Spójność polityki Unii Europejskiej: wielowymiarowa regionalizacja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dominika Cichońska
https://orcid.org/0000-0001-8623-4307
Jarosław Fedorowski
Romuald Holly
https://orcid.org/0000-0003-0671-1578

Abstrakt

Kraje europejskie po kilkunastoletnim okresie destabilizacji gospodarczej i rozchwiania struktur społecznych w połowie drugiej dekady XXI wieku wkroczą w co najmniej kilkunastoletni okres przeobrażeń społecznych, ustrojowych i strukturalno‑organizacyjnych stymulowanych coraz głębiej motywowanymi, uświadomionymi i jednoznacznie artykułowanymi oczekiwaniami bezpieczeństwa socjalnego i zdrowotnego szerokich rzesz społecznych. W tej nowej, bliskiej już, epoce transformacji realizacja nadrzędnych celów służyć powinna jedności UE i wspólnemu bezpieczeństwu wewnętrznemu i zewnętrznemu. Polityka spójności, jako narzędzie realizacji tych celów, uwzględniać musi te nowe uwarunkowania i wymaga wsparcia przez szczegółowe komplementarne programy/projekty regionalne. Wynika stąd konieczność reinterpretacji pojęcia regionalizacja, czy też wskazania nowych wymiarów regionalizacji, w odniesieniu do polityki spójności.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Cichońska, D., Fedorowski, J. i Holly, R. (2014) „Spójność polityki Unii Europejskiej: wielowymiarowa regionalizacja”, Studia z Polityki Publicznej , 1(1(1), s. 101-112. doi: 10.33119/KSzPP.2014.1.5.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Territorial agenda of the EU, Leipzig 24-25 May 2007.
Bedrunka K. , Efektywne wdrażanie polityki spójności - doświadczenia dotychczasowych okresów programowania w województwie opolskim, a nowa wizja Polityki Spójności po 2013 roku, „Barometr Regionalny” 2011, nr 4(26).
Chojnicki Z. , Czyż T. , Region-Regionalizacja-Regionalizm, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok LIV, zeszyt 2, Poznań 1992.
Cohesion Policy Support For Local Development: Best Practice And Future Policy Options, Final Report, CCI n. 2009. CE.16.0 . AT. 081, April 2010 .
Efekty polityki spójności UE w Polsce, Dokument problemowy, Ministerstwo Rozwoju Region-alnego, Warszawa sierpień 2009.
Engel C. , Allemagne, in: Charpenfier J. , Engel C . , Les regions de lespace communautaire, Press Universitiaires de Nancy, Nancy 1992.
ESDP European Spatial Development Perspective. Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union, Published by the European Commission, Spatial Planning in Potsdam, May 1999
Gorzelak G . , Kukliński A. (eds . ), Dilemmas of Regional Policies in Eastern and Central Europe, University of Warsaw, European Institute for Regional and Local Studies, Warsaw 1992.
Green Paper on Territorial Cohesion Turning Territorial Diversity into Strength, SEC(2008) 2550, Brussels, 6.10.2008 COM(2008) 616 final.
Holly R . , Regionalization of Health Care in Poland and Other European Countries - Who, and What, Really Benefits from it?, “Journal of Health Policy Insurance and Management” XIII/III, Krajowy Instytut Ubezpieczeń w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Warszawa 2013.
Holly R . , Ubezpieczenia w organizacji ochrony zdrowia w Polsce, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 2013.
Integrated Territorial Investment, Cohesion Policy 2014-2020, European Commission, March 2014
Introduction to EUROMETROPOLIS, http://www. eurometropolis. eu.
Koncepcja good governance. Refleksje do dyskusji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, War-szawa wrzesień 2008
Misiąg J. Misiąg W. , Tomala M . , Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia, Rzeszów 2013.
Sixth Progress Report on Economic and Social Cohesion, Report from the Commission to the European Parlament and the Council, SEC(2009) 828 final, Brussels, 25.6.2009 COM(2009) 295 final
Territorial Agenda of the European Union 2020, Towards an Inclusive, Smart and Sustainable Europe of Diverse Regions Agreed at the Informal Ministerial Meeting of Ministers Responsible for Spatial Planning and Territorial Development on 19th May 2011 Godollo, Hungary .
The Territorial State and Perspectives of the European Union 2011 update. Background Document for the Territorial Agenda of the European Union 2020 Presented at the Informal Meeting of Ministers Responsible for Spatial Planning and Territorial Development on 19th May 2011 Godollo, Hungary.
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (the EU Treaty of Lisbon), Dz. Urz. UE 2012 C 326, http://oide . sejm . gov. pl/oide/index. php?option=com_content&view=article&id=14804&I temid=946.
Koncepcja good governance. Refleksje do dyskusji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, War-szawa wrzesień 2008.
Yuill D. , Ferry M. , Gross T. , Przegląd, zmiany, reformy - zmiany Polityki Regionalnej w Unii Europejskiej i w Norwegii, „Studia Regionalne i Lokalne” 2008, nr 1(31).
Żuber P., Baucz A. , Nowa polityka spójności szansą dla miast, „Magazyn Miast” luty 2014, nr 5-6 .