Nr 186 (2022): Studia i Prace

					Pokaż  Nr 186 (2022): Studia i Prace

Od Rady Naukowej
Przekazujemy w Państwa ręce 186. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Jest on poświęcony głównie szerokiej problematyce zarządzania projektami, które w ostatnich latach bardzo zyskało na znaczeniu i roli.
Poruszono w nim m.in. zagadnienia odnoszące się do ładu projektowego organizacji, zarządzania wiedzą w projektach, zarządzania zmianą w warunkach zmienności, niepewności, złożoności i wieloznaczności otoczenia organizacji oraz relacji klienta z wykonawcą projektu budowlanego. Artykuły w nim zawarte zostały napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski.
W pierwszym artykule Michał Trocki i Mateusz Juchniewicz przedstawili podstawy, interpretacje i koncepcje ładu projektowego organizacji. Opracowali także oryginalny, autorski model ładu projektowego organizacji. Model ten składa się z czterech domen: strategicznej (ład strategiczny), metodycznej (ład metodyczny), organizacyjnej (ład organizacyjny) i personalnej (ład personalny). Scharakteryzowali również tryb wdrażania ładu projektowego w organizacji. Artykuł opiera się na analizie, systematyzacji i interpretacji wiedzy – teoretycznej i praktycznej – oraz na doświadczeniach w zarządzaniu projektami.
Agnieszka Bitkowska w kolejnym artykule analizuje problemem badawczy dotyczący tego, jakie uwarunkowania zarządzania procesowego we współczesnych organizacjach wpływają na ich sukces, a jakie powodują ich niepowodzenie.
Celem opracowania Małgorzaty Pojdy jest przedstawienie cech charakterystycznych dla branży farmaceutycznej w kontekście projektów wdrożeniowych nowych produktów leczniczych oraz wskazanie w procesie NPD (New Product Development) czynników, które bezpośrednio wpływają na porażki i sukcesy w tychże projektach z uwzględnieniem specyfiki samej branży.
Eryk Głodziński wskazuje natomiast główne czynniki wpływające na kształtowanie relacji klienta z wykonawcą projektu budowlanego oraz definiuje te kategorie systemu zarządzania dokonaniami, na które te relacje mogą wpływać. Przeprowadzone badania mogą pomóc kierownikom projektów klienta oraz wykonawcy w doskonaleniu procesu zarządzania dokonaniami (rezultatami) projektu, co powinno się przyczynić do wzrostu ich skuteczności i efektywności.
Celem artykułu Pawła Wyrozębskiego i Roberta Pawlaka jest poznanie znaczenia i roli, jaką doświadczenia projektowe odgrywają w zarządzaniu wiedzą w projektach. W wyniku weryfikacji hipotez badawczych dowiedziono m.in. występowania korelacji pomiędzy praktykami gromadzenia i stosowania doświadczeń projektowych, a osiąganiem korzyści w projektach.
Artykuł Krzysztofa Ćwika i Janusza Marka Lichtarskiego ma charakter koncepcyjny a jego celem jest prezentacja koncepcji badań empirycznych, dotyczących wpływu zbieżności wykorzystywanych metodyk na sukces projektu. Przegląd literatury pozwala na sformułowanie hipotezy badawczej, wskazującej, że zbieżność stosowanych przez partnerów projektu metodyk i standardów zarządzania projektami jest istotnym czynnikiem powodzenia wspólnego projektu.
Celem artykułu Huberta Cichockiego jest analiza potencjalnego związku między cechami społecznymi i demograficznymi charakteryzującymi liderów lokalnych samorządów (wójtów, burmistrzów, prezydentów), a zaangażowaniem j.s.t. w realizację projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE. W tekście przedstawiono wyniki realizacji badania pilotażowego metodą analizy jednoczynnikowej ANOVA. Przeanalizowany został wpływ zmiennych, takich jak płeć włodarza samorządowego, jego wiek, wykształcenie czy wykonywana profesja.
W ostatnim artykule, Emil Bukłaha i Paweł Cabała omawiają zagadnienie zarządzania zmianą w warunkach zmienności, niepewności, złożoności i wieloznaczności (VUCA) otoczenia organizacji. Wychodząc od przedstawienia głównych nurtów badań w zarządzaniu zmianą, autorzy dokonują oceny przydatności modeli zarządzania zmianą w świecie VUCA.
W opracowaniu wskazano również czynniki determinujące sprawność zarządzania zmianą w warunkach wysokiej dynamiki i złożoności otoczenia.
Liczymy na to, że kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę dla pracowników naukowych, jak i praktyków życia gospodarczego.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
W imieniu Rady Naukowej
Joanna Wielgórska-Leszczyńska
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2023-01-13