Polityka państwa wobec korporacji transnarodowych i przenoszenie ich prac B+R

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Anna Zorska

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie procesu przenoszenia prac B+R przez korporacje transnarodowe za granicę. Prezentowana jest tu perspektywa oddziaływania korporacyjnych jednostek badawczych na kraje goszczące oraz zagadnienie prowadzenia przez państwo polityki zmierzającej do podniesienia innowacyjności gospodarki krajowej. Przenoszenie prac B+R za granicę uruchamia przepływy zagranicznych inwestycji bezpośrednich i rozwój korporacyjnych jednostek badawczych (ośrodków B+R i filii produkcyjnych z działami badawczymi) oraz rozszerzanie ich powiązań lokalnych, co oddziałuje na krajową sferę badawczą i gospodarkę. Powstaje "zagraniczny komponent" krajowej sfery badawczej, którego charakterystyka wyraźnie różni się od cech krajowych podmiotów tej sfery. Możliwe są korzystne i niekorzystne oddziaływania korporacyjnych ośrodków B+R i filii na innowacyjność krajowych podmiotów oraz na funkcjonowanie narodowego systemu innowacyjności (NSI). W krajach goszczących państwo powinno kształtować rozwój i działalność zagranicznych jednostek badawczych należących do korporacji transnarodowych (KTN) za pomocą instrumentów polityki inwestycyjnej (wobec napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich) oraz instrumentów polityki innowacyjnej (częściowo wobec działalności innowacyjnej obcych korporacji). W obu wypadkach ta polityka powinna służyć realizacji długofalowej strategii podnoszenia innowacyjności krajowej gospodarki.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Zorska, A. (2016) „Polityka państwa wobec korporacji transnarodowych i przenoszenie ich prac B+R”, Studia z Polityki Publicznej , 3(3(11), s. 109-137. doi: 10.33119/KSzPP.2016.3.6.
Dział
Dział główny

Bibliografia

ABSL, 10 lat sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Warszawa 2015.
Boutelier R., Gassmann O., von Zedtwitz M., Managing Global Innovation. Uncovering the Secrets of Future Competitiveness, Springer Verlag, Berlin – Heidelberg – New York 2000.
Carlsson B., Internationalization of Innovation Systems: A Survey of the Literature, “Research Policy” 2006, Vol. 35.
Cook G. A. S., Pandit N. R., Loof H., Johansson B., Clustering, MNEs, and Innovation: Who Benefits and How?, “International Journal of Economics of Business” 2013, Vol. 20, No. 2.
Crescenzi R., Gagliardi L., Immarino S., Foreign Multinationals and Domestic Innovation: Intraindustry Effects and Firm Heterogeneity, “Research Policy” 2015, Vol. 44.
Dachs B., Hanzl-Weiss, Kampik F., Leitner S., Schenrgell Th., Stehrer R., Urban W., Zahradnik G., Internationalization of Business Investments in R&D and Analysis of Their Economic Impact. Analysis Report, European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Brussels 2012.
Demibarg M., Glaister K. W., Factors Determining Location Choice for R&D Projects: A Comparative Study of Developed and Emerging Regions, “Journal of Management Studies” 2007, Vol. 47.
Driffield N., Love J. H., Yang Y., Reverse International Knowledge Transfer in the MNE: (Where) Does Affiliate Performance Boost Parent Performance?, “Research Policy” 2016, Vol. 45.
Driffield N., Taylor K., FDI and Labour Market: A Review of the Evidence and Policy Implications, “Oxford Review of Economic Policy” 2000, Autumn, https://core.ac.uk/download/files/7/115631.pdf, dostęp 23.06.2016.
Dunning J. H., Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley Publishing Company, Wokingham 1993.
European Commission, Internationalization of Business Investments in R&D and Analysis of Their Impacts, Luxembourg Publication Office, Luxembourg 2012.
Figueiredo P. N., The Role of Dual Embeddedness in the Innovative Performance of MNE Subsidiaries: Evidence from Brazil, “Journal of Management Studies” 2011, Vol. 48.
Garcia F., Jin B., Salomon R., Does Inward Foreign Direct Investment Improve the Innovative Performance of Local Firms?, “Research Policy” 2013, Vol. 42.
Ghemawat P., Hout Th., Can China’s Companies Conquer the World? The Overlooked Importance of Corporate Power, “Foreign Affairs” 2016, March/April.
Guimon J., Government Strategies to Attract R&D Intensive FDI, OECD, Paris 2008.
Javorcik B., Does FDI Bring Good Jobs to Host Countries?, Background Paper for the World Development Report 2013, The World Bank, Washington DC. 2013, siteresources.worldbank.org, dostęp 23.06.2016.
Johnson D., Turner C., International Business. Themes and Issues in the Modern, Global Economy, Routledge, London – New York 2003.
Kao J., Tapping to the World’s Innovation Hot Spots, “Harvard Business Review” 2009, March.
Karlsson K., International R&D Trends and Drivers, w: The Internationalization of Corporate R&D. Leveraging the Changing Geography of Innovation, red. M. Karlsson, Elanders, Stockholm 2006.
Kedia B. L., Mukherjee M., Understanding Offshoring: A Research Framework Based on Disintegration, Location and Externalization Advantages, “Journal of World Business” 2009, Vol. 44.
Kostecka L., Polityka naukowo-techniczna i innowacyjna w Chinach, w: Szoki technologiczne w gospodarce światowej, red. E. Mińska-Struzik, T. Rynarzewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
Kozioł-Nadolna K., Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2013.
Malik R., Przenoszenie usług biznesowych do Polski: uwarunkowania, przebieg i skutki procesu, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2013, nr 1.
Manolopoulos D., Papanastassiou M., Pearce R., Technology Sourcing in Multinational Enterprises and the Roles of Subsidiaries: an Empirical Investigation, “International Business Review” 2005, Vol. 14.
Mazzucato M., The Entrepreneurial State. Debunking Public vs. Private Sector Myths, Anthem Press, London – New York 2014.
OECD, Recent Trends in the Internationalization of R&D in the Enterprise Sector. Special Session on Globalization, Paris 2008.
Owczarczuk M., Government Incentives and FDI Inflow into R&D – The Case of Visegrad Countries, “Entrepreneurial Business and Economic Review” 2013, No. 2.
Poznańska K., Kraj K. M., Badania i rozwój w korporacjach transnarodowych. Organizacja. Umiędzynarodowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
Roszkowska-Menkes M., Otwarte innowacje: w poszukiwaniu równowagi, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
Schwaag-Serger S., China: from Shop Floor to Knowledge Factory?, w: The Internationalization of Corporate R&D. Leveraging the Changing Geography of Innovation, red. M. Karlsson, Elanders, Stockholm 2006.
Schwaag Serger S., Wise E., Internationalization of Research and Innovation – New Policy Developments, European Commission, Directorate General for Research, Brussels 2010.
Siedschlag I., Smith D., Turcu C., Zhang X., What Determines the Location Choice of R&D Activities by Multinational Firms?, “Research Policy” 2013, Vol. 42.
Thomson R., National Scientific Capacity and R&D Offshoring, “Research Policy” 2013, Vol. 42.
Wang E. C., Determinants of R&D Investments: the Extreme-Bounds-Analysis Approach Applied to 26 OECD Countries, “Research Policy” 2010, Vol. 39.
Weresa M. A., Polityka innowacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
Weresa M. A., Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Veliyath R., Sambharya R. B., R&D Investments in Multinational Corporations. An Examination of Shifts in Patterns of Flows Across Countries and Potential Influences, “Management International Review” 2011, No. 8.
Yip G. S., Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.
Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007.
Zorska A., Outsourcing i offshoring w ujęciu paradygmatu DLE, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2012, nr 4.
Zorska A., Uczestnictwo filii zagranicznych w rozwoju zasobu wiedzy korporacji transnarodowych, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2014, nr 2.
Zorska A., The Process of NIS Internationalization and the Involvement of Corporate Foreign Subsidiaries, “Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2015, nr 3.