Dedykowane normy konstytucyjne i dobre praktyki w realizacji polityki publicznej wobec sektora wiedzy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jerzy Woźnicki
https://orcid.org/0000-0002-7469-0353

Abstrakt

Sfera wartości i związane z nimi uwarunkowania polityki to zagadnienia aktualne w naukach społecznych. Autor prezentuje dobre praktyki w zakresie partnerstwa pomiędzy aktorami w procesie kreowania, realizacji i ewaluacji polityki publicznej, podkreślając ich fundamenty aksjologiczne. Ma to zwłaszcza zastosowanie wobec sektora wiedzy jako obszaru szczególnie wrażliwego na gruncie instytucjonalnym ze względu na duże aspiracje zaangażowanych twórców. Artykuł przedstawia pojęcie sektora wiedzy na tle określeń powiązanych, takich jak: społeczeństwo wiedzy, społeczeństwo informacyjne, gospodarka oparta na wiedzy, zarządzanie wiedzą, a także formułuje pewne zalecenia dotyczące rozwoju tego sektora. Autor prezentuje strukturę podmiotową sektora wiedzy w ujęciu funkcjonalnym, z podkreśleniem postulatu większej integracji instytucjonalnej w działaniach prorozwojowych. W artykule prezentowane są normy konstytucyjne, a na ich tle postulowane zasady dialogu społecznego i partnerstwa jako zasady fundamentalne w sektorze wiedzy. Autor analizuje misję państwa, podkreślając znaczenie jego roli jako gwaranta tych reguł. Artykuł przedstawia instrumentarium polityki publicznej wobec sektora wiedzy, z podkreśleniem znaczenia zasad i dobrych praktyk we współdziałaniu realizatorów polityki publicznej z kreatorami wiedzy jako ich partnerami środowiskowymi.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Woźnicki, J. (2014) „Dedykowane normy konstytucyjne i dobre praktyki w realizacji polityki publicznej wobec sektora wiedzy”, Studia z Polityki Publicznej , 1(1(1), s. 11-31. doi: 10.33119/KSzPP.2014.1.1.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Adams D. , Usable Knowledge in Public Policy, “Australian Journal of Public Administration” 2004, no . 63.1.
Borowiec M . , Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, „Przedsiębiorczość - Edukacja” 2008, nr 4 .
Bukovitz W. R. , Williams R. L . , The Knowledge Management Fieldbook, Financial Times - Prentice Hall, Pearsons Education Ltd . , London 1999.
Bukowski M . , Szpor A . , Śniegocki A . , Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012 .
The Network Society: from Knowledge to Policy, red . M . Castells, G . Cardoso, Center for Trans- atlantic Relations, Paul H . Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, 2006
Dawes S . , Cresswell A. , Pardo T. , From “need to know” to “need to share”: Tangled Problems, Information Boundaries, and the Building of Public Sector Knowledge Networks, “Public Administration Review” 2009, nr 69 3
Dorocki S . , Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach strategii lizbońskiej - na przykładzie Francji, „Przedsiębiorczość - Edukacja” 2008, nr 4
Dworak E . , Gospodarka oparta na wiedzy według metodologii organizacji międzynarodowych, „Wiadomości Statystyczne” 2009, nr 9
Goban-Klas T. , Sienkiewicz P. , Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Fundacja Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999
Górzyński M. , Innowacyjność polskiej gospodarki w kontekście integracji z UE: możliwości i bariery wdrażania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, CASE - Centrum Analiz Społeczno- ekonomicznych, Warszawa 2004.
Jasiński L. , Sektor wiedzy w rozwoju gospodarki, Key Text, Warszawa 2009.
Kodeks „Dobrepraktyki w szkołach wyższych”, FRP KRASP Kraków czerwiec 2007, http://www. frp . org . pl/?page=zakonczone_projekty_frp&projekt=6, dostęp 26.03.2014.
Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, Komisja ds . Etyki w Nauce, 13 grudnia 2012 roku, https://amu . edu . pl/ data/assets/pdf_file/0019/165700/Kodeks_etyki_pracownika_naukowego .pdf, dostęp 26.03.2014.
Kwiatkowski S . , Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa 2000.
Leydesdorff L. , The Triple Helix-University-industry-government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development, “East Review” 1995, nr 14 .1.
Luen T. , Al-Hawamdeh S . , Knowledge Management in the Public Sector: Principles and Practices in Police Work, “Journal of Information Science” 2001, nr 27. 5 .
Łyżwa P , Aksjologiczne uwarunkowania polityki jako sfery społecznej - zarys problemu, „Wro-cławskie Studia Politologiczne” 2012, nr 13.
Macek I . , Aksjologiczne uwarunkowania procesu decyzyjnego w administracji publicznej, w: Ad¬ministracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej, red. L. Habuda, Wrocław 2000
Okoń-Horodyńska E . , Piech K. , Strategia lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - wnioski i rekomendacje, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Eko-nomicznego, Warszawa 2005
Riege A . , Lindsay N . , Knowledge Management in the Public Sector: Stakeholder Partnerships in the Public Policy Development, “Journal of Knowledge Management” 2006, nr 10.3.
Stanowisko wspólne Prezydium KRASP, Prezydium PAN oraz Prezydium RGNiSWz dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zasad prowadzenia prac legislacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki, http://www krasp. org.pl/pliki/982d2fddbff52900b0425a8f5ca289dd.pdf, dostęp 31.03.2014.
Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020: projekt środowiskowy, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych), Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, 2009, http://www. frp . org . pl/pliki/Strategia_rozwoju_szkolnictwa_wyzszego_2010_2020_pro - jekt_srodowiskowy pdf, dostęp 26 03 2014
Suchanek M . , Zarządzanie przez wartości w administracji publicznej, „Zeszyty Naukowe Uni-wersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 772, Studia Administracyjne nr 4.
Wawrzyniak B . , Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach - potrzeba diagnozy, KBN 2001.
Woźnicki J. , Nowa dyscyplina - „nauki o polityce publicznej” usytuowana w dziedzinie nauk społecznych, „Nauka” Polskiej Akademii Nauk 2012, nr 1.
Woźnicki J. , Szkolnictwo wyższe w procesie przemian - zmiany systemowe: 2007-2012, „Studia BAS” 2013, nr 3(35).
Woźnicki J , Uczelnie akademickie jako instytucje życia publicznego, FRP, Warszawa 2007
Woźnicki J. , Uniwersytet jako kreacja instytucjonalna ambicji twórców i oczekiwań interesariuszy - w kierunku zmiany nieniszczącej, materiały Kongresu Kultury Akademickiej, Kraków 20-22 marca 2014, http://kongresakademicki. pl/dzial/teksty-nadeslane/page/3/, dostęp 21.03.2014.
Zioło Z. , Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, „Przedsiębiorczość - Edukacja” 2008, nr 4 .