysfakcja turystów odwiedzających Poleski Park Narodowy, Leśne Prace Badawcze, Vol. 81(4):153–160 DOI: 10.2478/frp-2020-0018
 27. Śmiłowski, E. (2008), Tendencje w technikach badań surveyowych – rozwój CATI, CAPI i CAWI, W: Badania marketingowe. Metody, nowe technologie, obszary aplikacji (43-53), K. Mazurek – Łopacińska (red.), Warszawa: PWN.
 28. ŚOT (Śląska Organizacja Turystyczna) (2019), Badanie ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2018 roku (2019), Warszawa:KANTAR Millward Brown, https://www.slaskie.travel/Media/Default/ Dokumenty/Raport%20Badanie%20Ruchu%20Turystycznego%202018%20Pe%C5%82ny.pdf (dostęp: 10.09.2022).
 29. Wyszukiwarka – Punkty POI (2022), https://www.zabytkitechniki.pl/search?distance=10&stype=poi (dostęp: 10.09.2022).
 30. Załęski M. (2017), Zagłębiowska huta usunięta ze Szlaku Zabytków Techniki https://twojezaglebie.pl/zaglebiowska-huta-usunieta-ze-szlaku/ (dostęp 10.09.2022)
 31. Zdanowski, M. (2020), (Nowe) trendy w muzealnictwie — spojrzenie subiektywne, Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej, Nr 7:289–308 DOI: 10.12775/ZWAM.2020.7.16
 32. Zielińska, K., Marchwica, J. (2021), Spacery po Krakowskim Szlaku Techniki w popandemicznej muzealnej rzeczywistości, Turystyka Kulturowa, nr 3(120):126-160.
 33. Żychoń, P., Piwowarczyk, M. (2019), Stan i potencjalne kierunki adaptacji wybranych terenów pogórniczych województwa śląskiego na potrzeby obsługi ruchu turystycznego, W: Kierunki rozwoju współczesnej turystyki (241-254), A. Niezgoda, Ł. Nawrot (red.), Poznań: Wydawnictwo UE w Poznaniu.