Kolegium Zarządzania i Finansów już od 1993 roku ukazują się cyklicznie Zeszyty Naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów". Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej (jest to wersja pierwotna) i elektronicznej. 

Zeszyty Naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" mają charakter interdyscyplinarny. Są zbiorem publikacji zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych Kolegium, jak i pracowników ośrodków naukowych współpracujących z Kolegium.

Prezentowane w zeszytach materiały są efektem prac prowadzonych w ramach badań statutowych, własnych oraz przygotowywanych rozpraw naukowych na stopień doktora i doktora habilitowanego. Wszystkie przedstawiane artykuły zamieszczone otrzymały pozytywne recenzje.

Tłumaczenie streszczeń artykułów do czasopisma „Studia i Prace KZiF" finansowane w ramach umowy 604/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę.

Studia i Prace KZiF stosuje zasady etyki zgodne z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethics). ​

ISSN: 1234-8872

e-ISSN: 2657-5620