Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej a umorzenie zobowiązań osoby fizycznej w postępowaniu upadłościowym w Polsce

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Katarzyna Błaszczuk

Abstrakt

W artykule omówiono zagadnienie odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej w kontekście postępowania upadłościowego osoby fizycznej, której zobowiązania zostały umorzone orzeczeniem sądu upadłościowego. Autorka rozważa dopuszczalność orzeczenia o odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki takiej osoby fizycznej, która orzeczeniem sądu została oddłużona w postępowaniu upadłościowym, a funkcję członka zarządu spółki kapitałowej pełniła przed dniem ogłoszenia upadłości. W artykule przedstawiono aktualnie obowiązujące regulacje prawne, orzecznictwo oraz poglądy doktryny na temat prawnego charakteru decyzji administracyjnej o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej i momentu powstania odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki. Ponadto artykuł zawiera omówienie rodzajów i skutków rozstrzygnięć sądu upadłościowego skutkujących umorzeniem zobowiązań.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Błaszczuk, K. (2023). Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej a umorzenie zobowiązań osoby fizycznej w postępowaniu upadłościowym w Polsce. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (187), 73-87. https://doi.org/10.33119/SIP.2022.187.4
Dział
Dział główny

Bibliografia

Akty prawne
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych, Dz.U. z 1980 r. nr 27, poz. 111 z późn. zm.
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.
4. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, Dz.U. z 2003 r. nr 60, poz. 535 z późn. zm.

Wydawnictwa zwarte i artykuły prasowe
1. Adamus R. [2021], Prawo upadłościowe. Komentarz, C.H.Beck Legalis, Warszawa.
2. Dauter B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Rudowski J., Babiarz S. [2019], Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer LEX, Warszawa.
3. Buk H., Chrapoński D., Gewald W., Klyta W., Malmuk-Cieplak A., Mozdżeń M., Torbus A., Witosz A.J. [2021], Prawo upadłościowe. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
4. Gniewek E., Machnikowski P. [2021], Kodeks cywilny. Komentarz, C.H.Beck Legalis, Warszawa.
5. Gurgul S. [2020], Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne, Komentarz, C.H.Beck Legalis, Warszawa.
6. Janda P. [2020], Prawo upadłościowe. Komentarz, Wolters Kluwer LEX, Warszawa.
7. Lewandowski P., Jedliński I. [2021], Instytucja solidarnej odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej jako pułapka na oddłużonego konsumenta, „Doradca Restrukturyzacyjny”, nr 24 (2/2021).
8. Mariański M. [2021], Ordynacja podatkowa. Komentarz, C.H.Beck Legalis, Warszawa.
9. Osajda K. [2021], Kodeks cywilny. Komentarz, C.H.Beck Legalis, Warszawa.
10. Witosz A. [2020], Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego, t. VI, C.H.Beck Legalis, Warszawa.
11. Zimmerman P. [2022], Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, C.H.Beck Legalis, Warszawa.

Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego (wszystkie orzeczenia za bazą C.H.Beck Legalis, https://sip.legalis.pl/, dostęp: 2.11.2022)
1. NSA wyrok z dnia 17 kwietnia 2009 r., I FSK 288/08.
2. NSA wyrok z dnia 10 listopada 2009 r., I GSK 985/08.
3. NSA wyrok z dnia 10 listopada 2009 r., I GSK 992/08.
4. NSA wyrok z dnia 26 listopada 2009 r., I GSK 6/09.
5. NSA wyrok z dnia 11 marca 2010 r., I OSK 1554/09.
6. NSA wyrok z dnia 12 kwietnia 2012 r., I FSK 929/11.
7. NSA wyrok z dnia 29 maja 2013 r., I FSK 1018/12.
8. NSA wyrok z dnia 12 lutego 2014 r., II OSK 1932/13.
9. NSA wyrok z dnia 3 grudnia 2019 r., II FSK 98/18.
10. NSA wyrok z dnia 8 grudnia 2020 r., II GSK 1018/20.

Orzeczenia Sądu Najwyższego(wszystkie orzeczenia za bazą C.H.Beck Legalis, https://sip.legalis.pl/, dostęp: 2.11.2022)
1. Postanowienie z dnia 20 lutego 2020 r., I UK 79/19.
2. Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z dnia 17 lutego 2006 r., III CZP 84/05.