Ewaluacja jako narzędzie zarządzania w sektorze publicznym

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tomasz Kupiec
https://orcid.org/0000-0002-6469-7746

Abstrakt

Ewaluacja towarzyszy interwencjom publicznym od prawie 100 lat. Przynajmniej od momentu rozpowszechnienia modelu NPM (new public management) nie powinno ulegać wątpliwości, że ewaluację należy traktować jako narzędzie zarządzania i jej rola oraz efektywność powinny być analizowane w tym kontekście. Tymczasem relacja procesów ewaluacji i zarządzania nie wydaje się być szeroko omawiana w literaturze. Niniejszy artykuł jest próbą wypełnienia tej luki. Prezentuje wybór literatury poświęconej zarządzaniu (głównie strategicznemu) i ewaluacji, odnoszącej się do miejsca ewaluacji w cyklu zarządzania interwencją publiczną. Następnie proponuje model ewaluacji jako procesu towarzyszącego zarządzaniu interwencją publiczną, który może stanowić podstawę przyszłych analiz wykorzystania ewaluacji.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Kupiec, T. (2014) „Ewaluacja jako narzędzie zarządzania w sektorze publicznym”, Studia z Polityki Publicznej , 1(2(2), s. 33-54. doi: 10.33119/KSzPP.2014.2.2.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Abma T.A., Opening Thoughts, “Evaluation” 2001, no. 7(2).
Alkin M.C., Christie C.A., An evaluation theory tree, w: M.C. Alkin, Evaluation roots: trading
theorists’ views and influences, Sage, Thousand Oaks, CA-London 2004.
Argyris C., Schön D.A., Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Addison-
-Wesley, Reading 1978.
Bingham R.D., Felbinger C.L., Evaluation in practice: a methodological approach, Seven Bridges
Press, New York 2002.
Bończak-Kucharczyk E., Cousins L., Herbst K., Steward M., Lokalne strategie rozwoju gospodarczego. Poradnik dla gmin i liderów lokalnych, Brytyjski Fundusz Współpracy Know-How,
Warszawa 1996.
Chakravarthy B.S., Adaptation: A Promising Metaphor for Strategic Management, “The Academy
of Management Review” 1982, no. 7(1).
Chelimsky E., Program Evaluation: Patterns and Directions, American Society for Public Administration, Washington 1985.
Cousins J.B., Whitmore E., Framing participatory evaluation, “New Directions for Evaluation”
1998, no. 80.
Dahler-Larsen P., Evaluation in Public Management, w: The Oxford Handbook of Public Management, eds. E. Ferlie, L.E. Lynn, C. Pollitt, Oxford University Press, Oxford 2005.
David F.R., Strategic Management. Concept and Cases, Upper Saddle River, Prentice Hall 2011.
Deleon P., The Historical Roots of the Field, w: The Oxford Handbook of Public Policy, eds.
M. Moran, M. Rein, R.E. Goodin, Oxford University Press, Oxford 2006.
Edmondson A., Moingeon B., From organizational learning to the learning organization, “Management Learning” 1998, no. 29(5).
EGO, Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2007–2013,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym, red. A. Haber, M. Szałaj, Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
Farell K., Kratzmann M., McWilliam S., Robinson N., Saunders S., Ticknor J., White K., Evaluation made Very easy Accessible, and Logical, Atlantic Centre of Excellence for Women’s
Health 2002, http://www.acewh.dal.ca/eng/reports/EVAL.pdf, dostęp: 22 stycznia 2013.
Ferlie E., Some debates in contemporary public sector management: An overview, w: Evaluating
the effects of regional interventions. A look beyond current Structural Funds’ practice, eds.
K. Olejniczak, M. Kozak, S. Bienias, Ministry of Regional Development, Warsaw 2011.
Fetterman D., Empowerment Evaluation, “Evaluation Practice” 1994, no. 15(1).
Fleischer D.N., Christie C.A., Evaluation Use: Results From a Survey of U.S. American Evaluation
Association Members, “American Journal of Evaluation” 2009, no. 30(2).
From Studies to Streams: Managing Evaluative Systems, eds. R. Rist, N. Stame N., Transaction
Publishers, London 2006.
Furubo J.E., Rist R.C., Sandahl R., International Atlas of Evaluation, Transaction Publishers,
New Brunswick 2002.
Garvin D., Building a learning organization, “Harvard Business Review” 1993, July/August.
Gephart M., Marsick V.J., Buren M. van, Spiro M., Learning organizations come alive, “Training
and Development” 1996, no. 50(12).
Gow J.I., Dufour C., Is the New Public Management a Paradigm? Does it Matter?, “International
Review of Administrative Sciences” 2002, no. 66(4).
Górniak J., Ewaluacja w cyklu polityk publicznych, w: Ewaluacja funduszy strukturalnych – perspektywa regionalna, red. S. Mazur, UE Katowice, MSAP, Kraków 2007.
Gruening G., Origin and theoretical basis of new public management, “International Public
Management Journal” 2001, no. 4(1).
Haveman R.H., Policy analysis and evaluation research after twenty years, “Policy Studies
Journal” 1987, no. 16(2).
Hayes R.H., Challenges Posed to Operations Management by the ‘New Economy’, “Production
and Operations Management” 2002, no. 11(1).
Henry G.T., Mark M.M., Beyond Use: Understanding Evaluation’s Influence on Attitudes and
Actions, “American Journal of Evaluation” 2003, no. 24(3).
Hood C., A Public Management For All Seasons?, “Public Administration” 1991, no. 69.
House E.R., Howe K.R., Deliberative democratic evaluation, “New Directions for Evaluation”
2000, no. 85.
Howlett M., Ramesh M., Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems, Oxford
University Press, Oxford 2003.
Izdebski H., Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne” 2007, nr 1.
Johnston R., Chambers S., Harland C., Harrison A., Slack N., Cases in Operations Management,
Pearsons Education Limited, Harlow 2003.
King J.A. et al., Reflecting on multisite evaluation practice, w: Multisite evaluation practice:
Lessons and reflections from four cases, eds. J.A. King, F. Lawrenz, “New Directions for
Evaluation” 2011, no. 129.
Kleindorfer P.R., Singhal K., Van Wassenhove L., Sustainable Operations Management, “Production and Operations Management” 2005, no. 14(4).
Knorr K.D., Policymakers’ use of social science knowledge: Symbolic or instrumental? w: Using
social research in public policy making, ed. C.H. Weiss, Lexington Books, Lexington MA 1997.
Kozak M., Problem strategii w dokumentach rozwoju regionalnego, w: Rozwój, region, przestrzeń,
red. G. Gorzelak, A. Tucholska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
Kraft M.E., Furlog S.R., Public Policy. Politics, Analysis and Alternatives, CQ Press, Washington
2007.
Lawrenz F., Huffman D., How Can Multi-Site Evaluations be Participatory?, “American Journal
of Evaluation” 2003, no. 24(4).
Lincoln Y.S., Guba E.G., Research, Evaluation, and Policy Analysis: Heuristics for Disciplined
Inquiry, “Policy Studies Review” 1986, no. 5(3).
Madaus G.F., Stufflebeam D.L., w: D.L. Stufflebeam, G.F. Madaus, T. Kellaghan, Evaluation
Models. Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation, Kluwer Academic
Publishers, New York–Boston–Dordrecht–London–Moscow 2002.
Mark M.M., Greene J., Shaw I., The evaluation of policies, programs, and practices, w: The Sage
Handbook of Evaluation, eds. I. Shaw, J. Greene, M. Mark, Sage, London 2006.
Mintzberg H., Ahlstrand B., Lampel J., Strategy Safari. A Guided tour through the wilds of
strategic management, The Free Press, New York 1998.
Moynihan D., Landuyt N., How do public organizations learn? Bridging cultural and structural
perspectives, “Public Administration Review” 2009, no. 69(6).
Nevis E., DiBella A., Gould J., Understanding organizations as learning systems, “Sloan Management Review” 1995, no. 36(2).
Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
OECD, Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, OECD Development Assistance Committee, Paris 2002.
Olejniczak K., Wprowadzenie do zagadnień ewaluacji, w: Teoria i praktyka ewaluacji interwencji
publicznych. Podręcznik akademicki,red. K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Olejniczak K., Mechanizm i narzędzia racjonalizacji prorozwojowych działań publicznych,
w: Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, red. A. Tucholska, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa 2010.
Olejniczak K., Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, Scholar, Warszawa 2012.
Olejniczak K., Mechanisms Shaping an Evaluation System – A Case Study of Poland 1999–2010,
“Europe–Asia Studies” 2013, no. 8(65).
Patton M.Q., Utilization-focused evaluation: The new century text, 3 rd ed., Sage, Thousand
Oaks, CA 1997.
Płoskonka J., Szlachta J., Zaleski J., Mechanizmy i instrumenty polityki rozwoju, w: Zarządzanie
Strategiczne Rozwojem, red. J. Górniak, S. Mazur, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Warszawa 2012.
Preskill H., Torres R.T., Evaluative Inquiry for Learning in Organizations, Sage Publications,
Thousand Oaks 1999.
Rossi P.H., Freeman H.E., Lipsey M.W., Evaluation: A Systematic Approach, 7th ed., Sage,
Thousand Oaks, London 2004.
Roy R.N., A Modern Approach to Operations Management, New Age International, New Delhi
2007.
Royse D., Thyer B., Padget D., Logan T., Program evaluation: An introduction, 3 rd ed., Wadsworth, Belmont, CA 2001.
Rumelt R.P., The Evaluation of Business Strategy, w: W.F. Glueck, Strategic Management and
Business Policy, McGraw-Hill, New York 1980.
Scheirer M.A., Expanding Evaluative Thinking: Evaluation Through the Program Life Cycle,
w: Scheirer et al., Planning Evaluation Through the Program Life Cycle, “American Journal
of Evaluation” 2012, no. 33(2).
Schick A., From Analysis to Evaluation, “The ANNALS of the American Academy of Political
and Social Science” 1971, no. 394(1).
Scriven M., Key Evaluation Checklist, Evaluation Checklists Project. University of Michigan
2007, http://dmeforpeace.org/sites/default/files/Scriven_Key%20Evaluation%20Checklist.
pdf, dostęp 22 stycznia 2013.
Shulha L.M., Cousins J.B., Evaluation use: Theory, research, and practice since 1986, “Evaluation
Practice” 1997, no. 18(3).
Slack N., Chambers S., Johnston R., Operations Management, Upper Saddle River, Prentice
Hall 2009.
Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa – Kraków 2002.
Steiss A.W., Strategic Management for Public and Nonprofit Organizations, Marcel Dekker Inc.,
New York 2003.
Thomas H., Mapping strategic management research, “Journal of General Management” 1984,
no. 4(9).
Thompson A.A., Strickland A.J., Strategic management: Concepts and cases, BPI/Irwin, Boston
1990.
UNDP, Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results, United
Nations Development Programme, New York 2009.
Weiss C.H., Knowledge creep and decision accretion, “Knowledge: Creation, Utilization, Diffusion” 1980, no. 1.
Wollmann H., Evaluation in public-sector reform: Toward a ‘third wave’ of evaluation?, w: Evaluation in Public Sector Reform, Concept and Practice in International Perspective, ed. H. Wollmann, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2003.