Publiczne fundusze socjalne – istota oraz organizacja i funkcjonowanie w Polsce

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tadeusz Szumlicz
https://orcid.org/0000-0001-9597-0074

Abstrakt

W racjonalizowaniu systemu zabezpieczenia społecznego, który ma zapewniać określony standard bezpieczeństwa socjalnego, istotne znaczenie powinna mieć możliwość zastosowania w nim rozwiązań finansowych o charakterze publicznych funduszy celowych, związanych z danym ryzykiem społecznym. Takie podejście do realizacji jednej z socjalnych funkcji państwa umożliwiałoby dokładniejsze przyjrzenie się ważnemu podsystemowi transferów dochodów, który ma istotne znaczenie w realnym kształtowaniu stosunków społecznych wynikających ze skali redystrybucji dochodów. Praktyka polityki społecznej oraz organizacji i funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego pokazuje jednak, że jesteśmy dalecy od przestrzegania zasady paraubezpieczeniowej w tworzeniu publicznych funduszy celowych. W takiej sytuacji nie można liczyć na większą akceptację społeczną dla ukierunkowanych obciążeń fiskalnych oraz na osłabienie wpływu czynnika politycznego na gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych związanych z socjalną funkcją państwa. Nie powinno to jednak oznaczać przekreślenia możliwości posługiwania się odpowiednio skonstruowanymi publicznymi funduszami socjalnymi w racjonalizowaniu finansów publicznych, a przede wszystkim systemu zabezpieczenia społecznego.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Szumlicz, T. (2014) „Publiczne fundusze socjalne – istota oraz organizacja i funkcjonowanie w Polsce”, Studia z Polityki Publicznej , 1(1(1), s. 81-100. doi: 10.33119/KSzPP.2014.1.4.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Augustyniak-Górna T. , System podatkowy. Zagadnienia teoretyczno-prawne, Wyd. UŁ, Łódź 1992.
Beck U. , Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
Convention No. 102. Convention ConcerningMinimum Standards of Social Security, w: Convention and Recommendation 1919-1966, International Labour Office, Geneva 1966.
Culpitt I . , Social Policy and Risk, Sage Publications, London 1999.
Gaudemet P. M . , Molinier J. , Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
Głuchowski J. , Polskie prawo podatkowe, PWN, Warszawa 1993.
Księżopolski M . , Bezpieczeństwo społeczne i jego zagrożenia, w: Polityka społeczna w okresie przemian, red. A. Piekara, J. Supińska, PWE, Warszawa 1985.
Musgrave R. A . , Musgrave P B . , Public Finance in Theory and Practice, Fourth Edition, McGraw- -Hill, New York 1984.
Ordynacja podatkowa, Dz. U. 1997, nr 137, poz. 926 ze zm.
Owsiak S . , Finanse publiczne. Teoria i praktyka, wydanie drugie, uaktualnione, PWN, War-szawa 1999
Recommendation No. 67. Recommendation Concerning Income Security, w: Convention and Recommendation 1919-1966, International Labour Office, Geneva 1966.
Rymsza M . , Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku? Kwestia socjalna w Trzeciej Rze-czypospolitej na przykładzie ubezpieczeń społecznych, ISNS UW, Warszawa 1998.
Social Theories of Risk, red . S . Krimsky, D. Golding, Praeger, New York 1992.
Szumlicz T. , „Szkoła” ubezpieczenia społecznego - założenia teoretyczne i konsekwencje praktyczne, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Warszawa listopad 2001, maszynopis powielony.
Szumlicz T. , Bezpieczeństwo socjalne jako problem cywilizacyjny, w: Współczesna cywilizacja
Zachodu. Atuty i słabości, red . J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
Szumlicz T. , O modelach polityki społecznej i pożądanej redystrybucji dochodów, w: Wokół poli-tyki społecznej, red . K. Głąbicka, M . Grewiński, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Warszawa 2008
Szumlicz T. , O polityce społecznej jako zarządzaniu zmianą społeczną (wypowiedź pod pretek-stem kryzysu gospodarczego), w: Wymiary kryzysu. Między praktyczną teorią a wirtualną praktyką, red J Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
Szumlicz T. , Podejście ubezpieczeniowe do zmiany systemu ochrony zdrowia, w: Ubezpieczenia w systemie ochrony zdrowia, red. T. Szumlicz, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009, nr specjalny
Szumlicz T. , Podmiotowość w zarządzaniu zmianą systemu ochrony zdrowia, GlaxoSmithKline, Warszawa 2007
Szumlicz T., Polityka społeczna jako zarządzanie ryzykiem społecznym, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
Szumlicz T., Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz- -Warszawa 2005.
Szumlicz T,. Zastosowanie rachunku aktuarialnego w ubezpieczeniu społecznym, w: Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce (materiały konferencyjne), red. W. Osta- siewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
The Analysis, Communication, and Perception of Risk, red. B.J. Gavrick, W.C. Gekler, Plenum, New York 1991.
Titmuss R.M., Social Policy. An Introduction, red. B. Abel-Smith, K. Titmuss, George Allen & Unwin Ltd., London 1974.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. 1998, nr 137, poz. 887 z późn. zm.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, t.j. Dz. U. 2013, poz. 1403 z późn. zm.
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. 2003, nr 124, poz. 1151.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 2000, nr 14, poz. 176 z późn. zm.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. 2004, nr 210, poz. 2135 z późn. zm.
Więckowska B., Ubezpieczenie pielęgnacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
Wnuk-Lipiński E., Demokratyczna rekonstrukcja, Warszawa 1996, PWN.