Ład projektowy – obszary badawcze a kierunki przyszłych studiów w świetle systematycznego przeglądu literatury

Autor

  • Mateusz Szymborski Politechnika Warszawska
  • Eryk Głodziński Politechnika Warszawska

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2023.193.5

Słowa kluczowe:

project governance, ład projektowy, systematyczny przegląd literatury

Abstrakt

Artykuł podejmuje tematykę eksploracji koncepcji ładu projektowego (ang. project governance) w świetle systematycznego przeglądu literatury. Jego celami są wskazanie dotychczasowych obszarów badawczych oraz nakreślenie nowych kierunków badań. Ład projektowy nie jest konstruktem powszechnie rozumianym w praktyce gospodarczej. Badania metodą systematycznego przeglądu literatury wskazały, że dotychczas poszukuje się powszechnie akceptowalnej definicji ładu projektowego czy tworzenia jego ujęć modelowych. W artykule wyróżniono trzy główne obszary badawcze w zakresie ładu projektowego: lokowania go w kontekście zarządzania w środowisku projektowym (ład projektowy a zarządzanie projektem), odnoszenia go do teorii zarządzania, eksplorowania wybranych istotnych cech kształtujących ład projektowy (m.in. przywództwo, zaufanie, etyka, strategia, kontrola, dokonania). W artykule wyodrębniono dwa istotne dodatkowe obszary badawcze wymagające dalszej eksploracji: pełnienie funkcji nadzorczo-wspomagającej przez system ładu projektowego, sposób metodycznego uporządkowania ładu projektowego na poziomie zleceń projektowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Aliza A. H., Stephen K., Bambang T. [2011], The importance of project governance framework in project procurement planning, „Procedia Engineering”, vol. 14, s. 1929–1937.

APM [2019], APM Body of Knowledge, ed. 7.

Bekker M. C. [2014], Project governance: “Schools of thought”, „South African Journal of Economic and Management Sciences”, vol. 17 (1), s. 22–32.

Bekker M. C. [2015], Project Governance – the definition and leadership dilemma, „Procedia-Social and Behavioral Sciences”, vol. 194, s. 33–43.

Bekker M. C., Steyn H. [2008], The impact of project governance principles on project performance, w: PICMET’08–2008 Portland International Conference on Management of Engineering & Technology, s. 1324–1330.

Booth A., Clarke M., Dooley G., Ghersi D., Moher D., Petticrew M., Stewart L. [2012], The nuts and bolts of PROSPERO: an international prospective register of systematic reviews, „Systematic Reviews”, vol. 1 (1), s. 1–9.

Biesenthal C., Wilden R. [2014], Multi-level project governance: Trends and opportunities, „International Journal of Project Management”, vol. 32 (8), s. 1291–1308.

Czakon W. [2011], Metodyka systematycznego przeglądu literatury, „Przegląd Organizacji”, nr 3, s. 57–61.

Derakhshan R., Turner R., Mancini M. [2019], Project governance and stakeholders: a literature review, „International Journal of Project Management”, vol. 37 (1), s. 98–116.

Ferrari R. [2015], Writing narrative style literature reviews, „Medical Writing”, vol. 24 (4), s. 230–235.

Fisch C., Block J. [2018], Six tips for your (systematic) literature review in business and management research, „Management Review Quarterly”, vol. 68, s. 103–106.

Głodziński E. [2017], Efektywność w zarządzaniu projektami. Wymiary, koncepcje, zależności, PWE, Warszawa.

Głodziński E. [2019], Project governance – istota, dotychczasowe kierunki badawcze i perspektywy rozwoju, „Przegląd Organizacji”, nr 3, s. 32–42.

Haq S. U., Liang C., Gu D., Du J. T., Zhao S. [2018], Project governance, project performance, and the mediating role of project quality and project management risk: an agency theory perspective, „Engineering Management Journal”, vol. 30 (4), s. 274–292.

Henisz W. J., Levitt R. E., Scott W. R. [2012], Toward a unified theory of project governance: economic, sociological and psychological supports for relational contracting, „Engineering Project Organization Journal”, vol. 2 (1–2), s. 37–55.

Hensel P. [2020], Systematyczny przegląd literatury w naukach o zarządzaniu i jakości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Hjelmbrekke H., Klakegg O. J., Lohne J. [2017], Governing value creation in construction project: a new model, „International Journal of Managing Projects in Business”, vol. 10 (1), s. 60–83.

Hjelmbrekke H., Lædre O., Lohne J. [2014], The need for a project governance body, „International Journal of Managing Projects in Business”, vol. 7 (4), s. 661–677.

IPMA [2016], Organizational Competence Baseline for Developing Competence in Managing Projects, Version 1.1.

Jacobsson M., Jałocha B. [2021], Four images of projectification: An integrative review, „International Journal of Managing Projects in Business”, vol. 14 (7), s. 1583–1604.

Joslin R., Müller R. [2016], The relationship between project governance and project success, „International Journal of Project Management”, vol. 34 (4), s. 613–626.

Khan A., Waris M., Panigrahi S., Sajid M. R., Rana F. [2021], Improving the performance of public sector infrastructure projects: Role of project governance and stakeholder management, „Journal of Management in Engineering”, vol. 37 (2), s. 04020112.

Loch C., Mähring M., Sommer S. [2017], Supervising projects you don’t (fully) understand: Lessons for effective project governance by steering committees, „California Management Review”, vol. 59 (2), s. 45–67.

Łada M., Kozarkiewicz-Chlebowska A. [2010], Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu, C. H. Beck, Warszawa.

Mazur Z., Orłowska A. [2018], Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury, „Polskie Forum Psychologiczne”, nr 23 (2), s. 235–251.

Müller R. [2017], Governance and Governmentality for Projects, Routledge.

Müller R. (red.) [2017], Governance and governmentality for projects: Enablers, practices, and consequences, Taylor & Francis.

Müller R., Andersen E. S., Kvalnes Ø., Shao J., Sankaran S., Turner R., Biesenthal Ch., Walker D. H. T., Gudergan S. S. [2013], The interrelationship of governance, trust, and ethics in temporary organizations, „Project Management Journal”, vol. 44 (4), s. 26–44.

Müller R., Sankaran S., Drouin N. (red.) [2023], Research Handbook on the Governance of Projects, Edgar.

Olejniczak K. (red.). [2012], Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Paré G., Trudel M.‑C., Jaana M., Kitsiou S. [2015], Synthesizing information systems knowledge: A typology of literature reviews, „Information & Management”, vol. 52 (2), s. 183–199.

Pilkienė M., Alonderienė R., Chmieliauskas A., Šimkonis S., Müller R. [2018], The governance of horizontal leadership in projects, „International Journal of Project Management”, vol. 36 (7), s. 913–924.

PMI [2021], The Standard for Project Management and a Guide to the Project Management Body of Knowledge, Seventh Ed.

Pryke S. D. [2005], Towards a social network theory of project governance, „Construction Management and Economics”, vol. 23 (9), s. 927–939.

Renz P. S. [2007], Project governance: implementing corporate governance and business ethics in nonprofit organizations, Phisica Verlag, Springer Science & Business Media, Heidelberg New York.

Samul J. [2017], Stan badań nad metodami naukowymi w zarządzaniu zasobami ludzkimi – systematyczny przegląd literatury, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2 (115), s. 51–61.

Sirisomboonsuk P., Gu V. C., Cao R Q., Burns J. R. [2018], Relationships between project governance and information technology governance and their impact on project performance, „International Journal of Project Management”, vol. 36 (2), s. 287–300.

Szymborski M., Głodziński E. [2020], Internal project governance: value added system and the central element of organizational project management, „Scientific Papers of Silesian University of Technology”, vol. 147, s. 297–314.

Szymborski M., Głodziński E. [2022], Między zarządzaniem a nadzorem nad zamówieniami projektu – wyniki badań, w: Cabała P., Walas-Trębacz J, Małkusa T. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Wyd. DOM Organizatora, Toruń, s. 311–326.

TenHouten W. D. [2017], Site sampling and snowball sampling-Methodology for accessing hard-to-reach populations, „Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de Méthodologie Sociologique”, vol. 134 (1), s. 58–61.

Thomé A. M. T., Scavarda L. F., Scavarda A. J. [2016], Conducting systematic literature review in operations management, „Production Planning & Control”, vol. 27 (5), s. 408–420.

Too E. G., Weaver P. [2014], The management of project management: A conceptual framework for project governance, „International Journal of Project Management”, vol. 32 (8), s. 1382–1394.

Trocki M., Juchniewicz M. [2022b], Ład projektowy organizacji, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 186, s. 9–29.

Trocki M., Juchniewicz M. [2022a], Ład projektowy (project governance). Koncepcje, problemy, rozwiązania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Turner J. R., Keegan A. [2001], Mechanisms of governance in the project-based organization: Roles of the broker and steward, „European Management Journal”, vol. 19 (3), s. 254–267.

Turner J. R., Simister S. J. [2001], Project contract management and a theory of organization, „International Journal of Project Management”, vol. 19 (8), s. 457–464.

Turner R., Müller R. [2017], The Governance of Organizational Project Management, w: Sankaran S., Mueller R., Drouin N. (red.), Cambridge Handbook of Organizational Project Management, Cambridge University Press, s. 75–91.

ul Musawir A., Abd-Karim S. B., Mohd-Danuri M. S. [2020], Project governance and its role in enabling organizational strategy implementation: A systematic literature review, „International Journal of Project Management”, vol. 38 (1), s. 1–16.

ul Musawir A., Serra C. E. M., Zwikael O., Ali I. [2017], Project governance, benefit management, and project success: Towards a framework for supporting organizational strategy implementation, „International Journal of Project Management”, vol. 35 (8), s. 1658–1672.

Unterhitzenberger C., Moeller D. [2021], Fair project governance: An organisational justice approach to project governance, „International Journal of Project Management”, vol. 39 (6), s. 683–696.

Wawak S., Woźniak K. [2020], Evolution of project management studies in the XXI century, „International Journal of Managing Projects in Business”, vol. 13 (4), s. 867–888.

Winch G. M. [2001], Governing the project process: a conceptual framework, „Construction Management and Economics”, vol. 19 (8), s. 799–808.

Young R., Chen W., Quazi A., Parry W., Wong A., Poon S. K. [2020], The relationship between project governance mechanisms and project success: An international data set, „International Journal of Managing Projects in Business”, vol. 13 (7), s. 1496–1521.

Zwikael O., Smyrk J. [2015], Project governance: Balancing control and trust in dealing with risk, „International Journal of Project Management”, vol. 33 (4), s. 852–862.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-06 — zaktualizowane 2024-03-20

Wersje

Jak cytować

Szymborski, M. ., & Głodziński, E. . (2024). Ład projektowy – obszary badawcze a kierunki przyszłych studiów w świetle systematycznego przeglądu literatury. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (193), 93–106. https://doi.org/10.33119/SIP.2023.193.5 (Original work published 6 grudzień 2023)

Numer

Dział

Dział główny