Przyszłość zarządzania projektami w organizacjach non profit

Autor

  • Anna Marciszewska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Renata Brajer-Marczak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2022.187.1

Słowa kluczowe:

zarządzanie projektami,, organizacje non profit, projekt, trendy badawcze,, dojrzałość projektowa, zrównoważone zarządzanie projektami,, portfel projektów

Abstrakt

Artykuł dotyczy kierunków badań związanych z zarządzaniem projektami w organizacjach non profit. Prezentowane rozważania wskazują przyszłe trendy, które mogą wzbudzić zainteresowanie zarówno wśród badaczy, jak i praktyków zajmujących się zagadnieniami zarządzania projektami w organizacjach non profit. Przeprowadzono przegląd i studia literatury w omawianym obszarze. Wykorzystano metodę narracyjnego przeglądu literatury. Takie podejście umożliwiło wskazanie aktualnego stanu wiedzy w obszarze zarządzania projektami w organizacjach non profit. Pozwoliło też na wskazanie najnowszych trendów mających związek ze zmianami, jakie zachodzą w otoczeniu tych organizacji, ale też w ich wewnętrznej organizacji. Przedstawione rozważania bazują na analizie tekstów publikacji naukowych odnoszących się do organizacji non profit funkcjonujących w Polsce. Prezentowany artykuł umożliwia lepsze poznanie potrzeb badawczych w zakresie zarządzania projektami w organizacjach non profit

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

1. Ang K., Sankaran S., Killen C. [2016], Value for Whom, by Whom: Investigating Value Constructs in Nonprofit Project Portfolios, „Project Management Research and Practice”, 3, 5038,
http://dx.doi. org/10.5130/pmrp.v3i0.5038
2. Anheier H.K., Krlev G. [2015], Governance and Management of Hybrid Organizations, „International Studies of Management & Organization”, vol. 45(3).
3. Aubry M., Hobbs B., Thuillier D. [2007], A New Framework for Understanding Organisational Project Management through the PMO, „International Journal of Project Management”, vol. 25, no. 4.
4. Bach-Mortensen A.M., Montgomery P. [2018], What Are the Barriers and Facilitators for Third Sector Organisations (Non profits) to Evaluate their Services? A Systematic Review, „Systematic Reviews”, 7(1).
5. Baumeister R.F., Leary M.R. [1997], Writing Narrative Literature Reviews, „Review of General Psychology”, 1(3).
6. Bogacz-Wojtanowska E. [2012], Problemy organizacji pozarządowych przekształcających się w podmioty ekonomii społecznej, „Ekonomia Społeczna”, nr 1(4).
7. Bogacz-Wojtanowska E., Rymsza M. [2015], Między wiedzą „ezoteryczną” a pozarządowym menedżeryzmem… Profesjonalne zarządzanie w organizacjach non profit, „Trzeci Sektor”, nr 36(3).
8. Bogacz-Wojtanowska E. [2016], Istota i podstawowe zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych, w: Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, red. E. Bogacz-Wojtanowska, S. Wrona, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
9. Caramidaru V.I. [2019], The Projectification of Nonprofit Organizations: Insights from (and for) Multi-Project Management Research, Proceedings of the 13th International Management Conference, „Management Strategies for High Performance”, 31st October–1st November, Bucharest, Romania.
10. Carlson K.A., Schneiter S. [2011], Roles, Responsibilities and Characteristics of Nonprofit Leadership, w: Leadership in Nonprofit Organizations: A Reference Handbook, red. K.A. Agard, SAGE Publications, USA.
11. Clegg S., Killen C.P., Biesenthal C., Sankaran S. [2018], Practices, Projects and Portfolios: Current Research Trends and New Directions, „International Journal of Project Management”, 36(5).
12. Corboni J., Duncan W., Gonzalez M., Milsom P., Young M. [2020], Zrównoważone zarządzanie projektami. Podręcznik GPM, pm2pm, Kraków.
13. Domański J. [2010], Zarządzanie strategiczne oraz jego modele dla organizacji non profit, w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
14. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [2022], Zrównoważony rozwój, https:// https://www.eesc.europa.eu/pl/policies/policy-areas/sustainable-development/events, dostęp: 16.11.2022.
15. Golini R., Kalchschmidt M., Landoni P. [2015], Adoption of Project Management Practices: The Impact on International Development Projects of Non-Governmental Organizations, „International Journal of Project Management”, vol. 33, no. 3.
16. Goszczyński W., Knieć W., Kamiński R. [2013], Dylemat linoskoczka, czyli o profesjonalizacji autentyczności i perspektywach rozwoju organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Toruń–Warszawa.
17. Grablewska-Aagten A. [2017], Metodyki zarządzania projektami współfinansowanymi ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego stosowane przez organizacje pozarządowe, „Nowoczesne Systemy Zarządzania. Modern Management Systems”, (1).
18. Green B.N., Johnson C.D., Adams A. [2006], Writing Narrative Literature Reviews for Peerreviewed Journals: Secrets of the Trade, „Journal of Chiropractic Medicine”, no. 5(3).
19. Gumkowska M., Herbs J. [2009], Z projektem lub bez, http://wiadomosci.ngo.pl, dostęp:
23.10.2022.
20. Gutiérrez E., Magnusson M. [2014], Dealing with Legitimacy: A Key Challenge for Project Portfolio Management Decision Makers, „International Journal of Project Management”, vol. 32, http:// dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2013.01.002
21. Hensel P. [2020], Systematyczny przegląd literatury przedmiotu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
22. Huczek M. [2013], Organizacja pozarządowa jako ważny interesariusz i partner przedsiębiorstwa, w: Biznes odpowiedzialny wobec interesariuszy, red. A. Chodyński, Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego, Kraków.
23. Jałocha B. [2014], Zarządzanie portfelem projektów: koncepcje biznesowe a praktyka organizacji publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
24. Jałocha B., Bogacz-Wojtanowska E. [2017], Project Portfolio Management: Tool for Strategy Implementation in Non-Governmental Organizations, Handbook of Research on Emerging Business Models and Managerial Strategies in the Nonprofit Sector, Publisher of Timely Knowledge, IGI Global. Hershey.
25. Januszkiewicz A. [2017], Bariery w stosowaniu ewaluacji projektów unijnych realizowanych przez organizacje pozarządowe w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 9.
26. Jaskyte K. [2012], Boards of Directors and Innovation in Nonprofit Organizations, „Nonprofit Management and Leadership”, vol. 22, no. 4.
27. Jegorow D. [2013], Realizacja zadań publicznych współfinansowanych z funduszy europejskich przez organizacje pozarządowe – szansa, czy zagrożenie, w: Organizacje pozarządowe w województwie lubelskim – teoria i praktyka, red. P. Olszewski, A. Stachula, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Chełm.
28. Kondycja organizacji pozarządowych. Trendy 2002–2021 [2022], Stowarzyszenie Klon-Jawor, https://publicystyka.ngo.pl/kategoria/raporty-badan-klon-jawor, dostęp: 27.10.2022.
29. Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań [2016], Stowarzyszenie Klon-Jawor, Warszawa.
30. Kosińska O. [2018], Kiedy projekt połyka organizację: problem projektyzacji w organizacjach pozarządowych w kulturze a zagadnienie wyobraźni organizacyjnej, „Zarządzanie w Kulturze”, 19(3).
31. Lacerda F.M., Martens C.D.P., Freitas H.M.R. [2016], A Project Portfolio Management Model Adapted to Non profit Organizations, „Project Management Research and Practice”, vol. 3, DOI: http://dx.doi.org/10.5130/pmrp.v3i0.5120
32. Lewis D. [2005], The Management of Non-Governmental Development Organizations, Routledge Studies in the Management of Voluntary and Nonprofit Organizations, London–New York.
33. Lichtarski J.M., Wąsowicz M. [2014], Uwarunkowania rozwoju strategicznego zarządzania projektami w organizacji, „Organizacji i Kierowanie”, nr 1A (159).
34. Maciejewska A. [2020], Analysis and Evaluation of Project Management in a Non profit Organization IAESTE Poland Association (Doctoral dissertation), Katedra Procesów Zarządzania, Politechnika Warszawska, Warszawa.
35. Marciszewska A. [2019], Dojrzałość projektowa organizacji non profit, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
36. Mitchell S.L., Clark M. [2019], Reconceptualising Product Life-Cycle Theory as Stakeholder Engagement with non profit Organisations, „Journal of Marketing Management”, 35(1–2).
37. Padalkar M., Gopinath S. [2016], Six Decades of Project Management Research: Thematic Trends and Future Opportunities, „International Journal of Project Management”, 34(7).
38. Pawłowska E. [2015], Organizacje pozarządowe a kapitał społeczny, „Zeszyty Naukowe, Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Śląska”, z. 77.
39. PMI [2013], A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 5 ed., Project Management Institute, Newton Square.
40. Prawelska-Skrzypek G., Jałocha B. [2014], Projektyzacja sektora publicznego w Polsce – implikacje dla organizacji samorządu terytorialnego, „Zarządzanie Publiczne”, 3(27).
41. Rok w pandemii [2021], Stowarzyszenie Klon-Jawor, https://publicystyka.ngo.pl/pod-lupa--rok-w-pandemii-jaki-byl-dla-ngo, dostęp: 27.10.2022.
42. Silvius A.J.G., Schipper R. [2010], A Maturity Model for Integrating Sustainability in Projects and Project Management, 24th World Congress of the International Project Management
Association, IPMA, Istanbul.
43. Silvius A.J.G., Schipper R. [2014], Sustainability in Project Management Competencies: Analyzing the Competence Gap of Project Managers, „Journal of Human Resources and Sustainability Studies”, no. 2.
44. Subedi S., Wagner R. [2018], Portfolio Management in Non-Governmental Organizations, w: The Handbook of Project Portfolio Management, red. D. Lock, R. Wagner, Routledge, London.
45. Sześciło D., Kudłacz M., Chomątowska M. [2014], Instytucjonalno-finansowe uwarunkowania współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi, MSAP UEK, Kraków.
46. Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainability Development A/RES/70/1, United Nations 2015, https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication, dostęp: 18.11.2022.
47. Trocki M. [2014], Organizacja projektowa. Podstawy, model, rozwiązania, PWE, Warszawa.
48. Trocki M. (red.) [2019], Społeczna odpowiedzialność działalności projektowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
49. Trzciński Т. [2017], Nowoczesne metody zarządzania i przywództwa w organizacjach typu non profit, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
50. Unger B.N., Rank J., Gemünden H.G. [2015], Corporate Innovation Culture and Dimensions of Project Portfolio Success: The Moderating Role of National Culture, „Project Management Journal”, vol. 45, no. 6, http://dx.doi. org/10.1002/pmj.21458
51. Walker D., Lloyd-Walker B. [2016], Rethinking Project Management: Its Influence on Papers Published in the International Journal of Managing Projects in Business, „International Journal of Managing Projects in Business”, vol. 9, no. 4.
52. Walker D., Lloyd-Walker B. [2018], The Future of the Management of Projects in the 2030s, „International Journal of Managing Projects in Business”, vol. 12, no. 2.
53. Wawak S., Woźniak K. [2020], Evolution of Project Management Studies in the XXI Century, „International Journal of Managing Projects in Business”, 13(4).
54. Yasmin S., Ghafran C. [2021], Accountability and Legitimacy of Non profit Organizations: Challenging the Current Status Quo and Identifying Avenues for Future Research, „Financial Accountability & Management”, 37(4).
55. Zajda K. [2013], Władza lokalna, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy – współdziałanie na rzecz rozwoju wsi. Studium przypadku gmin wiejskich powiatu radomszczańskiego, „Samorząd Terytorialny”, 3.

Pobrania

Opublikowane

2023-02-23

Jak cytować

Marciszewska, A. ., & Brajer-Marczak, R. (2023). Przyszłość zarządzania projektami w organizacjach non profit. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (187), 9–26. https://doi.org/10.33119/SIP.2022.187.1

Numer

Dział

Dział główny