Tworzenie aktów normatywnych jako instrument polityki publicznej. Technika budowy tekstu

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jerzy Oniszczuk

Abstrakt

W zakresie problematyki tworzenia prawa znajduje się m.in. sprawa techniki budowy tekstu aktu normatywnego, np. ustawy. Konstruowanie tekstu aktu normatywnego oznacza w tym wypadku zorganizowanie czy zakodowanie treści pewnej reguły w konwencjonalnie zaprojektowaną formę pisemną. Tworzenie aktów normatywnych zbliżone jest do pisania dzieła literackiego o szczególnym charakterze, tj. takiego, które ma wpływać na postępowanie ludzi. Wspomniana konwencjonalność budowy aktu i znajomość sposobu kodowania umożliwia następnie – ilekroć to będzie konieczne – wydobycie z tej struktury przepisów zawartej w nich normy. Wiedza legislacyjna, o której tu mowa, dotyczy elementów tekstu aktu normatywnego, a zwłaszcza przepisów o różnym charakterze, dyrektyw konstruowania aktu normatywnego, redagowania jego przepisów, systematyki (struktury) tekstu, a także zasad zmieniania, ujednolicania i tzw. uelastyczniania tekstu aktu normatywnego. Rozwój techniki legislacyjnej i stała dbałość o utrzymanie wysokiego jej poziomu w praktyce prawotwórczej ma ogromne znaczenie dla pewności prawa i zaufania obywateli do państwa.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Oniszczuk, J. (2014) „Tworzenie aktów normatywnych jako instrument polityki publicznej. Technika budowy tekstu”, Studia z Polityki Publicznej , 1(3(3), s. 25-49. doi: 10.33119/KSzPP.2014.3.2.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Chodkowski T., w: T. Chodkowski, E. Nieznański, K. Świętorzecka, A. Wójtowicz, Elementy logiki prawniczej, Definicje, podziały i typy argumentacji, red. E. Nieznański, Warszawa– –Poznań 2000.
Inny słownik języka polskiego PWN, red. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Kosikowski C., Problemy legislacyjne polskiego prawa finansowego i jego kodyfikacji, Ossolineum, Wrocław 1983.
Kosikowski C., Wybrane zagadnienia tworzenia prawa finansowego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.
Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa, doktryna i tezy orzecznictwa, Zakamycze 2001.
Mastalski R., Interpretacja prawa podatkowego. Źródła prawa podatkowego i jego wykładnia, Wrocław 1989.
Mikołajewicz J., Prawo intertemporalne. Zagadnienia teoretycznoprawne, Poznań 2000.
Oniszczuk J., Filozofia i teoria prawa, wyd. 2, C. H. Beck, Warszawa 2012.
Oniszczuk J., Podatki i inne daniny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo KiK, Warszawa 2001.
Oniszczuk J., Prawo i jego tworzenie. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo WSHiP, Warszawa 1999.
Oniszczuk J., Samorząd terytorialny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
Oniszczuk J., Źródła prawa w nowym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2001.
Rot H., Wstęp do nauk prawnych, Wrocław 1982.
Rozporządzenie Prezesa RM z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 nr 100 poz. 908).
Słownik języka polskiego, t. 3, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1981.
Wróblewski J., Model racjonalnego tworzenia prawa, „Państwo i Prawo” 1973, nr 11.
Wróblewski J., Skuteczność prawa i problemy jej badania, „Studia Prawnicze” 1980, nr 1–2.
Wróblewski J., Tworzenie prawa a wykładnia prawa, „Państwo i Prawo” 1978, nr 6.
Wróblewski J., Zasady tworzenia prawa, PWN, Warszawa 1989.
Wytyczne polityki i techniki prawodawczej. Zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym, oprac. J. Barcz, współpr. A. Grzelak, M. Kapko, A. Siwek, Wydawnictwo Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009.
Zalasiński T., Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008.
Zasady Techniki Prawodawczej, red. J. Warylewski, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002.
Zieliński T., Klauzule generalne w prawie pracy, PWN, Warszawa 1988.
Ziembiński Z., O stanowieniu i obowiązywaniu prawa. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.